ZIELONE WROTA

Gródek

To największa obszarowo gmina w powiecie białostockim (430,6 km2). Położona na wschód od Białegostoku. Wyróżniają ją malownicze krajobrazy, ukryte wśród lasów niewielkie wioski i nieskażona przyroda. Oś gminy stanowi zmodernizowana droga krajowa E-65, prowadząca z Białegostoku do przejścia granicznego z Republiką Białoruś w Bobrownikach. Przy drodze, w dolinie rzeki Płoski, ulokował się Królowy Most – osada jak z bajki. Dalej rozciąga się zalesione pasmo Wzgórz Świętojańskich, gdzie deniwelacje terenowe na niewielkich odległościach dochodzą do 80 m.


Walory przyrodnicze:

Gmina Gródek to tereny unikatowe pod względem przyrodniczym. W 60% to puszczańskie ostępy leśne, stanowiące głównie Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Sławińskiego oraz jego otulinę. To malownicze doliny wijących się wśród lasów rzek i strumieni. To rozległy obszar torfowisk, mokradeł i łąk podmokłych na południe od Gródka. To liczne źródła, młaki i źródliska. Tu gniazdują liczne gatunki ptaków wodno-błotnych, ptaki drapieżne (orzeł bielik, orlik) oraz objęte ścisłym reżimem ochronnym (np.: orlik krzykliwy i bocian czarny). Tu swoją ostoję znalazło wiele gatunków zwierząt łownych oraz podlegających ochronie (bobry, wilki, rysie, żubry w Uroczysku Chomontowszczyzna). Tu znajdują się cenne rezerwaty przyrody: „Rabinówka”, „Jezioro Wiejki”, „Las Cieliczański” i „Chomontowszczyzna”.

 

Walory kulturowe:

Na podkreślenie zasługują walory krajobrazowe niewielkich historycznych wsi, nierzadko z ciekawymi zabytkami architektonicznymi, kapliczkami i zdobionymi krzyżami przydrożnymi. Osoby preferujące turystykę pieszą lub rowerową mogą skorzystać z kilkunastu znakowanych szlaków turystycznych o łącznej długości około 200 km. Amatorzy spływów kajakowych mogą wybrać też szlaki kajakowe przebiegające rzeką Supraśl i rzeką Płoska.
Niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych gminy jest nowo wybudowany zbiornik wodny we wsi Zarzeczany, leżący w bezpośrednim sąsiedztwie Gródka.

 

Historia:

Początki Gminy Gródek sięgają prawdopodobnie XI – XII wieku n.e. W tym okresie był to ważny gród na szlaku Grodno-Bielsk-Drohiczyn. Burzliwe dzieje sprowadziły na te tereny wspaniały ród Chodkiewiczów. Szczyt swojej świetności Gródek przeżywał w wieku XVI, zwłaszcza w czasach Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów. Wówczas założono większość wsi w dobrach Gródeckich. Po śmierci Grzegorza jego spadkobiercy nie interesowali się Gródkiem, wskutek czego zaczął on podupadać. Prawdopodobnie na początku XVIII wieku, w trakcie wojny północnej, został zniszczony też Chodkiewiczowski zamek.
W XVII i XVIII wieku Gródek kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Należał do Paców, Sapiehów, Radziwiłłów. Lata wojen w okresie najazdu szwedzkiego zdziesiątkowały mieszkańców obszaru, co spowodowało zahamowanie rozwoju. W ciągu okresu przejściowego, około 1793 roku, Gródek należał do Rzeczypospolitej. Po III rozbiorze Polski znalazł się na terytorium Prus, a po 1815 roku, był w Carstwie Rosyjskim. W czasie powstania styczniowego 1863 roku w okolicznych lasach działały oddziały Walerego Wróblewskiego i Onufrego Duchyńskiego. Po przeprowadzeniu w 1886 roku linii kolejowej Białystok - Wołkowysk, przebiegającej w odległości 2 km od Gródka, nastąpił intensywny rozwój miejscowości, szczególnie pod względem przemysłu włókienniczego. W tym okresie większość mieszkańców Gródka stanowili Żydzi.
Praktycznie okupacja naszych terenów trwała do 21 czerwca 1941 roku, po tej dacie dla mieszkańców Gródka rozpoczęła się II wojna światowa. Do Gródka wkroczyli Niemcy. Po odwrocie Armii Czerwonej, w pobliskich lasach zaczęły działać liczne oddziały partyzanckie, w skład których wchodzili czynnie lub biernie, także okoliczni mieszkańcy. Za współpracę z partyzantami hitlerowcy wymordowali ludność wsi Popówka i spalili wszystkie jej zabudowania. Do walki z hitlerowskim najeźdźcą stawały niejednokrotnie całe rodziny. W dowód uznania bohaterskiej postawy społeczności Ziemi Gródeckiej w czasie okupacji hitlerowskiej w 1977 roku, gmina otrzymała Krzyż Grunwaldu II klasy. W czasie wojny 1939-1944 roku i niemieckiej okupacji przemysł Gródka został zniszczony, zaś ludność żydowska, spośród której rekrutowała się większość robotników, uległa zagładzie.
W okresie Polski Ludowej Gródek przestał być ośrodkiem przemysłowym. Rozwój gminy nastąpił w kierunku rolniczym. Powstały spółdzielnie produkcyjne i państwowe gospodarstwa rolne. Jedyną oznaką przemysłu było wybudowanie w Gródku Zakładów Dziewiarskich „Karo”, które dawały zatrudnienie wielu kobietom z całej gminy.
Na początku lat dziewięćdziesiątych zostało otwarte przejście graniczne w Bobrownikach. W ten sposób Ziemia Gródecka znowu stała się pomostem na szlaku handlowym między Wschodem a Zachodem.
Obecnie Gródek to obszar intensywnego rozwoju przemysłu drzewnego oraz rolnictwa. Słabe gleby nie sprzyjają uprawom, dlatego też miejscowi rolnicy upatrują dodatkowego źródła dochodu w agroturystyce.

