ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Stan środowiska

Prowadzenie badań jakości środowiska oraz obserwacji i oceny jego stanu należy do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


 

Strukturę użytkowania powierzchni w Polsce determinują funkcje rolnicze i leśne, obejmujące łącznie około 87% powierzchni kraju. Składają się na nie: grunty orne (45,5%), lasy (28,1%), użytki zielone (13,1%). Udział użytków rolnych maleje systematycznie od 1946 r. przy jednoczesnym znacznym wzroście lesistości (z 20,7 do 28,1%) oraz umiarkowanym wzroście powierzchni terenów osiedlowych i komunikacyjnych.