ZIELONE WROTA

SOO - Jeleniewo

Jest to strych kościółka w miejscowości Jeleniewo koło Suwałk, na którym znajduje się największa w Polsce kolonia rzadkiego gatunku nietoperza - nocka łydkowłosego.

Mroczek późny

 

 

 

 

 

NAZWA SOO: JELENIEWO
KOD OBSZARU: PLH200001
POWIERZCHNIA: 0,1 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OBSZARU JELENIEWO


OPIS OBSZARU

Strych XIX-wiecznego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca PanaJezusa w Jeleniewie k. Suwałk.

Klasy siedlisk

% pokrycia

tereny luźno zabudowane

100,00 %

Suma pokrycia siedlisk

100,00 %

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Największa i jedna z dwóch znanych kolonii rozrodczych nocka łydkowłosego wPolsce.


STATUS OCHRONY
Brak ochrony.

STRUKTURA WŁASNOŚCI
Własność parafii rzymskokatolickiej w Jeleniewie.

ZAGROŻENIA
Płoszenie, zmiany mikroklimatu, remonty przeprowadzane w okresie rozrodu (V-VIII),stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna, uszczelnianie wlotów.


INFORMACJE PRZYRODNICZE OBSZARU JELENIEWO:

SIEDLISKA ORAZ GATUNKI FLORY I FAUNY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU IIDYREKTYWY RADY WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE JELENIEWO:

Oznaczenia:

Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział w całkowitej populacjikrajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania - stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku imożliwości ich regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B:dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunkudo naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, alena peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaruwystępowania gatunku
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca


SSAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1318

nocek łydkowłosy

A

B

C

A

Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa OchronyŚrodowiska oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.