 

Atrakcje gminy:

 

Zalew wodny w Zarzeczanach

Wybudowany i oddany do użytku w 2000 roku zbiornik rekreacyjno-retencyjny we wsi Zarzeczany stanowi atrakcję turystyczną regionu i przyciąga do Gródka wczasowiczów zarówno z Polski jaki i z zagranicy. Powierzchnia zbiornika wynosi 8,75 ha, powierzchnia lustra wody – 6,60 ha, maksymalna głębokość wody – 3,30 m. Dzięki dofinansowaniu z funduszy Unijnych możliwe było zagospodarowanie turystyczne zalewu. Przy zalewie Gmina wybudowała parking samochodowy oraz nowoczesne boisko sportowe z trybunami, ogrodzeniem i zapleczem sanitarnym. Część terenu została również przystosowana do imprez masowych (scena, obiekty sanitarne, miejsce na ognisko i pole namiotowe). Przybrzeżny pas o szerokości około 50 m naokoło lustra wody jest przeznaczony na plażę, pomosty spacerowe (molo), miejsca cumowania sprzętu pływającego oraz urządzenia zabawowe dla dzieci. W planie są również korty tenisowe.

 

Rezerwat Przyrody „Las Cieliczański"
 Rezerwat Przyrody „Las Cieliczański" - powierzchnia 370,58 ha. Celem Rezerwatu jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z cennymi zbiorowiskami leśnymi o charakterze naturalnym, reprezentowanymi głównie przez grądy z rzadkim wiązem górskim, bory mieszane i olsy. Rezerwat położony jest na granicy Nadleśnictwa Żednia i Dojlidy. Powołany został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25.06.1990 r. (MP Nr 31 póz. 248);


Rezerwat Przyrody „Chomontowszczyzna”
Rezerwat Przyrody „Chomontowszczyzna” o powierzchni 234,42 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, odznaczającego się wysokim stopniem naturalności i stanowiącym ostoje wolno żyjącego stada żubrów. Rezerwat położony jest na terenie Nadleśnictwa Waliły. Został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 28 Wojewody Podlaskiego z dnia 10.08.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 26 póz. 411);
Rezerwat jest rozległym systemem torfowiskowym i zajmuje ok. 800 ha. Zasilany jest licznymi źródliskami wypływającymi z podnóży wyniesień morenowych stanowiących torfowisko od zachodu, północy i wschodu.
Najcenniejszymi elementami szaty roślinnej są bory świerkowe torfowcowe Sphagno girgensohnii – Piceetum, bory miejscowe torfowcowe Betulo pubescentis – Piceetum, lasy wilgotne Tilio – Carpinetum circaeaetosum, lasy łęgów Circaeo – Alnetum i Piceo – Alnetum, olsy Carici elangatae – Alnetum oraz 7 nieleśnych zespołów mających w pełni naturalny charakter. Na terenie rezerwatu występuje 12 gatunków roślin podlegających ochronie prawnej.


