ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Obszary Chronione Natura 2000    Specjalne Obszary Ochrony (SOO)

Obszar obejmuje dolinę Narwi między Surażem a Rządzianami. Jest to najlepiej zachowany w Polsce przykład rzeki anastomozującej (wielokorytowej), gdzie bogata sieć koryt rzecznych przeplata się z różnymi ekosystemami lądowymi.


 

Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych.


 

Ostoja obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnica oraz jej bogato urzeźbioną strefę krawędziową. Narew płynie na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza i rozgałęzienia, które wraz z dopływami i rowami składają się na skomplikowaną sieć wodną. Bogaty świat roślin i zwierząt na stosunkowo niewielkim obszarze.


 

Obszar obejmuje dolinę Biebrzy od jej źródeł do połącznia z rzeką Narew oraz dodatkowo Basen Wizny. Chroni największy w środkowej Europie kompleks mokradeł.


 

Obszar obejmuje doliną Narwi na odcinku od zapory wodnej w Bondarach do miasta Suraż, z przylegającym do niej kompleksem stawowym, zasilanym rzeczkę Liza (dopływu Narwi).