ZIELONE WROTA

SOO - Przełomowa Dolina Narwi

Ostoja obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnica oraz jej bogato urzeźbioną strefę krawędziową. Narew płynie na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza i rozgałęzienia, które wraz z dopływami i rowami składają się na skomplikowaną sieć wodną. Bogaty świat roślin i zwierząt na stosunkowo niewielkim obszarze.Starorzecze Narwi

 

 

NAZWA SOO: PRZEŁOMOWA  DOLINA  NARWI
KOD OBSZARU: PLC200003
POWIERZCHNIA: 6988.4 ha

 

 

 

 

 

 

 

 


OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OBSZARU

OPIS OBSZARU
Ostoja obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnicaoraz jej bogato urzeźbioną strefę krawędziową. Dolina rzeki zwęża się na tymodcinku od kilku kilometrów do maksymalnie 1200 m w rejonie Łomży. Dolina ma podłożegłównie mineralne, miejscami duże fragmenty podłoża torfowego. Teren jest płaski, nawysokości 98,5-102 m n.p.m. otoczony wysoczyzną sięgającą ponad 148 m n.p.m. Narewpłynie na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza irozgałęzienia, które wraz z dopływami i rowami składają się na skomplikowaną siećwodną. Na charakter terenu, układ gleb i bogatą roślinność silnie wpływającoroczne wylewy rzeki. Szata roślinna jest bardzo urozmaicona. Obok siebie występuje turoślinność wodna, szuwarowa, łąkowa, zbiorowiska turzycowo-mszyste, a także murawynapiaskowe i kserotermiczne. Wyraźna jest specyficzna strefowość roślinności wpoprzek doliny. Większe obszary leśne, o charakterze olsów i łęgów, spotyka siętylko we wschodniej części omawianego terenu. Na stokach doliny występują miejscamiświetliste dąbrowy, a nad nimi płaty grądów.

Klasy siedlisk

% pokrycia

łąki i pastwiska

45 %

grunty orne

23 %

lasy liściaste

17 %

tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych

8 %

złożone systemy upraw i działek

4 %

lasy iglaste

3 %

   
Suma pokrycia siedlisk

100,00 %

STATUS OCHRONY
Obszar w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (7 353 ha; 1994),obejmuje dwa rezerwaty przyrody: Kalinowo (69,8 ha; 1990), Wielki Dział (120 ha; 1990).


INFORMACJE PRZYRODNICZE PRZEŁOMOWEJ DOLINY NARWI:

SIEDLISKA ORAZ GATUNKI FLORY I FAUNY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWY RADYWYSTĘPUJĄCE W OSTOI PRZEŁOMOWEJ DOLINY NARWI:

Oznaczenia:


Pokrycie - oznaczenie jaki % powierzchni Obszaru jest pokryty przez danesiedlisko
Reprezentacja - na ile typowo wykształcone jest dane siedlisko
A: doskonała, B: dobra, C: znacząca lecz o wyraźnych odkształceniach od typu
Obszar względny - %-owy udział siedliska w całkowitej powierzchni tego typusiedliska w Polsce
A: > 15 -100 %, B: > 2 -15 %, C: > 0 -2 %
Stan zachowania - stan zachowania struktury i funkcji siedliska oraz możliwościjego regeneracji w przypadku zniekształcenia
A: doskonałe zachowanie, B: dobre zachowanie, C: zachowanie w średnim lub zubożałymstanie
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

SIEDLISKA

Lp

Kod

Nazwa siedliska

Znaczenie obszaru dla siedliska

         

Pokrycie [%]

Reprezentacja

Obszar względny

Stan zachowania

Ocena ogólna

 

1

91E0

lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

4%

A

C

B

B

 

2

6120

suche, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

1%

A

C

A

A

 

3

9110

kwaśne buczyny

1%

A

C

A

B

 

4

9170

grąd środkowoeuropejski

1%

A

C

B

B

 

5

91F0

łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

0.5%

A

C

A

B

 

6

3150

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne

0.1%

A

C

A

C

 

7

6210

murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków)

0.1%

A

C

A

B

 

8

7140

torfowiska przejściowe i trzęsawiska

0.05%

B

C

A

C

 

Oznaczenia:


Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział w całkowitej populacjikrajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania - stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku imożliwości ich regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B:dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunkudo naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, alena peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaruwystępowania gatunku
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca


ROŚLINY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1939

rzepik szczeciniasty

C

B

B

C

BEZKRĘGOWCE

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

4038

czerwończyk fioletek

C

C

B

B

2

1032

skójka gruboskorupowa

C

B

C

B

RYBY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1130

boleń

C

B

C

C

2

2484

minóg ukraiński

C

B

B

B

3

1145

piskorz

C

B

C

C

4

1134

różanka

C

B

C

C

PŁAZY I GADY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1188

kumak nizinny

C

B

C

B

2

1166

traszka grzebieniasta

C

B

C

B

3

1220

żółw błotny

C

B

A

C

SSAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1337

bóbr europejski

C

B

C

C

2

1324

nocek duży

C

B

C

C

3

1318

nocek łydkowłosy

C

B

C

B

4

1355

wydra

C

B

C

B

Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska orazPodlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.