Rezerwat przyrody „Jezioro Wiejki”:
 Utworzony w grudniu 2005r. Jego powierzchnia wynosi 22,5 ha. Obejmuje mezotroficzne jezioro polodowcowe. Obiekt jest jednym z nielicznych pozostałości systemu jeziornego obszarów staroglacjalnych, związanych genetycznie z formami wytopiskowymi zlodowacenia środkowopolskiego. Chroni naturalny układ wodnych i bagiennych zbiorowisk roślinnych oraz jest ostoją zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
 Najcenniejszym walorem rezerwatu jest ekosystem niewielkiego jeziorka z wyraźnie zaznaczonym, strefowym układem roślinności wodnej i bagiennej. Koncentrycznie od środka jeziora układają się kolejno szuwary skrzypu bagiennego Eąuisetum limosi i pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae oraz pła bagiennego z zespołem turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae i turzycy obłej Caricetum diandrae. Tu można znaleźć stanowiska rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia, storczyka plamistego Dactylorhiza maculata i storczyka krwistego Dactylorhiza incarnata. W obrębie pła bagiennego, zarówno od strony otwartego lustra wody jak i od strony zewnętrznej duże powierzchnie zajmują łozowiska Salicetum pentandro-cinereae. Strefę okalającą tworzy las brzozowo-wierzbowy w inicjalnym stadium Thelypterido-Betuletum oraz ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum. W obrębie zakrzaczeń brzozowych w kierunku północno-wschodnim znajduje się stanowisko rzadkiego reliktowego gatunku brzozy niskiej Betula humilis. Otaczające łąki to zbiorowisko roślinne z dominacją kostrzewy czerwonej Poa pratensis-Festuca rubra
 Jezioro wraz z zespołami roślinności bagiennej jak i otaczające łąki stanowią ważną ostoję dla ptactwa zarówno lęgowego jak i w czasie przelotów. W sumie na tej powierzchni lęgnie się corocznie około 26-29 gatunków ptaków.
Rezerwat przyrody „Rabinówka”
Utworzony w grudniu 2005r. Obejmuje obszar bagien, wód, lasów i obszarów nieleśnych o powierzchni 625,45 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie, ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych, ostoi rzadkich i chronionych gatunków awiofauny lęgowej, a w szczególności populacji cietrzewia, na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej. Typ rezerwatu – faunistyczny i torfowiskowy.

 

Inne atrakcje:

