ZIELONE WROTA

rezerwat WORONICZA

Zachowanie w naturalnym stanie doliny strumienia Woronicza ze strefą źródliskową i rozległym torfowiskiem niskim w Puszczy Knyszyńskiej.


Powierzchnia (ha): 133,80

 

Rok utworzenia: 1989

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚiZN z 08.12.1989 r. (M.P. z Nr 44, poz. 357)

 

Cel ochrony:
Zachowanie w naturalnym stanie doliny strumienia Woronicza ze strefą źródliskową i rozległym torfowiskiem niskim.

 

Opis:
Typ rezerwatu: florystyczny.
Położony w północno- wschodniej części Puszczy Knyszyńskiej, w Obrębie Sokółka Nadleśnictwa Supraśl. Rezerwat obejmuje rozległe torfowisko niskie i całą dolinę strumienia o nazwie Woronicza porośniętą lasami łęgowymi i torfiastymi borami świerkowymi oraz fragmenty borów mieszanych i lasów mieszanych występujących na wyniesieniach morenowych, otaczających dolinę. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie doliny strumienia stanowiącej charakterystyczny element przyrody Puszczy Knyszyńskiej wraz z serią zbiorowisk roślinnych występujących w dolinie i na morenowych wyniesieniach. Torfowisko, z którego strumień bierze początek, wykształciło się w obniżeniu wytopiskowym. W górnym biegu strumień jest zasilany też wodami wysiękowymi, wypływającymi u podnóży morenowych wyniesień. W zatorfionej dolinie strumienia największą powierzchnię zajmuje bór mieszany torfowcowy Betulo pubescentis-Piceteum. Miejscami występuje też bór świerkowy torfowcowy Sphagno girgensohnii- Piceetum. Oba zespoły reprezentują borealny typ roślinności i odznaczają się bardzo bogatą florą mszaków i licznymi gatunkami rzadkimi. W sąsiedztwie strumienia i w zatorfionych źródliskach znajdujących się w wielu miejscach u podnóży wyniesień występuje łęg jesionowo- olszowy Circaeo- Alnetum. W źródliskowej strefie strumienia znajdującej się w rozległej zatorfionej dolinie dominują zbiorowiska turzycowe. Otaczają je bory mieszane torfowcowe i olsy. W sąsiedztwie zatorfionej doliny na wilgotnej glebie mineralnej występuje bór świerkowy czernicowy Vaccinio myrtilli- Pinetum. Wyżej, na stokach wyniesień morenowych, na glebach wytworzonych z piasków słabogliniastych rośnie trzcinnikowo- świerkowy bór mieszany Calamagrostio- Piceetum. Natomiast na wyniesieniach i na stokach, na glebach wytworzonych z morenowych piasków gliniastych rośnie las mieszany z fragmentami grądu. Na terenie rezerwatu występuje szereg roślin podlegających ochronie gatunkowej. W zatorfionej dolinie rosną: widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak wroniec Huperzia selago, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, tajęża jednostronna Goodyera repens, gnidosz królewski Pedicularis sceptrum- carolinum, kruszczyk błotny Epipactis palustris, widłak wronie Huperzia selago, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, a w lasach występujących na morenach wyniesionych- naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, lilia złotogłów Lilium martagon, arnika górska Arnica montana, sasanka otwarta Pulatilla patens, pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata, widłak gożdzisty Lycopodium clavatum. Jest to jedyny rezerwa t obejmujący całą zlewnię wraz z jego strefą źródliskową, co zapewnia możliwość trwałego zachowania niezmienionych stosunków wodnych decydujących o istnieniu zbiorowisk roślinnych występujących na glebach organicznych. Rezerwat utworzony w 1989 roku (Mon. pol. Nr 44, poz. 357 z 31 grudnia 1989 r.) Zajmuje powierzchnię 133,80 ha. Położony w północno- wschodniej części Puszczy Knyszyńskiej, w Obrębie Sokółka Nadleśnictwa Supraśl. Rezerwat obejmuje rozległe torfowisko niskie i całą dolinę strumienia o nazwie Woronicza porośniętą lasami łęgowymi i torfiastymi borami świerkowymi oraz fragmenty borów mieszanych i lasów mieszanych występujących na wyniesieniach morenowych, otaczających dolinę. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie doliny strumienia stanowiącej charakterystyczny element przyrody Puszczy Knyszyńskiej wraz z serią zbiorowisk roślinnych występujących w dolinie i na morenowych wyniesieniach. Torfowisko, z którego strumień bierze początek, wykształciło się w obniżeniu wytopiskowym. W górnym biegu strumień jest zasilany też wodami wysiękowymi, wypływającymi u podnóży morenowych wyniesień. W zatorfionej dolinie strumienia największą powierzchnię zajmuje bór mieszany torfowcowy Betulo pubescentis-Piceteum. Miejscami występuje też bór świerkowy torfowcowy Sphagno girgensohnii- Piceetum. Oba zespoły reprezentują borealny typ roślinności i odznaczają się bardzo bogatą florą mszaków i licznymi gatunkami rzadkimi. W sąsiedztwie strumienia i w zatorfionych źródliskach znajdujących się w wielu miejscach u podnóży wyniesień występuje łęg jesionowo- olszowy Circaeo- Alnetum. W źródliskowej strefie strumienia znajdującej się w rozległej zatorfionej dolinie dominują zbiorowiska turzycowe. Otaczają je bory mieszane torfowcowe i olsy. W sąsiedztwie zatorfionej doliny na wilgotnej glebie mineralnej występuje bór świerkowy czernicowy Vaccinio myrtilli- Pinetum. Wyżej, na stokach wyniesień morenowych, na glebach wytworzonych z piasków słabogliniastych rośnie trzcinnikowo- świerkowy bór mieszany Calamagrostio- Piceetum. Natomiast na wyniesieniach i na stokach, na glebach wytworzonych z morenowych piasków gliniastych rośnie las mieszany z fragmentami grądu. Na terenie rezerwatu występuje szereg roślin podlegających ochronie gatunkowej. W zatorfionej dolinie rosną: widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak wroniec Huperzia selago, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, tajęża jednostronna Goodyera repens, gnidosz królewski Pedicularis sceptrum- carolinum, kruszczyk błotny Epipactis palustris, widłak wronie Huperzia selago, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, a w lasach występujących na morenach wyniesionych- naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, lilia złotogłów Lilium martagon, arnika górska Arnica montana, sasanka otwarta Pulatilla patens, pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata, widłak gożdzisty Lycopodium clavatum. Jest to jedyny rezerwa t obejmujący całą zlewnię wraz z jego strefą źródliskową, co zapewnia możliwość trwałego zachowania niezmienionych stosunków wodnych decydujących o istnieniu zbiorowisk roślinnych występujących na glebach organicznych.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Szudziałowo