ZIELONE WROTA

OSO - Puszcza Knyszyńska

Obszar obejmuje Puszczę Knyszyńską - dość silnie rozczłonkowany kompleks leśny, którego wiele fragmentów zachowało jeszcze naturalny charakter. Walorem puszczy są liczne źródliska oraz czyste strumienie i rzeczki. Różnorodność siedlisk warunkuje bogatą ornitofauną tego terenu.


Bociany czarne

 

 

 

 

NAZWA OSO: PUSZCZA  KNYSZYŃSKA
KOD OBSZARU: PLB200003
POWIERZCHNIA: 132372.2 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OBSZARU PUSZCZA  KNYSZYŃSKA
 

OPIS OBSZARU

Obszar obejmuje Puszczę Knyszyńską - dość silnie rozczłonkowany kompleks leśny, którego wiele fragmentów zachowało jeszcze naturalny charakter. Walorem puszczy są liczne źródliska oraz czyste strumienie i rzeczki; istnieje tu około 450 wypływów wód podziemnych w postaci źródeł, młak i wysięków. Główną rzeką puszczy jest Supraśl (dopływ Narwi); niewielkie fragmenty puszczy odwadniane są przez systemy wodne Biebrzy oraz Nietupy - dopływu Niemna. Na rzekach utworzonych jest kilka zbiorników zaporowych. Rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana, deniwelacje względne dochodzą tu do 80 m. Doliny rzek, w większości osuszone, zajęte są przez torfowiska niskie i przejściowe. Na lokalnych wododziałach, w bezodpływowych zagłębieniach terenu, rozwinęły się torfowiska przejściowe i rzadziej torfowiska wysokie. W puszczy dominują drzewostany iglaste (ok. 80% powierzchni leśnej). Tereny odlesione zajęte są przez pola uprawne i użytki zielone oraz dość liczne osiedla ludzkie. Włączona do tego terenu od strony południowo-wschodniej Niecka Gródecko-Michałowska to rozległa kotlina, wysłana grubą warstwą torfów, odwadniana przez rzeczki wpadające do górnego biegu Supraśli, która przecina kotlinę w północnej jej części. Większość terenu kotliny jest osuszona, jednakże w wielu miejscach zachowały się różnej wielkości zabagnienia. W centralnej części kotliny znajduje się małe jeziorko Gorbacz, a w części wschodniej jeziorko Wiejki. Około 20% terenu niecki zajmują lasy (głównie brzeziny bagienne). Występują również zakrzewienia wierzbowe.


 

Klasy siedlisk

% pokrycia

lasy iglaste

46 %

lasy mieszane

18 %

łąki i pastwiska

12 %

grunty orne

10 %

lasy liściaste

8 %

złożone systemy upraw i działek

3 %

tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych

2 %

tereny luźno zabudowane

1 %

 

 

 

STATUS OCHRONY
Występują następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Bahno w Borkach (286,0 ha) Budzisk (328,5 ha) Gorbacz (113,7 ha) Góra Pieszczana (220,1 ha) Jałówka ( 227,0 ha) Jesionowe Góry (376,6 ha) Karczmisko (16,6 ha) Kozłowy Ług (139,0 ha) Krasne (85,2 ha) Krzemianka (230,9 ha) Krzemienne Góry (73,6 ha) Las Cieliczański (370,6 ha) Międzyrzecze (249,9 ha) Stara Dębina (33,7 ha) Stare Biele (255,7 ha) Surażkowo (134,1 ha) Wielki Las (129,3 ha) Woronicza (133,8 ha) Nietupa (273,7 ha) Skarpy Ślesińskie (13,8 ha) Taboły (307,9 ha) Park Krajobrazowy: Puszczy Knyszyńskiej (73094,0 ha) Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi i Wzgórza Sokólskie.

 

 

GATUNKI PTAKÓW WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWY RADY:

 

Oznaczenia:


Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział w całkowitej populacji krajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania – stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku i możliwości ich  regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B: dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunku do naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, ale na peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaru występowania gatunku
Ocena ogólna – wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca


PTAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

A223

Aegolius funereus

C

B

C

C

2

A229

Alcedo atthis

C

B

C

C

3

A255

Anthus campestris

D

 

 

 

4

A089

Aquila pomarina

B

B

C

B

5

A222

Asio flammeus

C

B

B

C

6

A104

Bonasa bonasia

D

 

 

 

7

A215

Bubo bubo

C

B

C

C

8

A224

Caprimulgus europaeus

D

 

 

 

9

A197

Chlidonias niger

D

 

 

 

10

A031

Ciconia ciconia

D

 

 

 

11

A030

Ciconia nigra

C

C

C

C

12

A080

Circaetus gallicus

D

 

 

 

13

A081

Circus aeruginosus

D

 

 

 

14

A082

Circus cyaneus

C

B

B

C

15

A084

Circus pygargus

C

B

C

C

16

A231

Coracias garrulus

C

B

C

C

17

A122

Crex crex

D

 

 

 

18

A239

Dendrocopos leucotos

B

B

C

B

19

A238

Dendrocopos medius

D

 

 

 

20

A236

Dryocopus martius

D

 

 

 

21

A379

Emberiza hortulana

D

 

 

 

22

A321

Ficedula albicollis

D

 

 

 

23

A320

Ficedula parva

D

 

 

 

24

A154

Gallinago media

B

B

B

B

25

A217

Glaucidium passerinum

D

 

 

 

26

A127

Grus grus

C

B

C

C

27

A075

Haliaeetus albicilla

C

B

C

C

28

A338

Lanius collurio

D

 

 

 

29

A246

Lullula arborea

D

 

 

 

30

A074

Milvus milvus

D

 

 

 

31

A072

Pernis apivorus

B

B

C

B

32

A241

Picoides tridactylus

B

B

B

B

33

A234

Picus canus

D

 

 

 

34

A119

Porzana porzana

C

B

C

C

35

A193

Sterna hirundo

D

 

 

 

36

A307

Sylvia nisoria

D

 

 

 

37

A409

Tetrao tetrix tetrix

B

B

C

B

 

Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.