• Zabytkowe układy przestrzenne miejscowości Gródek oraz wsi w gminie. Strefą ochrony konserwatorskiej objęta jest część Gródka opisana jako: „teren (...) który ograniczają: od północy, zachodu i południa linia (...) okalająca Plac Rynkowy w odległości 130 m, w dalszym ciągu od północy ulica Błotna na odcinku od Rynku do rzeki Supraśl i od wschodu rzeka Supraśl od ulicy Błotnej do ulicy Świerczewskiego (obecnie Chodkiewiczów)”. Na terenie tym obecnie znajduje się zagospodarowany park – teren rekreacyjno-wypoczynkowy mieszkańców Gródka i okolic.
• Liczne zabytkowe i ciekawe obiekty drewnianego budownictwa wiejskiego (najwięcej we wsiach nad Świsłoczą: Chomontowcach, Bobrownikach, Świsłoczanach, Mostowlanach).
• Cerkiew cmentarna prawosławna w Gródku p.w. Matki Boskiej Opiekuńczej - ulokowana na parafialnym cmentarzu prawosławnym w Gródku, wzniesiona w połowie XIX wieku. Jest to budynek drewniany, na planie prostokąta z kruchtą od strony zachodniej. Dach - nad bryłą główną i kruchtą – dwuspadowy, kryty gontem drewnianym. Cerkiew jest pomalowana na kolor brązowy.
• Cerkiew parafialna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku - wzniesiona w latach 1946-1970 w miejscu drewnianej XVIII-wiecznej cerkwi i drewnianej dzwonnicy z 1858 roku. Jest to budowla na planie krzyża , reprezentująca typ cerkwi dwukopułowej. W 2006 roku kopuły świątyni zostały pozłocone.
• Kościół rzymskokatolicki, parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gródku. - wzniesiony w 1936 roku. Jest to budowla na planie prostokąta, z przedsionkiem w części północnej. Nawa i prezbiterium dwukondygnacyjne, wieża trójkondygnacyjna, zakrystia jednokondygnacyjna. Dach pod nawą czterospadowy, nad prezbiterium trójspadowy, nad zakrystią dwupołaciowy. Wieża zwieńczona dachem ostrosłupowym.
• Cerkiew parafialna w Królowym Moście, prawosławna p.w. Św. Anny - Budowla w stylu eklektycznym, datowana na pierwszą ćwierć XX wieku (przed 1914, 1928 i 1933r.). Obiekt murowany, ceglany na fundamencie kamiennym. Rozplanowanie budowli na planie krzyża greckiego z dodanym prezbiterium oraz kruchtą, dwoma przedsionkami oraz zakrystią. Wieża na planie kwadratu, przykryta dachem namiotowym, pokrytym blachą ocynkowaną. Nad korpusem głównym cerkwi i prezbiterium, przybudówkami i zakrystią dachy dwuspadowe, także kryte blachą ocynkowaną. Kaplica dworna w Królowym Moście, rzymskokatolicka, p.w. Św. Anny.  Budowla na planie prostokąta, z przylegającą od zachodu kruchtą, wzniesiona w połowie XIX w. Budynek murowany, w przewadze kamienny, część szczytowa od strony zachodniej murowana z cegły, otynkowana. Dachy – nad korpusem głównym  - trzyspadowy, nad kruchtą dwuspadowy, obecnie pokryte blachodachówką.
• Cerkiew prawosławna, parafialna p.w. Św Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach - wzniesiona w 1862r. Jest to budowla dwudzielna: korpus główny na planie prostokąta, wyodrębniona część ołtarzowa, dwie zakrystie i przedsionek, nad przedsionkiem wieża o dwóch, zwężających się kondygnacjach: dolnej czworobocznej i górnej ośmiobocznej. Wieże wieńczy ostrosłupowy hełm i cebulaste kopułki. Budowla jest drewniana na fundamencie kamiennym, szalowana, pomalowana na kolor brązowy z jasnobrązowymi akcentami. Dachy: nad korpusem głównym – trójpołaciowy, nad północną zakrystią - pulpitowy, nad zachodnią zakrystią oraz gankiem przed kruchtą – dwuspadowe, obecnie pokryte blachodachówką.
• Cerkiew cmentarna w Mostowlanach p.w. śś. Kosmy i Damiana - wzniesiona w 1855r. Budynek na planie prostokąta z przedsionkiem. Budowla drewniana na kamiennym fundamencie, szalowana deskami w układzie poziomym i pionowym. Dachy dwuspadowe, nad korpusem naczółkowy, obecnie pokryte blachą ocynkowaną.
• „Góra Zamkowa” w Gródku, gdzie odkryto grodzisko późnośredniowieczne oraz ślady osadnictwa nowożytnego.
• Pozostałości parku dworskiego na południe od zabudowań wsi Jaryłówka - Park dworski założony w XV-XVI wieku jako kompozycja bezstylowa, w XVII-XVIII wieku przekształcona w kompozycję kwaterową. Obecnie jest on zachowany częściowo (dobrze czytelne nasadzenie szpalerowe – kasztanowce i klony).
• mogiła powstańców 1863 r. w uroczysku Pereciosy
• pomnik oraz głaz upamiętniający pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców wsi Popówka. Tam 3 czerwca 1943r. hitlerowcy mszcząc się za pomoc jaką nieśli mieszkańcy wsi partyzantom radzieckim spalili wieś, a 37 jej mieszkańców wywieźli do Gródka i rozstrzelali. W 1960r. na miejscu spalonej wsi postawiono pamiątkowy głaz. W  40 rocznicę zbrodni staraniem społeczeństwa gminy zbudowano tam również pomnik.

