ZIELONE WROTA

Zadania i kompetencje wojewody

Z dniem 1 stycznia 2008 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej nastąpił nowy podział kompetencji pomiedzy główne organy ochrony srodowiska w województwie - tzn. wojewodę oraz marszałka województwa.


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) odebrała wojewodzie wiekszość przypisanych mu dotychczas zadań i uprawnień z zakresu ochrony środowiska, przekazując je marszałkowi województwa.

 

Generalnie należy stwierdzić, iż większość zadań związanych z ochroną środowiska, a wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i Prawa wodnego - znalazło się z dniem 1 stycznia 2008 r. w kompetencji marszałka województwa i innych organów wojwódzkiej administracji samorządowej (sejmiku i zarządu).

 

Wojewoda pozostał nadal organem właściwym w zakresie spraw związanyc z ochroną przyrody.

 

Obecnie do zadań Wojewody należy prowadzenie spraw:

 

W zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem:

 1. zgłaszanie zarządom gmin wniosków w zakresie środowiska przed przystąpieniem do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska, polityk, strategii i programów,
 3. stwierdzenie potrzeby opracowania i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 4. prowadzenie spraw związanych ze skargami, zażaleniami wniesionymi w trakcie procesu inwestycyjnego dotyczącego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest obligatoryjny,
 5. prowadzenie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których Wojewoda wydaje decyzje o środowiskowych
  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 6. prowadzenie postępowań dotyczących transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 7. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu jest obligatoryjne: określenie granic obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia i korzystania z terenu, a także stwierdzenie o wygaśnięciu decyzji w sprawie stref ochronnych,
 8. uzgadnianie, w przypadku zamkniętego użycia organizmów genetycznie modyfikowanych zaliczonych do III i IV kategorii, planów postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowane ich rozprzestrzenianie się, prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 
 9. opracowywanie projektu statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wnioskowanie do ministra właściwego do spraw środowiska o jego nadanie,
 10. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, dla których sporządzanie raportu jest obligatoryjne, tj: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej i gazu, sztucznych zbiorników wodnych,
 11. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenach zamkniętych,
 12. opiniowanie wniosków o dofinansowanie środkami ekologicznymi w zakresie celowości realizacji przedsięwzięć należących do właściwości Wojewody,
 13. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku,
 14. uzgadnianie, w drodze decyzji, warunków przeprowadzenia działań naprawczych przez podmiot korzystający ze środowiska,
 15. nakładanie, w drodze decyzji, na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych, jeżeli podmiot ten takich działań nie podejmuje,
 16. podejmowanie działań zapobiegawczych lub naprawczych jeżeli: podmiot korzystający ze środowiska nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego lub egzekucja stała się bezskuteczna oraz gdy z uwagi na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku jest konieczne natychmiastowe podjęcie tych działań,
 17. nakładanie, w drodze decyzji, w określonych wypadkach, na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie lub monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
 18. ustalanie i wypłata odszkodowania należnego władającemu powierzchnią ziemi,
 19. żądanie od podmiotu korzystającego ze środowiska zwrotu poniesionych kosztów przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych,
 20. prowadzenie rejestru wojewódzkiego jednostek organizacyjnych wdrażających system ekozarządzania i audytu (EMAS),
 21. uzgadnianie, wydawanych przez starostę zezwoleń na prowadzenie działalności na zbieranie odpadów, przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów, 
 22. prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów, 
 23. przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o umieszczeniu lub usunięciu z wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów, 
 24. przyjmowanie rocznych sprawozdań od przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu.

W zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód:

 

 1. wykonywanie zadań organu II instancji, w postępowaniach administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo wodne,
 2. ustanawianie aglomeracji w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

W zakresie ochrony przyrody:

 1. wydawanie rozporządzeń w sprawach uznania obszaru za rezerwat przyrody, zmiany granic rezerwatu przyrody lub jego likwidacji,
 2. ustalanie w drodze rozporządzenia stawek opłat za wstęp na obszar rezerwatu przyrody,
 3. wydawanie rozporządzeń dotyczących utworzenia, zmiany granic, bądź likwidacji parku krajobrazowego,
 4. nadawanie w drodze zarządzenia statutów parkom krajobrazowym lub zespołom parków krajobrazowych,
 5. uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej parku krajobrazowego oraz obszaru chronionego krajobrazu,
 6. wydawanie rozporządzeń w sprawie ustanowienia lub odmowy ustanowienia planów ochrony dla rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego,
 7. ustanawianie w drodze zarządzenia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody,
 8. wydawanie rozporządzeń dotyczących wyznaczania obszaru chronionego krajobrazu, zmiany jego granic lub likwidacji,
 9. koordynowanie funkcjonowania i prowadzenie spraw związanych z obszarami Natury 2000,
 10. wydawanie rozporządzeń w sprawie ustanowienia lub zniesienia pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
 11. wydawanie w stosunku do gatunków objętych częściową ochroną zezwoleń na pozyskiwanie lub zbiór roślin i grzybów, ich części lub produktów pochodnych oraz pozyskiwanie, chwytanie i zabijanie zwierząt,
 12. wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetrzymywanie i posiadanie martwych, w tym spreparowanych zwierząt objętych ochroną ścisłą, ich części i produktów pochodnych, a także fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie,
 13. wprowadzanie na czas określony w drodze rozporządzeń ochrony gatunków roślin, grzybów i zwierząt nieobjętych ochroną,
 14. ustalenie lub likwidowanie w drodze decyzji administracyjnej stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz stref ostoi i stanowisk roślin i grzybów objętych ochrona gatunkową,
 15. prowadzenie rejestru stref ochrony,
 16. wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów w strefach ochronnych,
 17. wydawanie opinii w sprawie utworzenia i prowadzenia ogrodu botanicznego lub zoologicznego oraz przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na 3 lata, kontroli ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt,
 18. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów w granicach rezerwatów przyrody,
 19. przygotowywanie projektu zarządzenia w sprawie powołania członków wojewódzkiej rady ochrony przyrody oraz członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych,
 20. prowadzenie rejestru form ochrony przyrody za wyjątkiem obszarów Natura 2000,
 21. ustalanie w drodze decyzji administracyjnej warunków prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych,
 22. dokonywanie szacowania szkód, ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry,
 23. wydawanie zezwoleń posiadaczom spreparowanych zwierząt lub ich części na ich przetrzymywanie,
 24. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizującej cel publiczny na obszarze parku krajobrazowego lub obszarze chronionego krajobrazu,
 25. uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbudowę obiektów i urządzeń na obszarach uznanych za rezerwat przyrody,
 26. wydawanie zaświadczeń o zgodności rolnośrodowiskowej z planem ochrony i celami ochrony obszaru chronionego.

W zakresie łowiectwa:

 1. prowadzenie spraw dotyczących Państwowej Straży Łowieckiej,
 2. współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim i Policją.

Do zadań Państwowej Straży Łowieckiej należy:

 1. kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie, a szczególności w zakresie:
  - ochrony zwierzyny,
  - zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego,
  - dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzania żródeł ich pochodzenia,
  - zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego,
  - kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzania źródeł ich pochodzenia,
  - kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. współdziałanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych  w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 3. uczestnictwo w pracach  zespołu ds. kategoryzacji obwodów łowieckich polnych i leśnych, powołanego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Białymstoku,
 4. zagospodarowanie, w imieniu Skarbu Państwa zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenie obwodów łowieckich polnych i na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz ustalanie wielkości środków uzyskanych z ich sprzedaży w celu pobrania ich na rzecz Skarbu Państwa,
 5. ustalanie wielkości i wskazanie do pobrania na rzecz Skarbu Państwa ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną w obwodach łowieckich polnych i na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 6. przekazywanie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu trofeum ze zwierzyny bezprawnie pozyskanej do wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych.

 

Aktualizacja: kwiecień 2008 r.