ZIELONE WROTA

Program usuwania azbestu w Polsce do 2032 r.

Powstał w odpowiedzi na potrzebę oczyszczenia kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. Jego zadaniem jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. Przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002 roku.


 Cel Programu

 • oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
 • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego warunków,
 • sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska,
 • stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Realizacja programu


Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech poziomach:

 • Centralnym: Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki,
  w strukturze ministerstwa Główny Koordynator Programu
 • Wojewódzkim: wojewoda, samorząd województwa
 • Lokalnym: samorząd powiatowy, samorząd gminny

Założenia Programu
W Polsce około 85 proc. azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest działalnością remontowo-budowlaną i powinna przynieść znaczne ożywienie gospodarcze.  Powinien powstać rynek usług kredytowo-bankowych Powstaną dochody z podatków i opłat z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest, a także składowania ich jako odpadów.

Nadrzędne znaczenie ma ograniczenie wzrastającej ilości zachorowań i zgonów w Polsce wywołanych szkodliwością azbestu.


Program obejmuje m.in.:

 • usuwanie azbestu z gospodarki, szczególnie z budownictwa,
 • propozycje rozwiązań składowania odpadów azbestowych (składowiska),
 • postulowane zasady wsparcia finansowego zarówno ze środków budżetowych, ochrony środowiska, Unii Europejskiej jak i władz terenowych,
 • wytyczne do opracowania wojewódzkich i powiatowych programów usuwania wyrobów  azbestowych,
 • założenia dotyczące organizacji, systemu kontroli i monitoringu programu.

Działania podjęte w ramach Programu

 

 • szkolenia administracji różnego szczebla w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest: Członkowie Rady Programowej, Władze samorządowe, Inspektorzy Ochrony Środowiska, Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, Ośrodki inspekcji sanitarnej, Państwowa Inspekcja Pracy, Lekarze
 • materiały informacyjne dla lokalnych władz samorządowych: "Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest„, „Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”

Tutaj - Program w internecie.