 

Infrastruktura turystyczna:

„ZAJAZD PRZY GRANICY” ul. Szosa Wschodnia 3, 16-040 Gródek tel. (85) 718-08-55
Zajazd oferuje noclegi w różnorodnym standardzie, przez całą dobę. Do dyspozycji gości restauracja z barem sklep (możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia – w tym również dania regionalne). Duży parking – przystosowany również do samochodów ciężarowych. Usytuowanie przy drodze krajowej E-65 do przejścia granicznego Bobrowniki.
DOROTA BOŻENA ANTONOWICZ, ul. Białostocka 132, 16- 040 Gródek, tel. (085) 7180629
Wolnostojący dom na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej, w odległości 1 km od zbiornika wodnego. 4 pokoje dla 8 osób. Całodzienne wyżywienie. Atrakcje: Kąpiel w pobliskim zbiorniku wodnym, spacery wśród łąk i lasów, świeże powietrze i czysta woda. Ponadto gospodyni serwuje regionalne potrawy, istnieje również możliwość zorganizowania ogniska lub rozpalenia grilla.

EWA BIELAWSKA, Wierobie 18, 16- 042 Zubki, tel. (085) 7180802
Kwatera agroturstyczna we wsi Wierobie położona wśród lasów zasobnych w grzyby, maliny, jagody. Dom drewniany 100-letni, ogrzewany piecami kaflowymi. 3 pokoje –1, 2 i 3 osobowy, pokój dzienny i kuchnia do dyspozycji gości – na piętrze budynku. Łazienka wspólna z gospodarzami. W obejściu rosną kilkuset-letnie dęby, lipy, brzozy oraz rozłożysty modrzew. Do dyspozycji gości – ogród i sad. Kwatera nie zapewnia wyżywienia – na życzenie gości gospodyni piecze domowe ciasta. Atrakcje: Plażowanie nad stawem rekreacyjnym z altanką, ogniska, grill, wypożyczanie rowerów, podglądanie i fotografowanie dzikich zwierząt, zbiranie runa leśnego, meczet w Kruszynianach (10 km), przejście graniczne w Bobrownikach (4 km).

MARIANNA ZOFIA APANOWICZ, Załuki 3, 16-040 Gródek, tel. ( 085) 7184416
Wolnostojący dom położony na skraju wsi Załuki w odległości 200 m od rzeki Supraśl. 2 pokoje dl 6 osób. Całodzienne wyżywienie. Atrakcje: Zbieranie grzybów i jagód organizowane przez gospodarzy. Wyprawy ścieżkami przyrodniczymi i szlakami turystycznymi. Możliwość zwiedzania arboretum w Kopnej Górze i rezerwatu ptaków w Pieszczanej Górze..

HELENA KOT, ul. Białostocka 2, 16-040 Gródek, tel. ( 085 ) 7180511
Wolnostojący dom na obrzeżach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej 3 pokoje dla 6 osób. Czynne cały rok. Całodzienne wyżywienie, dostęp do oddzielnej kuchni. Atrakcje: Liczne szlaki turystyczne (Napoleoński, Tatarski), zalew o powierzchni 8 ha w odległości 1000 metrów., rzeka w odległości 200 metrów, meczet w Kruszynianach. Możliwość zbierania jagód, grzybów i ziół w pobliskich lasach. Dogodne miejsce do obserwacji ptaków i zwierząt przez miłośników przyrody.

HALINA MIELESZKO, ul. Szosa Wschodnia 22, Waliły – Stacja, 16 – 040 Gródek, tel. ( 085 ) 7180843, tel. kom. 0608601659
Goście mile widziani przez cały rok, 5 pokoi dla 7 osób. Całodzienne wyżywienie. Wokół lasy mieszane z przewagą sosny. Atrakcje: Sauna fińska, rowery, kajak, łódka, ponton jednoosobowy, grill, plac zabaw dla dzieci, zbieranie grzybów, jagód, żurawin i borówki brusznicy. W okresie zimowym – kuligi.

