ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Administracja rządowa    Wojewoda i organy administracji zespolonej i niezespolonej w województwie

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest organem Inspekcji Ochrony Środowiska i jednocześnie organem zespolonej administracji wojewódzkiej. Jego szczegółowe kompetencje i uprawnienia reguluję przede wszystkim ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawa Prawo ochrony środowiska.


 

Uprawnienia inspekcji sanitarnej związane są głównie z przeciwdziałaniem takim naruszeniom prawa, w wyniku ktróych dochodzi do sytuacji stanowiącej zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.


 

W związku ze zmianami kompetencyjnymi wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2008 r. obecnie przy wojewodzie działa jedynie wojewódzka komisja ochrony przyrody.


 

Z dniem 1 stycznia 2008 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej nastąpił nowy podział kompetencji pomiedzy główne organy ochrony srodowiska w województwie - tzn. wojewodę oraz marszałka województwa.