ZIELONE WROTA

SOO - Ostoja Suwalska

Obszar obejmuje teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi unikatowy przykład młodego krajobrazu polodowcowego. Mozaika łąk, pól, lasów, bagien ,jezior i rzek, tworzy ogromną różnorodność siedlisk, warunkującą bogactwo florystyczne i faunistyczne terenu.


 

Suwalski Park Krajobrazowy

 

 

 

NAZWA SOO: OSTOJA SUWALSKA                                       KOD OBSZARU: PLH200003
POWIERZCHNIA: 6 284 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OSTOI SUWALSKIEJ

OPIS OBSZARU
Obszar obejmuje teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi unikatowy przykładmłodego krajobrazu polodowcowego, charakteryzujący się nieregularnym rozmieszczeniemmoren czołowych i dennych, wydłużonymi wałami ozów, głębokimi rynnami i dolinamirzeczno-jeziornymi, olbrzymią ilością głazów narzutowych, kilkudziesięciomajeziorami (22 obiekty o powierzchni powyżej 2 ha) i licznymi, niewielkimi jeziorkami. Naterenie obszaru znajduje się najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza (108,5 m). Rzeźbaterenu została ukształtowana w czwartorzędzie. Występujące na powierzchni terenuosady czwartorzędu, zalegają grubą warstwą, o miąższości dochodzącej do 250-280 m(piaski, żwiry, glina zwałowa, iły, mułki). Rozległe, otwarte krajobrazy pokryte wwiększości polami i łąkami, poprzeplatane niewielkimi kompleksami leśnymi, bagnami,jeziorami i rzekami tworzą ogromną różnorodność siedlisk, warunkującą bogactwoflorystyczne i faunistyczne terenu.

Klasy siedlisk

% pokrycia

grunty orne

21,00 %

lasy iglaste

15,00 %

lasy liściaste

4,00 %

lasy mieszane

4,00 %

łąki i pastwiska

4,00 %

tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych

43,00 %

zbiorniki wodne

9,00 %

Suma pokrycia siedlisk

100,00 %

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Obszar charakteryzuje się bogatą, urozmaiconą rzeźbą polodowcową. Związana znią jest mozaika siedlisk, wśród których zidentyfikowano 13 rodzajów z załącznika IDyrektywy Siedliskowej, choć występują one na niewielkich powierzchniach. Najcenniejszez nich są jeziora oligotroficzne. Bogata flora roślin naczyniowych liczy około 650gatunków, w tym liczne relikty polodowcowe. Występują tu 2 gatunki roślin zzałącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz jedyne w Polsce stanowisko glonu Charastrigosa. Na obszarze tym stwierdzono także11 gatunków zwierząt z II załącznikaDyrektywy Siedliskowej.

STATUS OCHRONY

Obszar w granicach Suwalskiego Parku Krajobrazowego (6284 ha, 1976) z 3rezerwatami przyrody: Głazowisko Łopuchowskie (15,9 ha; 1988), Głazowisko nad CzarnąHańczą (1 ha; 1972), Jezioro Czarna Hańcza (304 ha; 1963); 5 użytkami ekologicznymioraz 37 pomnikami przyrody.

STRUKTURA WŁASNOŚCI

Ok. 20 % obszaru zajmuje własność Skarbu Państwa, a ok. 80 % towłasność prywatna.

ZAGROŻENIA

Podstawowe zagrożenia dla wartości przyrodniczych obszaru stanowią:presja budownictwa, szczególnie nad brzegami jezior, wydobywanie piasku, żwiru igłazów narzutowych, eutrofizacja wód oraz nielegalne odprowadzanie ściekówprzydomowych i z gospodarstw rolnych. Pewne niebezpieczeństwo stanowiłoby równieżewentualne rozpoczęcie eksploatacji złóż rud polimetalicznych.

