ZIELONE WROTA

Podstawy prawne gospodarki odpadami

Konieczniość dostosowania prawodastwa polskiego do przepsiów obowiązujących w Unii Europejskiej spowodowała, iż w latach 2001-2002 do naszego obiegu prawnego weszły w życie zupełnie nowe regulacje dotyczace postępowanie z odpadami. Nowe przepisy, uchylające w zupełności obowiązujace do tej poty akty prawne z tego zakresu, zawarte zostały w kilku ustawach oraz kilkudziesięciu rozporządzeniach wykonawczych.


Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej określającym zasady  postępowania z odpadami jest

  • Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, zmieniona dyrektywami Rady: 91/156/EWG i 91/692/EWG, decyzją Komisji 96/350/WE oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str.39 z późn. zm.).

 

Do podstawowych ustaw regulujących obecnie gospodarkę odpadami
w Polsce należą:

Oprócz powyższych aktów prawnych, które określają główne ramy gospodarki odpadami, w latach 2001-2005 wprowadzono w życie (lub znowelizowano) jeszcze kilka ustaw regulujących w sposób szczegółowy sposoby postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów lub też zasady prowadzenia działalności związanej  z gospodarowaniem odpadami.

 

Wśród tych ustaw jako najważniejsze należy wymienić:

Prawidłowe postępowanie z odpadami byłoby niemożiwe bez znajmości aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Na dzień dzisiejszy jest to już ponad 100 aktów prawnych, a jeszcze nie wszystkie, o których wspomina się w tych ustawach zostały opracowane i wydane.

 

Na podstawie delegacji zawartych w samej tylko ustawie o odpadach wydano już 36 rozporządzeń, w śród których znajdują się zarówno akty prawne zawierające przepisy o chrakterze ogólnym, których znajomość obowiązuje wszystkie podmioty zajmujące się gospodarką odpadami np:

 

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
    w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206) 
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów(Dz. U. 2006 nr 30 poz. 213)

jak też, o charakterze technicznym szczegółowo regulujące postepowanie
z poszczególnymi rodzajami odpadów lub zasady prowadzenie działaności
w zakresie ich zagospodarowania np.:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2002 nr 134 poz. 1140)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów(Dz. U. 2002 nr 37 poz. 339)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1858)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 2003 nr 61 poz. 549)