ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Prawo, ustawy, programy

"Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa." Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział II, Art. 86.)


 

Program ochrony środowiska na lata 2003-2006 sporządzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 27 czerwca 2003 r. - Uchwała Nr IX/81/0.


 

Ustawa o odpadach wprowadziła w życie obowiązek sporządzenia planów gospodarki odpadami, które powinny być podstawowym narzędziem służącym do uregulowania i uporządkowania działań władz lokalnych w zakresie gospodarki odpadami.


 

Konieczniość dostosowania prawodastwa polskiego do przepsiów obowiązujących w Unii Europejskiej spowodowała, iż w latach 2001-2002 do naszego obiegu prawnego weszły w życie zupełnie nowe regulacje dotyczace postępowanie z odpadami. Nowe przepisy, uchylające w zupełności obowiązujace do tej poty akty prawne z tego zakresu, zawarte zostały w kilku ustawach oraz kilkudziesięciu rozporządzeniach wykonawczych.


 

Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu (równoważnych poziomów dźwięku A w dB oznaczanych jako LAeq) w środowisku do dnia 30 czerwca 2004 r., zarówno dla pory dziennej jak i nocnej, określało rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).


 

Dźwięki (hałasy) to sygnały dochodzące z otoczenia i rejestrowane organem słuchu. Fizycznym nośnikiem tych sygnałów są fale akustyczne rozchodzące się w powietrzu. Podstawowe zaś parametry opisujące fale akustyczne to ciśnienie akustyczne i częstotliwość drgań (liczba zmian ciśnienia w ciągu 1 sekundy).


 

Na system regulacji prawnej ochrony wód składają się przepisy dotyczące: ochrony jakości wód śródlądowych i ich ochrony przed zanieczyszczeniami, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska wodnego.


 

Powstał w odpowiedzi na potrzebę oczyszczenia kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. Jego zadaniem jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. Przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002 roku.