Wpływy i działalność człowieka na terenie obszaru

kod

Nazwa

intensywność

wpływ

101 zmiana sposobu uprawy

A

-

102 koszenie / ścinanie

B

+

110 stosowanie pestycydów

B

-

120 nawożenie /nawozy sztuczne/

B

-

140 wypas

B

+

141 zarzucenie pasterstwa

B

-

161 zalesianie

A

0

180 wypalanie

B

-

200 hodowla ryb, skorupiaków i mięczaków

B

0

220 wędkarstwo

B

0

230 polowanie

C

0

243 chwytanie, trucie, kłusownictwo

B

-

251 plądrowanie stanowisk roślin

B

-

300 wydobywanie piasku i żwiru

B

-

421 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych

B

-

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc.

A

0

500 sieć transportowa

C

0

501 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe

B

0

610 ośrodki edukacyjne

B

+

622 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych

C

0

701 zanieczyszczenia wód

B

-

900 erozja

B

-

952 eutrofizacja

B

-

954 inwazja gatunku

C

-

Oznaczenia:
A: silny wpływ
B: Średni wpływ
C: niewielki wpływ
+ dodatni wpływ działalności
0 wpływ neutralny
- wpływ negatywny

INFORMACJE PRZYRODNICZE OSTOI SUWALSKIEJ:

SIEDLISKA ORAZ GATUNKI FLORY I FAUNY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWY RADYWYSTĘPUJĄCE W OSTOI SUWALSKIEJ:

Oznaczenia:


Pokrycie - oznaczenie jaki % powierzchni Obszaru jest pokryty przez danesiedlisko
Reprezentacja - na ile typowo wykształcone jest dane siedlisko
A: doskonała, B: dobra, C: znacząca lecz o wyraźnych odkształceniach od typu
Obszar względny - %-owy udział siedliska w całkowitej powierzchni tego typu siedliskaw Polsce
A: > 15 -100 %, B: > 2 -15 %, C: > 0 -2 %
Stan zachowania - stan zachowania struktury i funkcji siedliska oraz możliwościjego regeneracji w przypadku zniekształcenia
A: doskonałe zachowanie, B: dobre zachowanie, C: zachowanie w średnim lub zubożałymstanie
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

SIEDLISKA

Lp

Kod

Nazwa siedliska

Znaczenie obszaru dla siedliska

Pokrycie [%]

Reprezentacja

Obszar względny

Stan zachowania

Ocena ogólna

1

9170

grąd środkowoeuropejski

14%

A

C

A

A

2

3140

twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic

7.2%

A

C

A

A

3

6210

murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków)

3.2%

B

C

B

C

4

91E0

lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

3.2%

B

C

B

C

5

6510

niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie

2%

B

C

B

C

6

7140

torfowiska przejściowe i trzęsawiska

0.8%

B

C

B

C

7

6430

górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe

0.1%

B

C

B

C

8

7220

źródliska wapienne

0.06%

A

C

A

B

9

91D0

bory i lasy bagienne

0.06%

D

     

10

6230

górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (dotyczy płatów stosunkowo bogatych florystycznie)

0.01%

D

     

11

6410

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

0.01%

D

     

12

7150

obniżenia dolinkowe i pła mszarne

0.01%

A

C

A

C

13

7230

torfowiska alkaliczne

0.01%

D

     


Oznaczenia:


Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział w całkowitej populacjikrajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna

Stan zachowania - stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku imożliwości ich regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B:dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunku donaturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, ale naperyferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaruwystępowania gatunku
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

ROŚLINY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1903

lipiennik Loesela

C

B

C

C

2

1939

rzepik szczeciniasty

C

B

C

B

BEZKRĘGOWCE

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

4038

czerwończyk fioletek

C

C

A

B

2

1060

czerwończyk nieparek

C

B

C

B

3

1032

skójka gruboskorupowa

C

B

C

C

RYBY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1163

głowacz białopłetwy

C

B

B

B

2

1149

koza

C

B

C

B

PŁAZY I GADY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1188

kumak nizinny

C

B

C

B

2

1166

traszka grzebieniasta

C

B

C

B

SSAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1337

bóbr europejski

B

A

C

A

2

1308

mopek

C

B

C

C

3

1318

nocek łydkowłosy

B

B

C

A

4

1355

wydra

C

B

C

C

Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa OchronyŚrodowiska oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.