ZIELONE WROTA

Granice, nazewnictwo i historia ziem podlaskich

Zygmunt Gloger, zasłużony etnograf i badacz tych terenów, tak określił granice Podlasia: "Właściwe, to jest pierwotne Podlasie było pasem ziemi, długim mil trzydzieści kilka, a szerokim kilka do kilkunastu, ciągnącym się z północy od ziemi pruskiej i jezior: Rajgrodzkiego i Necko (pod dzisiejszym Augustowem), w kierunku południowym aż pod Radzyń i Parczów. Na całej tej długości Podlasie stanowiło wschodnią ścianę Mazowsza i zarazem odgraniczało to Mazowsze od Rusi grodzieńskiej i brzeskiej"


 

Więcej: Z. Gloger: Geografia historyczna ziem dawnej Polski, http://univ.gda.pl/~literat/glogre/index.htm)

 

Obecnie za podstawową część Podlasia uważa się środkową i południową część województwa podlaskiego.

 

Istnieje kilka hipotez dotyczących nazwy „Podlasie”. Jedna z nich wysunięta przez Z. Glogera zakłada, iż nazwa pochodzi od słów „Pod Lasze” i odnosiła się do ziemi, która graniczyła z terenami należącymi do Lachów czyli Polaków. Inna teza odnosi się do położenia tej krainy w sąsiedztwie obszarów zamieszkałych przez Jaćwingów, którzy byli nazywani przez Polaków „Podlasianami” lub „Polesianami”. Jeszcze jedno wyjaśnienie słowa „Podlasie” wywodzi się z faktu istnienia olbrzymich puszcz i lasów. Ten pas leśny stanowił naturalną granicę, która oddzielał Polskę od Jaćwieży, Litwy i Rusi.

 

Teren Podlasia był pograniczem osadnictwa mazowieckiego, ruskiego oraz plemion bałtyckich. Od XI wieku Podlasie w większej części należało do Rusi, а w XIV był to obszar sporny pomiędzy Mazowszem a Litwą. W XVI wieku utworzone zostało województwo podlaskie, jako część składowa Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1569 roku województwo zostało wcielone do Korony. Dzieliło się na trzy ziemie: drohicką, mielnicką i bielską. Podczas rozbiorów Podlasie przechodziło z rąk do rąk: północna część – do zaboru pruskiego, а południowa do austriackiego. Po 1807 roku północne Podlasie trafiło do zaboru rosyjskiego. Natomiast część południowa po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku weszła w skład Królestwa Polskiego. W 1915 roku Podlasie znalazło się pod okupacją niemiecką, а do Polski powróciło w 1919 roku. Podczas II wojny światowej teren ten znajdował się zarówno pod okupacją sowiecką (1939 - 1941) jak i niemiecką (1941 - 1944). Po wojnie część Podlasia weszła w skład województwa białostockiego. W 1999 roku utworzono województwo podlaskie, obejmujące zarówno Podlasie (do rzeki Bug), jak i Suwalszczyznę oraz Ziemię Łomżyńską.