ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Charakterystyka obszaru    Południowa Białostocczyzna

Jest to teren ograniczony od wschodu regionem Puszczy Białowieskiej, od południa Nadbużańskim Podlasiem, a od północy doliną Narwi. Charakteryzuje go przede wszystkim ciekawą historia osadnictwa na tych ziemiach w czasach prehistorycznych oraz wiekach średnich, czego dowodem są liczne cmentarzyska i grodziska – pozostałości dawnych drewnianych zamków i warownych grodów. Jest także regionem o bardzo silnej reprezentacji wyznawców religii prawosławnej, z wieloma sakralnymi zabytkami drewnianymi. Zachodnią część omawianego terenu stanowi obszar powiatu wysokomazowieckiego, kolonizowany od wieku XV przez osadników z Mazowsza, na którym wykształciła się siatka zaścianków szlachty zagrodowej, zwanej też m.in. trzewiczkową, noszących niekiedy bardzo ciekawe nazwy.


 

W skład omawianego obszaru wchodzą większe części powiatów: bielskiego, wysokomazowieckiego, część powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego.