ZIELONE WROTA

OSO - Dolina Dolnego Bugu

Obszar obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyłskiego. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi.


Zimorodek

 

 

 

 

NAZWA OSO:  DOLINA  DOLNEGO  BUGU
KOD OBSZARU: PLB140001
POWIERZCHNIA: 60041.8 ha

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OBSZARU DOLINA  DOLNEGO  BUGU


 

OPIS OBSZARU
Obszar obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi. Wzdłuż rzeki występują dobrze rozwinięte zarośla wierzbowe. Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowane pod względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Do ostoi włączony jest także kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów.

Klasy siedlisk

% pokrycia

łąki i pastwiska

36 %

grunty orne

20 %

tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych

11 %

lasy iglaste

10 %

złożone systemy upraw i działek

8 %

lasy liściaste

5 %

cieki wodne

5 %

tereny luźno zabudowane

3 %

wrzosowiska, zarośla

1 %

lasy mieszane

1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS OCHRONY

Występują następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego (132,4 ha), Przekop (21,1 ha), Skarpa Mołożewska (2,0 ha), Szwajcaria Podlaska (24,0 ha), Wydma Mołożewska (63,8 ha), Zabuże (33,1 ha), Góra Uszeście (12,1 ha), Jegiel (18,5 ha), Park Krajobrazowy: Nadbużański (139000, 53680), 93/98 (57769,0 ha), Podlaski Przełom Bugu (30906,0 ha), Obszar Chronionego Krajobrazu: Doliny Bugu i Nurca (6473,0 ha), Doliny Bugu i Nurca Doliny Bugu Nadbużański (48753,0 ha).

 

 

GATUNKI PTAKÓW WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWY RADY:

 

Oznaczenia:


Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział w całkowitej populacji krajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania – stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku i możliwości ich  regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B: dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunku do naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, ale na peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaru występowania gatunku
Ocena ogólna – wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

 

PTAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

A229

Alcedo atthis

C

C

C

C

2

A089

Aquila pomarina

C

B

C

C

3

A060

Aythya nyroca

D

 

 

 

4

A021

Botaurus stellaris

C

B

C

C

5

A215

Bubo bubo

D

 

 

 

6

A197

Chlidonias niger

B

B

C

B

7

A031

Ciconia ciconia

C

B

C

B

8

A030

Ciconia nigra

C

B

C

C

9

A080

Circaetus gallicus

B

B

B

B

10

A081

Circus aeruginosus

C

B

C

C

11

A084

Circus pygargus

C

C

C

C

12

A122

Crex crex

C

C

C

C

13

A037

Cygnus columbianus bewickii

D

 

 

 

14

A038

Cygnus cygnus

D

 

 

 

15

A238

Dendrocopos medius

D

 

 

 

16

A236

Dryocopus martius

D

 

 

 

17

A379

Emberiza hortulana

D

 

 

 

18

A098

Falco columbarius

D

 

 

 

19

A321

Ficedula albicollis

D

 

 

 

20

A320

Ficedula parva

D

 

 

 

21

A127

Grus grus

C

B

C

C

22

A075

Haliaeetus albicilla

D

 

 

 

23

A022

Ixobrychus minutus

C

B

C

C

24

A338

Lanius collurio

D

 

 

 

25

A177

Larus minutus

D

 

 

 

26

A272

Luscinia svecica

C

B

C

C

27

A073

Milvus migrans

C

B

C

C

28

A074

Milvus milvus

D

 

 

 

29

A094

Pandion haliaetus

D

 

 

 

30

A072

Pernis apivorus

C

B

C

C

31

A170

Phalaropus lobatus

D

 

 

 

32

A151

Philomachus pugnax

D

 

 

 

33

A140

Pluvialis apricaria

D

 

 

 

34

A120

Porzana parva

C

C

C

C

35

A119

Porzana porzana

D

 

 

 

36

A195

Sterna albifrons

B

B

C

B

37

A190

Sterna caspia

D

 

 

 

38

A193

Sterna hirundo

B

B

C

B

39

A307

Sylvia nisoria

 

 

 

 


Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.