ZIELONE WROTA

OSO - Przełomowa Dolina Narwi

Ostoja pokrywa się obszarowo z garnicami SOO - Przełomowa Dolina Narwi. Obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnica. Rzeka płynie na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza i rozgałęzienia, stanowiące dogodne siedliska zwłaszcza dla ptaków wodno-błotnych.


 

Łabędzie nieme na starorzeczu Narwi

 

 

 

 

NAZWA OSO: PRZEŁOMOWA  DOLINA  NARWI
KOD OBSZARU: PLC200003
POWIERZCHNIA: 6988.4 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OBSZARU

 

OPIS OBSZARU
Ostoja obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnica oraz jej bogato urzeźbioną strefę krawędziową. Dolina rzeki zwęża się na tym odcinku od kilku kilometrów do maksymalnie 1200 m w rejonie Łomży. Dolina ma podłoże głównie mineralne, miejscami duże fragmenty podłoża torfowego. Teren jest płaski, na wysokości 98,5-102 m n.p.m. otoczony wysoczyzną sięgającą ponad 148 m n.p.m. Narew płynie na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza i rozgałęzienia, które wraz z dopływami i rowami składają się na skomplikowaną sieć wodną. Na charakter terenu, układ gleb i bogatą roślinność silnie wpływają coroczne wylewy rzeki. Szata roślinna jest bardzo urozmaicona. Obok siebie występuje tu roślinność wodna, szuwarowa, łąkowa, zbiorowiska turzycowo-mszyste, a także murawy napiaskowe i kserotermiczne. Wyraźna jest specyficzna strefowość roślinności w poprzek doliny. Większe obszary leśne, o charakterze olsów i łęgów, spotyka się tylko we wschodniej części omawianego terenu. Na stokach doliny występują miejscami świetliste dąbrowy, a nad nimi płaty grądów.

 

 

Klasy siedlisk

% pokrycia

łąki i pastwiska

45 %

grunty orne

23 %

lasy liściaste

17 %

tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych

8 %

złożone systemy upraw i działek

4 %

lasy iglaste

3 %

 

 

Suma pokrycia siedlisk

100,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS OCHRONY
Obszar w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (7 353 ha; 1994), obejmuje dwa rezerwaty przyrody: Kalinowo (69,8 ha; 1990), Wielki Dział (120 ha; 1990).

 

 

 

GATUNKI PTAKÓW WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWY RADY:

 

Oznaczenia:


Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział w całkowitej populacji krajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania – stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku i możliwości ich  regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B: dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunku do naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, ale na peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaru występowania gatunku
Ocena ogólna – wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

 

PTAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

A294

Acrocephalus paludicola

C

B

B

C

2

A229

Alcedo atthis

C

B

C

C

3

A255

Anthus campestris

D

 

 

 

4

A089

Aquila pomarina

D

 

 

 

5

A222

Asio flammeus

C

C

B

C

6

A021

Botaurus stellaris

C

C

C

C

7

A215

Bubo bubo

C

B

C

C

8

A133

Burhinus oedicnemus

B

C

B

B

9

A197

Chlidonias niger

C

C

C

C

10

A031

Ciconia ciconia

D

 

 

 

11

A030

Ciconia nigra

D

 

 

 

12

A081

Circus aeruginosus

C

B

C

C

13

A082

Circus cyaneus

D

 

 

 

14

A084

Circus pygargus

C

C

C

C

15

A231

Coracias garrulus

D

 

 

 

16

A122

Crex crex

D

 

 

 

17

A038

Cygnus cygnus

D

 

 

 

18

A238

Dendrocopos medius

D

 

 

 

19

A236

Dryocopus martius

D

 

 

 

20

A379

Emberiza hortulana

D

 

 

 

21

A154

Gallinago media

B

B

B

B

22

A127

Grus grus

C

B

C

C

23

A075

Haliaeetus albicilla

C

B

C

C

24

A022

Ixobrychus minutus

C

B

C

C

25

A338

Lanius collurio

D

 

 

 

26

A246

Lullula arborea

D

 

 

 

27

A272

Luscinia svecica

C

B

C

C

28

A073

Milvus migrans

D

 

 

 

29

A074

Milvus milvus

D

 

 

 

30

A023

Nycticorax nycticorax

D

 

 

 

31

A094

Pandion haliaetus

D

 

 

 

32

A151

Philomachus pugnax

C

B

B

C

33

A234

Picus canus

D

 

 

 

34

A120

Porzana parva

D

 

 

 

35

A119

Porzana porzana

C

C

C

C

36

A195

Sterna albifrons

D

 

 

 

37

A193

Sterna hirundo

C

B

C

C

38

A307

Sylvia nisoria

D

 

 

 

39

A166

Tringa glareola

D

 

 

 

 

 

Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.