ZIELONE WROTA

SOO - Ostoja Nadbużańska

Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych.


Dolina Bugu

 

 

 

 

NAZWA SOO: OSTOJA NADBUŻAŃSKA
KOD OBSZARU: PLH140011
POWIERZCHNIA: 49570.9 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OBSZARU OSTOJA NADBUŻAŃSKA


OPIS OBSZARU
Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego.Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagiennesą usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałychfragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przezczłowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymilub topolowymi łęgami nadrzecznymi, z dobrze rozwiniętymi zaroślami wierzbowymi.Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowana pod względem wielkości,głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Do ostoi włączony jesttakże kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów. Lasyzajmują niecałe 20% obszaru. Dominują siedliska nieleśne: łąki i pastwiska orazuprawy rolnicze.

Klasy siedlisk Pokrycie [%]
łąki i pastwiska 41 %
grunty orne 15 %
tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych 10 %
lasy liściaste 10 %
lasy iglaste 9 %
cieki wodne 6 %
złożone systemy upraw i działek 5 %
tereny luźno zabudowane 2 %
wrzosowiska, zarośla 1 %
lasy mieszane 1 %

STATUS OCHRONY
Obszar obejmuje teren: Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu (30 906 ha; 1994) wrazz rezerwatami przyrody: Szwajcaria Podlaska (24,00 ha; 1995), Łęg Dębowy koło JanowaPodlaskiego (132,38 ha; 1972), Zabuże (33,15 ha; 1983), Nadbużańskiego ParkuKrajobrazowego (57 769 ha; 1993), Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (27920,3 ha; 1993) wraz z rezerwatami: Przekop (21,08 ha; 1964), Wydma Mołożewska (63,80ha; 1987) i Skarpa Mołożewska (2,00 ha; 1987). W granicach obszaru znalazły się teżrezerwaty: Dębniak (20,8 ha; 1978), Kaliniak (54,4 ha; 1979) i Kózki (82,1 ha; 2000). Naterenie obszaru znajduje się łącznie 9 rezerwatów przyrody, a dalszych 15 jestprojektowanych. Niewielki fragment obszaru nie podlega ochronie prawnej.


INFORMACJE PRZYRODNICZE OBSZARU OSTOJA NADBUŻAŃSKA:


TYPY SIEDLISK ORAZ GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZAT WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWYRADY:

Oznaczenia:


Pokrycie - oznaczenie jaki % powierzchni Obszaru jest pokryty przez danesiedlisko
Reprezentacja - na ile typowo wykształcone jest dane siedlisko
A: doskonała, B: dobra, C: znacząca lecz o wyraźnych odkształceniach od typu
Obszar względny - %-owy udział siedliska w całkowitej powierzchni tego typusiedliska w Polsce
A: > 15 -100 %, B: > 2 -15 %, C: > 0 -2 %
Stan zachowania - stan zachowania struktury i funkcji siedliska oraz możliwościjego regeneracji w przypadku zniekształcenia
A: doskonałe zachowanie, B: dobre zachowanie, C: zachowanie w średnim lub zubożałymstanie
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

SIEDLISKA

Lp

Kod

Nazwa siedliska

Znaczenie obszaru dla siedliska

Pokrycie [%]

Reprezentacja

Obszar względny

Stan zachowania

Ocena ogólna

Kryterium

1

6510

niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie

15%

A

C

B

A

K8

2

6440

łąki selernicowe

10%

A

B

A

A

K3

3

6120

suche, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

5%

A

B

A

A

K1

4

6210

murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków)

5%

A

B

A

A

K1

5

91E0

lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

5%

A

C

A

A

K1

6

3150

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne

3%

A

C

A

A

K8

7

2330

wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi

2%

A

B

A

A

K3

8

6410

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

2%

A

C

B

A

K8

9

6430

górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe

1%

A

C

A

A

K8

10

9170

grąd środkowoeuropejski

0.5%

A

C

A

A

 

11

91F0

łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

0.5%

A

C

A

A

 

12

91T0

sosnowy bór chrobotkowy

0.5%

A

C

A

A

 

13

3270

zalewane muliste brzegi rzek

0.1%

A

C

A

A

 

14

4030

suche wrzosowiska

0.1%

A

C

A

B

K8

15

91I0

świetlista dąbrowa subkontynentalna

0.1%

A

C

A

A

K1

16

3130

oligotroficzne lub mezotroficzne zbiorniki wodne z roślinnością należącą do Littorelletea lub Isoeto-Nanojuncetea

0.01%

D

       

Oznaczenia:


Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział w całkowitej populacjikrajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania - stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku imożliwości ich regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B:dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunkudo naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, alena peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaruwystępowania gatunku
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

ROŚLINY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1437

leniec bezpodkwiatkowy

C

B

C

B

2

1617

starodub łąkowy

B

A

C

B

BEZKRĘGOWCE

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1060

czerwończyk nieparek

C

B

C

C

2

1032

skójka gruboskorupowa

D

     

RYBY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1130

boleń

C

B

C

B

2

1163

głowacz białopłetwy

C

B

C

C

3

1124

kiełb białopłetwy

D

     

4

1149

koza

C

B

C

B

5

1146

koza złotawa

A

B

B

A

6

1096

minóg strumieniowy

D

     

7

2484

minóg ukraiński

D

     

8

1145

piskorz

C

B

C

B

9

1134

różanka

C

B

C

B

10

4009

strzebla błotna

D

     

PŁAZY I GADY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1188

kumak nizinny

C

B

C

B

2

1166

traszka grzebieniasta

C

B

C

C

3

1220

żółw błotny

C

B

C

C

SSAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1337

bóbr europejski

C

B

C

B

2

1352

wilk

D

     

3

1355

wydra

C

B

C

B

Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa OchronyŚrodowiska oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.