ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jak wynika z badań prowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska na klimat akustyczny województwa podlaskiego wpływa w przeważającej mierze hałas powodowany przez komunikację drogową, w szczególności zaś duży udział w ruchu tranzytowym pojazdów ciężkich. W niewielkim stopniu tylko klimat ten pogarsza hałas przemysłowy, którego uciążliwość ma charakter lokalny, o niedużym zasięgu oddziaływania na środowisko.


 

Wykaz gatunków dziko występujących grzybów na terenie województwa podlaskiego objętych ochroną, zakazy obowiązujące względem tych gatunków.


 

Za odnawialne źródła energii, należy uznać takie źródła, co do których można stwierdzić, że: ich zasoby są nieprzerwanie uzupełniane w procesach naturalnych, można nimi zarządzać w sposób, który zapewnia, że nie zostaną one uszczuplone, mają stosunkowo niewielki wpływ na środowisko.