ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Obszary Chronione Natura 2000    Specjalne Obszary Ochrony (SOO)

Obszar obejmuje dolinę Narwi między Surażem a Rządzianami. Jest to najlepiej zachowany w Polsce przykład rzeki anastomozującej (wielokorytowej), gdzie bogata sieć koryt rzecznych przeplata się z różnymi ekosystemami lądowymi.


 

Obszar obejmuje polską część Puszczy Białowieskiej w granicach zwartego kompleksu leśnego. Dużej mozaikowości i różnorodności siedlisk odpowiada wysoki stopień różnorodności biologicznej oraz duży udział starodrzewów i drzewostanów naturalnych. To najmniej przekształcony przez człowieka kompleks lasu niżowego w Europie.


 

Obszar obejmuje jezioro Wigry wraz z całym zespołem jezior go otaczających. Znajdują się tu liczne małe jeziorka dystroficzne, zwane sucharami. W obręb obszaru włączone są również pobliskie lasy, stanowiące północną część Puszczy Augustowskiej, a także fragment doliny Czarnej Hańczy i tereny rolnicze.


 

Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych.


 

Ostoja obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnica oraz jej bogato urzeźbioną strefę krawędziową. Narew płynie na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza i rozgałęzienia, które wraz z dopływami i rowami składają się na skomplikowaną sieć wodną. Bogaty świat roślin i zwierząt na stosunkowo niewielkim obszarze.


 

Jest to strych kościółka w miejscowości Jeleniewo koło Suwałk, na którym znajduje się największa w Polsce kolonia rzadkiego gatunku nietoperza - nocka łydkowłosego.


 

Obszar obejmuje dolinę Biebrzy od jej źródeł do połącznia z rzeką Narew oraz dodatkowo Basen Wizny. Chroni największy w środkowej Europie kompleks mokradeł.


 

Obszar obejmuje teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi unikatowy przykład młodego krajobrazu polodowcowego. Mozaika łąk, pól, lasów, bagien ,jezior i rzek, tworzy ogromną różnorodność siedlisk, warunkującą bogactwo florystyczne i faunistyczne terenu.


 

Obszar obejmuje doliną Narwi na odcinku od zapory wodnej w Bondarach do miasta Suraż, z przylegającym do niej kompleksem stawowym, zasilanym rzeczkę Liza (dopływu Narwi).