ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Obszary Chronione Natura 2000    Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)

Obszar obejmuje doliną Narwi na odcinku od zapory wodnej w Bondarach do miasta Suraż, z przylegającym do niej kompleksem stawowym, zasilanym rzeczką Liza. Teren stanowi ostoję dla wielu rzakich gatunków ptaków zwłaszcza wodno-błotnych.


 

Obszar obejmuje odcinek doliny Narwi o długości około 58 km i szerokości o od 300 m do 4 km, między Surażem a Żółtkami, w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.


 

Obszar obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyłskiego. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi.


 

Ostoja pokrywa się obszarowo z garnicami SOO - Przełomowa Dolina Narwi. Obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnica. Rzeka płynie na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza i rozgałęzienia, stanowiące dogodne siedliska zwłaszcza dla ptaków wodno-błotnych.


 

Obszar obejmuje dolinę Biebrzy od jej źródeł do połącznia z rzeką Narew oraz dodatkowo Basen Wizny. Chroni największy w środkowej Europie kompleks mokradeł. W dolinie Biebrzy stwierdzono dotąd aż 279 gatunków ptaków, z około 400 gatunków jakie można spotkać w Polsce!


 

Obszar obejmuje Puszczę Knyszyńską - dość silnie rozczłonkowany kompleks leśny, którego wiele fragmentów zachowało jeszcze naturalny charakter. Walorem puszczy są liczne źródliska oraz czyste strumienie i rzeczki. Różnorodność siedlisk warunkuje bogatą ornitofauną tego terenu.