ANNA WSPANIAŁA, Zubry 75, 16- 040 Gródek, tel. ( 085 ) 7180073
www.wojciechowka.tiu.pl, e – mail: biuro@wojciechowka.tiu.pl
Gospodarstwo agroturystyczne “ Wojciechówka” usytuowane w lesie, 5 pokoi dla 12 osób. Łazienka w każdym pokoju, całodzienne regionalne wyżywienie. Do dyspozycji gości ogólnodostępny salon z dwoma kominkami i biblioteką, jadalnia, na podwórzu – altany, zadaszona sala kominkowa, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, rowery do wypożyczenia. Istnieje możliwość rozbicia namiotów. Mile widziani goście ze zwierzętami, zniżki dla dzieci. Obiekt czynny cały rok. Atrakcje: zbieranie grzybów, szlak Tatarski z zabytkowymi meczetami.

TOMASZ WIŚNIEWSKI, Kołodno 2/2, 16-040 Gródek, tel. ( 085 ) 7175405 (Kołodno),  ( 0 85 ) 6634694 ( Białystok )
www.kolodno-holiday.com, email: tomy@ld.euro-net.pl
Samotnia Kołodno – samodzielny dom na skraju wsi. Ośrodek całoroczny. 3 pokoje dla 6 osób (1-osobowy, 2 i 3 osobowy), łazienka, oddzielna kuchnia. Zniżki dla dzieci. Możliwość przyjazdu ze zwierzętami. Miejsce na ognisko i grill. Atrakcje: Rowery, meble ogrodowe, leżaki, wędkowanie, tereny do narciarstwa nizinnego, kościoły i cerkwie do zwiedzania. Magiczne miejsce dla osób szukających prawdziwej samotności: pisarzy, malarzy, odludków. Dom położony jest na skraju drewnianej wsi Kołodno oblanej ze wszystkich stron jednym z najpiękniejszych polskich lasów Puszczą Knyszyńską.

PIOTR ZDROJKOWSKI,  „ Golf Park Lipowy Most”, Borki 29, tel. kom. 0505025150, www.golfpark.pl.
Dworek staropolski z salą kominkową oraz pokojami gościnnymi (5 pokoi 2-osobowych), specjalizujący się w kuchni regionalnej, indywidualne lekcje golfa z instruktorem. Golf Park organizuje imprezy plenerowe, okolicznościowe, szkolenia, spotkania firmowe, biesiady, ogniska oraz turnieje golfowe.

„Maciejówka” ANNA DEONIZIAK, Borki 33, tel. kom. 0509260262, stacjonarny (085) 7447564. www.maciejowka.net
Maciejówka ma do zaproponowania swoim gościom wypoczynek wśród pachnących łąk i lasów. Miłośnicy ptaków i zwierząt mogą obserwować je w swoim naturalnym środowisku. Amatorzy dobrej kuchni mogą skosztować regionalnych potraw przygotowanych z ekologicznych produktów. Proponujemy 12 miejsc noclegowych w  pokojach.

LEONIŁA NIKICIUK, Królowy Most 82, tel. (085) 7413 070
Kwatera położona w bajkowej miejscowości turystycznej – Królowym Moście. Dom drewniany, parterowy z poddaszem. Dysponuje 4 pokojami z 6 miejscami noclegowymi. Oferuje wycieczki piesze i rowerowe po okolicznych lasach, łowienie ryb, ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego. Gospodyni robi wyśmienite przetwory domowe. Możliwość skosztowania również masła, sera i wędlin własnego wyrobu. Wyżywienie tylko na zmówienie.


Infrastruktura paraturystyczna:

1. KILER BAR" Mała Gastronomia - Iwaniuk Grzegorz ul. Chodkiewiczów 32/6  tel. 085-7180352
2. ZAJAZD "PRZY GRANICY", Waliły-Stacja, ul. Szosa Wschodnia 3; 16-040 Gródek tel. 0 (85) 7180853
3. BAR "PROMYK" w Gródku
4. BAR przy Stacji Paliw w Bobrownikach – Tomasz Gutowski
5. Punkt sezonowy Małej Gastronomii w Zarzeczanach nad zbiornikiem wodnym – Lilia Tomaszewska
6. Bar „Golf Park Lipowy Most” - Borki 29 – Zdrojkowski Piotr

 

Dojazd:

Informacje na stronie: www.zumi.pl


Adres Urzędu Gminy:

Urząd Gminy
16-040 Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
email: sekretariat@ug.grodek.wrotapodlasia.pl

 

Strona internetowa:

http://gminagrodek.internetdsl.pl/