ZIELONE WROTA

Przepisy prawne związane z ochroną środowiska

"Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa." Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział II, Art. 86.)


 


 

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r.

 

wybrane fragmenty dotyczęce środowiska i jego ochrony

 

Art. 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Art. 31. pkt 3

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 

Art. 74.

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

 

Art. 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

 

 

 


Wybrane ustawy i rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące przyrody i jej ochrony:


 

PRZYRODA

 

O ochronie przyrody

 

O ochronie zwierząt

 

O dzikich gatunkach zwierząt objętych ochroną

 

O dzikich gatunkach roślin objętych ochroną

 

O dzikich gatunkach grzybów objętych ochroną

 

O gatunkach zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa

 

O siedliskach przyrodniczych podlegających ochronie

 

Prawo łowieckie

 

Prawo wodne

 

O wzorach tablic z zakresu ochrony przyrody

 

O wymaganiach kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych

 

O wymaganiach kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych

 


ROLNICTWO  I  LEŚNICTWO

 

O lasach

 

O współdziałaniu Lasów Państwowych ze starostami w zakresie gospodarki leśnej

 

O zasadach sporządzania planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

 

O zasadach uznawania lasów za ochronne

 

O zasadach prowadzenia gospodarki leśnej w lasach ochronnych

 

O ochronie gruntów rolnych i leśnych

 

O przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

 

O rolnictwie ekologicznym

 

O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 


 

ŚRODOWISKO

 

Prawo ochrony środowiska

 

O opłatach za korzystanie ze środowiska

 

O opłatach za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 

O Inspekcji Ochrony Środowiska

 

O odpadach

 

O katalogu odpadów

 

O opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 

O rodzajach inwestycjach szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi

 

O zagospodarowaniu przestrzennym

 

O wymaganiach jakimi powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko

 

O warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

O gospodarce nieruchomościami

 

O zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju