ZIELONE WROTA

rezerwat WIELKI LAS

Zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego zbiorowiska leśne o charakterze borowym i wysokim stopniu naturalności.


Powierzchnia (ha): 129,33

 

Rok utworzenia: 1990

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 25.06.1990 r. (M.P. z Nr 31, poz. 248)

 

Cel ochrony:
Zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego głównie liczne zbiorowiska leśne o charakterze borowym i wysokim stopniu naturalności.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.
Dojazd autobusem PKS do przystanku Krasne Folwarczne 2,5 km na wschód od rezerwatu. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego dobrze zachowane, charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne. Ukształtowanie powierzchni rezerwatu jest dość urozmaicone. W północnej i wschodniej części występują wyniesienia morenowe osiągające wysokość względną do 8 m. Część południowa jest tylko lekko sfalowana, z kilkoma zatorfionymi i zabagnionymi obniżeniami. Różnice wysokości na terenie rezerwatu wynoszą 14 m, od 138 m do 152 m n.p.m. Największą powierzchnię zajmuje bór mieszany Calamagrostio-Piceetum z dorodnym drzewostanem sosnowym ze znacznym udziałem świerka. W warstwie krzewów dominuje świerk. Domieszkę stanowi kruszyna, jarzębina, leszczyna, rzadziej dąb. W dość bogatym runie dominuje trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. Licznie występują też turzyca palczasta Carex digitata, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, malina właściwa Rubus idaeus, sałatnik leśny Mycelis muralis, rzadziej inne. Z gatunków rzadkich spotyka się tu tajężę jednostronną Goodyera repes, widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum, widłaka goździstego L. clavatum, gruszyczkę jednokwiatową Pirola uniflora. Dość dobrze rozwiniętą warstwę mchów tworzą głównie rokietnik pospolity Entodon schreberi, gajnik lśniący Hylocomium splendens i merzyk pokrewny Mnium affine. W środkowej części rezerwatu wśród boru mieszanego występuje w kilku miejscach bór brusznicowy z drzewostanem złożonym z sosny z niewielką domieszką świerka, który dominuje w warstwie krzewów. W runie głównymi są borówka czarna Vaccinium myrtillus i borówka brusznica V. vitis-idaea. W niewielkich ilościach występują też kosmatka owłosiona Luzula pilosa, kostrzewa owcza Festuca ovina, wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense, rzadziej inne. Bujnie rozwiniętą warstwę mchów tworzą: rokietnik pospolity Entodon schreberi, gajnik lśniącyHylocomium splendens, widłoząb falisty Dicranum undulatum. Zatorfione obniżenia na południowym obrzeżu rezerwatu zajmuje ols z rzadkim drzewostanem złożonym z olszy z domieszką świerka i brzozy omszonej. W warstwie krzewów występuje licznie kruszyna oraz świerk i brzoza brodawkowa. Dość bogate runo tworzą głównie turzyca błotna Carex acutiformis, turzyca długokłosa C. elongata, psianka słodkogórz Solanum dulkamara, trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens, wiązówka błotna Filipendula ulmaria, malina właściwa Rubus idaeus i inne. Spotyka się tu też podlegającego ochronie gatunkowej storczyka plamiastego Dactylorhiza maculata. Wśród olsu występują zbiorowiska krzewiastych wierzb złożone z wierzby szarej Salix cinerea, wierzby uszatej s. aurita i wierzby pięciopręcikowej S. pentandra. Warstwę ziół tworzą głównie gatunki torfowiskowe: siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, bobrek trójlistny Menyanthes trifoliata, narecznica błotna Thelypteris palustris, turzyca błotna Carex acutiformis, turzyca zaostrzona C.gracilis i inne. Różne tu też podlegający ochronie gatunkowej kruszczyk błotny Epipactis palustris.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Knyszyn