ZIELONE WROTA

SOO - Dolina Górnej Narwi

Obszar obejmuje doliną Narwi na odcinku od zapory wodnej w Bondarach do miasta Suraż, z przylegającym do niej kompleksem stawowym, zasilanym rzeczkę Liza (dopływu Narwi).
Rozlewiska górnej Narwi

 

 

 

 

 

NAZWA SOO: DOLINA  GÓRNEJ  NARWI
KOD OBSZARU: PLC200002
POWIERZCHNIA: 15 910 ha

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OBSZARU DOLINY GÓRNEJ NARWI


OPIS OBSZARU

Obszar obejmuje dolinę Narwi na odcinku od zapory wodnej w Bondarachdo miasta Suraż, z przylegającym do niej kompleksem stawowym, zasilanym rzeczką Liza(dopływu Narwi). Koryto Narwi ma tu naturalny charakter. Dolina o szerokości 0,3-3,0 kmposiada liczne meandryi i starorzecza. Większość powierzchni doliny zajmujązbiorowiska szuwarowe, których występowanie uzależnione jest od corocznych wylewówrzeki. Dominują tu turzycowiska i szuwary mannowe, a wokół starorzeczy - trzcinowiska.Wzdłuż rzeki występują zakrzewienia i zadrzewienia wierzbowe. Lasy pokrywająniewielką część doliny. Około 60% obszaru jest użytkowane rolniczo (przeważająpastwiska i łąki kośne). Usytuowany koło Suraża kompleks "StawówPietkowskich" sąsiaduje od zachodu i południa z rozległymi lasami mieszanymi iliściastymi, od północy i wschodu z doliną Narwi. Stawy są silnie zarośnięteroślinnością szuwarową.

Klasy siedlisk

% pokrycia

bagna

1,00 %

grunty orne

15,00 %

lasy iglaste

9,00 %

lasy liściaste

5,00 %

lasy mieszane

2,00 %

łąki i pastwiska

63,00 %

tereny luźno zabudowane

2,00 %

tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych

2,00 %

złożone systemy upraw i działek

1,00 %

Suma pokrycia siedlisk

100,00 %

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 30. Dolina Górnej Narwi jestjedną z najlepiej zachowanych w Polsce dolin rzecznych i stanowi, obok BagienBiebrzańskich, jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich.Kształtowane przez regularne wylewy rzeki, są one uznawane za siedliska o największejróżnorodności biologicznej w strefie klimatu umiarkowanego. Występuje tu 13 typówsiedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 12 gatunków zwierząt (bez ptaków)z Załącznika II tej Dyrektywy.
Stwierdzono też co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla: cyranka10%-16% populacji krajowej (C3), krwawodziób 9-11% populacji krajowej (C3), co najmniej7% populacji krajowej (C6) błotniaka łąkowego, 4%-5,5% populacji krajowej rycyka (C3)oraz co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków:błotniak stawowy, cietrzew (PCK), derkacz, dubelt (PCK), kropiatka, rybitwa czarna, sowabłotna (PCK), świerszczak, zielonka (PCK), w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7)występuje wodniczka (PCK).

ZAGROŻENIA

Obniżanie się poziomu wód gruntowych oraz zanik użytkowaniapastwiskowo-łąkarskiego. W kompleksach stawowych zagrożeniem jest zarówno zaniechanie,jak i intensyfikacja użytkowania stawowego. Obszar podlega działaniom z zakresu ochronyprzeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochronąprzeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w sprawności technicznej. Na obszarzebędą prowadzone działania związane ze swobodnym spływem wód i kry. Wykonywanie tychprac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całośćobszaru Natura 2000.


STATUS OCHRONY
Obszar w większości położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu DolinyNarwi (41 862 ha). Niewielki fragment obszaru na terenie Leśnego Kompleksu PromocyjnegoLasy Puszczy Białowieskiej (50 778,8 ha).

STRUKTURA WŁASNOŚCI

Własność gruntów częściowo Skarbu Państwa, a częściowoprywatna.

Wpływy i działalność człowieka na terenie obszaru

kod

Nazwa

intensywność

% obszaru

wpływ

100 Uprawa

C

0

102 koszenie / ścinanie

B

+

140 Wypas

B

+

141 zarzucenie pasterstwa

C

-

160 Gospodarka leśna - ogólnie

C

0

220 Wędkarstwo

B

0

403 zabudowa rozproszona

C

0

421 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych

C

-

500 Sieć transportowa

C

0

600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

C

0

620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, uprawiane w plenerze

B

0

701 zanieczyszczenia wód

C

-

810 Odwadnianie

B

-

Oznaczenia:
A: silny wpływ
B: Średni wpływ
C: niewielki wpływ
+ dodatni wpływ działalności
0 wpływ neutralny
- wpływ negatywny

INFORMACJE PRZYRODNICZE OBSZARU DOLINY GÓRNEJ NARWI:


TYPY SIEDLISK ORAZ GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZAT WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWYRADY:

Oznaczenia:


Pokrycie - oznaczenie jaki % powierzchni Obszaru jest pokryty przez danesiedlisko
Reprezentacja - na ile typowo wykształcone jest dane siedlisko
A: doskonała, B: dobra, C: znacząca lecz o wyraźnych odkształceniach od typu
Obszar względny - %-owy udział siedliska w całkowitej powierzchni tegotypu siedliska w Polsce
A: > 15 -100 %, B: > 2 -15 %, C: > 0 -2 %
Stan zachowania - stan zachowania struktury i funkcji siedliska orazmożliwości jego regeneracji w przypadku zniekształcenia
A: doskonałe zachowanie, B: dobre zachowanie, C: zachowanie w średnim lub zubożałymstanie
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

SIEDLISKA

Lp

Kod

Nazwa siedliska

Znaczenie obszaru dla siedliska

Pokrycie [%]

Reprezentacja

Obszar względny

Stan zachowania

Ocena ogólna

Kryterium

1

3150

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne

0%

D

       

2

3270

zalewane muliste brzegi rzek

0%

D

       

3

4030

suche wrzosowiska

0%

D

       

4

6120

suche, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

0%

D

       

5

6210

murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków)

0%

D

       

6

6230

górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (dotyczy płatów stosunkowo bogatych florystycznie)

0%

D

       

7

6410

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

0%

D

       

8

6510

niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie

0%

D

       

9

7230

torfowiska alkaliczne

0%

D

       

10

9170

grąd środkowoeuropejski

0%

D

       

11

91D0

bory i lasy bagienne

0%

D

       

12

91E0

lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

0%

D

       

13

91F0

łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

0%

D

       

Oznaczenia:

Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział wcałkowitej populacji krajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania - stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku imożliwości ich regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B:dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunkudo naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, alena peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaruwystępowania gatunku
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

RYBY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

2484

minóg ukraiński

C

B

B

B

2

1145

piskorz

C

B

C

B

3

1134

różanka

C

B

C

B

PŁAZY I GADY

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1188

kumak nizinny

C

B

C

B

2

1166

traszka grzebieniasta

C

B

C

C

3

1220

żółw błotny

D

     

SSAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

1337

bóbr europejski

C

B

C

B

2

1308

mopek

D

     

3

1324

nocek duży

D

     

4

1318

nocek łydkowłosy

D

     

5

1352

wilk

D

     

6

1355

wydra

C

B

C

B

Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa OchronyŚrodowiska oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.