ZIELONE WROTA

rezerwat STARODRZEW SZYNDZIELSKI

Zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego starodrzew typu ciepłolubnego lasu sosnowo - świerkowo - dębowego, charakterystycznego dla północnej części Puszczy.


Powierzchnia (ha): 79,74

 

Rok utworzenia: 1990

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 25.06.1990 r. (M.P. z Nr 31, poz. 248)

 

Cel ochrony:
Zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego starodrzewu typu ciepłolubnego lasu sosnowo - świerkowo - dębowego, charakterystycznego dla północnej części Puszczy.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny
Położony na północno-wschodnim obrzeżu Puszczy Knyszyńskiej , w obrębie Kumiałka Nadleśnictwa Czarna Białostocka. Dojazd autobusem PKS do miejscowości Szyndziel 2km na północny-wschód od rezerwatu. Celem rezerwatu jest zachowanie ciepłolubnego lasu sosnowo-dębowego, charakterystycznego dla północnej części Puszczy Knyszyńskiej, odznaczającym się wysokim stopniem naturalności i występowaniem szeregu rzadkich i chronionych roślin. Ukształtowanie powierzchni jest urozmaicone. Występują tu wyniesienia morenowe o wysokości względnej do 14 m, z leżącym wśród nich nieckowatym zagłębieniem. Jedno z nich , leżące w południowej części rezerwatu wypełnione jest torfem. Różnice wysokości na terenie rezerwatu wynoszą 16 m, od 169 do 185 m n.p.m. Prawie całą powierzchnię rezerwatu zajmuje zespół grądu miodownikowego Melitti Carpinetum . W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy w wieku 100-110 lat z dużym udziałem świerka i sosny. W dolnej warstwie drzew występuje grab. Niewielką domieszkę osika i brzoza brodawkowata. W warstwie krzewów występuje licznie leszczyna, grab świerk i jarzębina. Miejscami dość liczny jest też wiciokrzew suchodrzew. Niewielką domieszkę stanowią kruszyna i trzmielina brodawkowata. Dość bogate runo tworzą głównie przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, gajowiec żółty Galeobdlon luteum , szczawik zajęczy Oxalis acetosella, turzyca palczasta Carex digitata, malina kamionka Rubus saxatilis. Rosną tu również podlegające ochronie gatunkowej wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum i lilia złotogłów Lilium martagon. Zatorfione obniżenie na południowym obrzeżu rezerwatu zajmuje bór bagienny vaccino uliginosi-Pinetum z luźnym drzewostanem złożonym z sosny z niewielką domieszką brzozy omszonej. Krzewinkowe runo tworzą głównie borówki: bagienna Vacinium uliginosum i czarna V. myrtillus oraz bagno zwyczajne Ledum palustre. Występują tu też gatunki wysokotorfowiskowe: wełnianka pochwowa Eriophorum vaginatum, żurawina błotna Vaccinium oxycoccus i modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia. Bujnie rozwinięta warstwa mchów złożona jest głównie z torfowców. Na obrzeżach zatorfionego obniżenia zajętego przez bór bagienny występuje bór mieszany wilgotny Querco-Piceetum. Drzewostan tworzy tu świerk i sosna z domieszką osiki i brzozy brodawkowatej. W dolnej warstwie drzew występuje dąb. Warstwę krzewów tworzą głównie leszczyna i jarzębina. Głównymi gatunkami warstwy runa są szczawik zajęczy, borówka czarna, konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium, narecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana. Występują tu też podlegające ochronie gatunkowej tajęża jednostronna Goodyera repens i widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Janów