ZIELONE WROTA

OSO - Puszcza Augustowska

Obszar obejmuje kompleks leśny Puszczy Augustowskiej, leżący na pograniczu Równiny Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten pokrywają urozmaicone drzewostany (ok. 90% powierzchni), które w wielu fragmentach zachowały naturalny charakter.


Młody puchacz

 

 

 

 

NAZWA OSO: PUSZCZA AUGUSTOWSKA
KOD OBSZARU: PLB200002
POWIERZCHNIA: 115377.3 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA  OBSZARU  PUSZCZA  AUGUSTOWSKA

 

OPIS OBSZARU
Obszar obejmuje kompleks leśny Puszczy Augustowskiej, leżący na pograniczu Równiny Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten pokrywają urozmaicone drzewostany (ok. 90% powierzchni), które w wielu fragmentach zachowały naturalny charakter. Dominują bory, wśród których szczególną uwagę zwracają dobrze zachowane bory wilgotne i bory bagienne. Duże powierzchnie zajmują olsy, miejscami występują dobrze zachowane grądy. Główną rzeką jest Wołkuszanka, uchodząca przez Kanał Augustowski do Niemna. W południowo-zachodniej części obszar obejmuje dolinę Rospudy. Tereny odlesione zastąpione zostały użytkami zielonymi.

Klasy siedlisk

% pokrycia

 

 

bagna

1,00 %

grunty orne

5,00 %

lasy iglaste

72,00 %

lasy liściaste

6,00 %

lasy mieszane

5,00 %

łąki i pastwiska

2,00 %

tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych

2,00 %

zbiorniki wodne

5,00 %

złożone systemy upraw i działek

2,00 %

Suma pokrycia siedlisk

100,00 %

 

 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Ostoja ptasia o randze  europejskiej E 24.  Występuje co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 18 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1%  populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), błotniak stawowy, błotniak łąkowy, bocian czarny, cietrzew (PCK), dzęcioł białogrzbiety (PCK), dzięcioł trójpalczasty (PCK), dzięcioł zielonosiwy, gadożer (PCK), głuszec (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), kraska (PCK), łabędź krzykliwy, orlik krzykliwy (PCK), żuraw, włochatka (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), trzmielojad; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bielik (PCK).  Ptaki obszaru wymagają lepszego zbadania. 

 

ZAGROŻENIA
Zagrożenia: eutrofizacja wód, fragmentacja obszaru w wyniku budowy autostrad, naturalna sukcesja roślinności krzewiastej i drzewiastej na terenach otwartych.

 

STATUS OCHRONY
Występują następujące formy ochrony: Park Narodowy:      Wigierski (15085,0 ha) Rezerwat Przyrody:      Brzozowy Grąd (0,1 ha)      Jezioro Kalejty (740,7 ha)      Kozi Rynek (146,6 ha)      Kulke (313,5 ha)      Kuriańskie Bagno (1713,6 ha)      Łempis (126,6 ha)      Mały Borek (90,5 ha)      Perkuć (209,8 ha)      Stara Ruda (83,2 ha)      Starożyn (298,4 ha) Obszar Chronionego Krajobrazu:      Dolina Biebrzy I      Dolina Rospudy      Pojezierze Sejneńskie      Puszcza i Jeziora Augustowskie


STRUKTURA WŁASNOŚCI
Przewaga własności Skarbu Państwa.

 

 

GATUNKI PTAKÓW WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWY RADY:

 

Oznaczenia:

Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział w całkowitej populacji krajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania – stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku i możliwości ich  regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B: dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunku do naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, ale na peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaru występowania gatunku
Ocena ogólna – wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca


PTAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

A223

Aegolius funereus

C

B

C

C

2

A229

Alcedo atthis

C

B

C

C

3

A090

Aquila clanga

D

 

 

 

4

A089

Aquila pomarina

B

B

C

B

5

A060

Aythya nyroca

D

 

 

 

6

A104

Bonasa bonasia

D

 

 

 

7

A021

Botaurus stellaris

C

C

C

C

8

A215

Bubo bubo

C

B

C

C

9

A224

Caprimulgus europaeus

D

 

 

 

10

A197

Chlidonias niger

D

 

 

 

11

A031

Ciconia ciconia

D

 

 

 

12

A030

Ciconia nigra

B

B

C

B

13

A080

Circaetus gallicus

B

B

B

B

14

A081

Circus aeruginosus

C

B

C

C

15

A084

Circus pygargus

C

B

C

C

16

A231

Coracias garrulus

B

C

C

B

17

A122

Crex crex

D

 

 

 

18

A038

Cygnus cygnus

B

B

B

B

19

A239

Dendrocopos leucotos

B

B

C

B

20

A238

Dendrocopos medius

D

 

 

 

21

A236

Dryocopus martius

D

 

 

 

22

A379

Emberiza hortulana

D

 

 

 

23

A320

Ficedula parva

D

 

 

 

24

A154

Gallinago media

D

 

 

 

25

A127

Grus grus

B

B

C

B

26

A075

Haliaeetus albicilla

C

B

C

C

27

A338

Lanius collurio

D

 

 

 

28

A177

Larus minutus

D

 

 

 

29

A246

Lullula arborea

D

 

 

 

30

A272

Luscinia svecica

D

 

 

 

31

A073

Milvus migrans

C

B

C

C

32

A074

Milvus milvus

C

B

C

C

33

A072

Pernis apivorus

B

B

C

C

34

A241

Picoides tridactylus

B

B

B

B

35

A234

Picus canus

C

C

C

C

36

A007

Podiceps auritus

D

 

 

 

37

A119

Porzana porzana

D

 

 

 

38

A193

Sterna hirundo

D

 

 

 

39

A307

Sylvia nisoria

D

 

 

 

40

A409

Tetrao tetrix tetrix

B

B

C

B

41

A108

Tetrao urogallus

A

B

B

A

 

Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.