ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Obszary Chronione Natura 2000    Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)

Obszar obejmuje kompleks leśny Puszczy Augustowskiej, leżący na pograniczu Równiny Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten pokrywają urozmaicone drzewostany (ok. 90% powierzchni), które w wielu fragmentach zachowały naturalny charakter.


 

Obszar leśy na granicy pomiędzy krainą Wielkich Jezior Mazurskich a Niziną Mazurską. Główne rzeki to Krutynia i Pisa. Zawiera wiele jezior. W północno-zachodniej części obszaru znajduje się największe polskie jezioro - Jez. Śniardwy (1 097 km2). Występują głównie lasy iglaste z dominującą sosną.


 

Obszar obejmuje polską część Puszczy w granicach takich samych jak SOO Puszcza Białowieska. Dużej mozaikowości i różnorodności siedlisk odpowiada wysoki stopień różnorodności biologicznej. Znaczny udział starodrzewów warunkuje przetrwanie wielu leśnym gatunkom ptaków wymagających do życia dojrzałych drzewostanów naturalnych.


 

Obszar obejmuje doliną Narwi na odcinku od zapory wodnej w Bondarach do miasta Suraż, z przylegającym do niej kompleksem stawowym, zasilanym rzeczką Liza. Teren stanowi ostoję dla wielu rzakich gatunków ptaków zwłaszcza wodno-błotnych.


 

Obszar obejmuje odcinek doliny Narwi o długości około 58 km i szerokości o od 300 m do 4 km, między Surażem a Żółtkami, w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.


 

Obszar obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyłskiego. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi.


 

Ostoja pokrywa się obszarowo z garnicami SOO - Przełomowa Dolina Narwi. Obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnica. Rzeka płynie na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza i rozgałęzienia, stanowiące dogodne siedliska zwłaszcza dla ptaków wodno-błotnych.


 

Obszar obejmuje dolinę Biebrzy od jej źródeł do połącznia z rzeką Narew oraz dodatkowo Basen Wizny. Chroni największy w środkowej Europie kompleks mokradeł. W dolinie Biebrzy stwierdzono dotąd aż 279 gatunków ptaków, z około 400 gatunków jakie można spotkać w Polsce!


 

Obszar obejmuje Puszczę Knyszyńską - dość silnie rozczłonkowany kompleks leśny, którego wiele fragmentów zachowało jeszcze naturalny charakter. Walorem puszczy są liczne źródliska oraz czyste strumienie i rzeczki. Różnorodność siedlisk warunkuje bogatą ornitofauną tego terenu.