ZIELONE WROTA

OSO - Bagienna Dolina Narwi

Obszar obejmuje odcinek doliny Narwi o długości około 58 km i szerokości o od 300 m do 4 km, między Surażem a Żółtkami, w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.
Brodziec krwawodzioby

 

 

 

 

NAZWA OSO:  BAGIENNA DOLINA NARWI
KOD OBSZARU: PLB200001
POWIERZCHNIA: 24924.4 ha

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OBSZARU BAGIENNA DOLINA NARWI

OPIS OBSZARU

Obszar obejmuje odcinek doliny Narwi o długości około 58 km iszerokości o od 300 m do 4 km, między Surażem a Żółtkami, w granicach NarwiańskiegoParku Narodowego. Od Suraż aż do Rzędzian dolina ma naturalny charakter, okresowozalewanej doliny rzecznej, a Narew jest rzeką wielokorytową o krętym biegu i tworzysieć cieków, zajmujących miejscami całą szerokość dna doliny. Ten odcinek dolinywypełnia niezwykle bogata mozaika siedlisk, na którą składają się główniezbiorowiska szuwarowe, turzycowiska, olsy i zarośla łęgowe z dominacją wierzb. Próbywyprostowania koryta rzeki na odcinku od Rzędzian do Żółtek na przełomie lat1970-1980 spowodowały drastyczne obniżenie stanów wody w korycie i na terenachprzyległych. Nastąpiła intensyfikacja rolniczego wykorzystania gruntów, ale teżjednocześnie zarejestrowano nadmierne przesuszenie gleb, brak wody w studniach wsiprzyległych do doliny, zmiany zespołów roślinnych. Trwają prace renaturyzacyjnemające odwrócić niekorzystne zjawiska i degradację tego terenu.

Klasy siedlisk

% pokrycia

bagna

21,00 %

grunty orne

31,00 %

lasy iglaste

9,00 %

lasy liściaste

6,00 %

lasy mieszane

2,00 %

łąki i pastwiska

23,00 %

tereny luźno zabudowane

2,00 %

tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych

4,00 %

złożone systemy upraw i działek

2,00 %

Suma pokrycia siedlisk

100,00 %


WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 27. Występuje co WARTOŚĆPRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 27. Występuje co najmniej 28gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej CzerwonejKsięgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 iC6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bąk (PCK), błotniak stawowy,dubelt (PCK), kraska (PCK), podróżniczek (PCK), rybitwa czarna, wodniczka (PCK),brodziec krwawodzioby, kszyk i rycyk. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują:błotniak łąkowy, derkacz, zielonka, cyranka i słowik szary. Bardzo wysokiezagęszczenie brzęczki (>1% populacji krajowej), rokitniczki (>10% populacjikrajowej) i trzcinniczka (>1% populacji krajowej). Niestety, brak jest danych o ptakachz okresu pozalęgowego.

ZAGROŻENIA

Zagrożeniem jest zmiana stosunków wodnych oraz zaniechanieekstensywnej gospodarki pastwiskowo-łąkarskiej.

STATUS OCHRONY
Narwiański Park Narodowy (bez ochr. ścisłej) (7350,0 ha)

STRUKTURA WŁASNOŚCI

Częściowo - własność Skarbu Państwa, a częściowo - prywatna.

GATUNKI PTAKÓW WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWY RADY:

Oznaczenia:

Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział wcałkowitej populacji krajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania - stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku imożliwości ich regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B:dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunkudo naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, alena peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaruwystępowania gatunku
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca


PTAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

A294

Acrocephalus paludicola

C

B

B

C

2

A229

Alcedo atthis

C

B

C

C

3

A255

Anthus campestris

D

     

4

A222

Asio flammeus

D

     

5

A021

Botaurus stellaris

C

B

C

C

6

A197

Chlidonias niger

C

B

C

C

7

A031

Ciconia ciconia

D

     

8

A030

Ciconia nigra

D

     

9

A081

Circus aeruginosus

C

B

C

C

10

A082

Circus cyaneus

D

     

11

A084

Circus pygargus

C

B

C

C

12

A231

Coracias garrulus

C

B

C

C

13

A122

Crex crex

C

B

C

C

14

A236

Dryocopus martius

D

     

15

A379

Emberiza hortulana

D

     

16

A154

Gallinago media

C

B

B

C

17

A127

Grus grus

C

B

C

C

18

A022

Ixobrychus minutus

B

B

C

B

19

A338

Lanius collurio

D

     

20

A246

Lullula arborea

D

     

21

A272

Luscinia svecica

B

B

C

B

22

A072

Pernis apivorus

C

     

23

A234

Picus canus

D

     

24

A120

Porzana parva

C

B

C

C

25

A119

Porzana porzana

C

B

C

C

26

A193

Sterna hirundo

D

     

27

A307

Sylvia nisoria

C

B

C

C

28

A409

Tetrao tetrix tetrix

D

     

Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa OchronyŚrodowiska oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.