ZIELONE WROTA

rezerwat STARE BIELE

Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi i bagiennymi.


Powierzchnia (ha): 255,65

 

Rok utworzenia: 1987

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚiZN z 18.02.1987 r. (M.P. Nr 7, poz. 54)

 

Cel ochrony:
Zachowaniem w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi i bagiennymi.

 

Opis:
Typ rezerwatu: torfowiskowy.
Położony jest we wschodniej części Puszczy Knyszyńskiej na terenie Nadleśnictwa Waliły w Obrębie Sokółka , 2 km na wschód od wsi Sokołda . Dojazd autobusem PKS z Białegostoku do przystanku Kopna Góra 1,5 km na zachód rezerwatu .Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie cennego fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego dobrze wykształcone zbiorowiska leśne i bagienne o wysokim stopniu naturalności , z szeregiem roślin rzadkich i prawnie chronionych .Teren rezerwatu jest lekko sfalowany , wzniesiony średnio 145 m n.p.m. Różnice wysokości wynoszą niewiele ponad 5 m. Większą część powierzchni rezerwatu zajmują gleby torfowe . Największą powierzchnię zajmuje ols Carici elongate-Alnetum , zróżnicowany na trzy warianty : typowy , mszysty i brzozowy . Wariant mszysty odznacza się dużym bogactwem mszaków . Występuje w nim szereg gatunków rzadkich i kilka reliktowych .Duże powierzchnie zajmuje też bór mieszany torfowcowy. Występuje on na glebie torfowej i odznacza się obecnością gatunków borealnych. Jest to jeden z bardziej interesujących zespołów leśnych znajdujących się w Puszczy Knyszyńskiej przy południowo-zachodniej granicy swojego geograficznego zasięgu . W kontakcie z tym zespołem występuje na niewielkich powierzchniach bór świerkowy torfowcowy Sphagno girgensohnii-Piceetum. Odznacza się on bardzo bujnie rozwiniętą warstwa mchów , złożoną głównie z torfowców. Na obrzeżach olsów od strony gruntów mineralnych występuje grąd murszowy reprezentujący podzespół Tilio-Carpinetum circaeaetosum , a na mineralnych wyniesieniach , znajdujących się w wielu miejscach wśród olsów , występuje podzespół grądu czyśćcowego tilio-Carpinetum stachyetosum . Miejscami na wilgotnych piaszczystych glebach mineralnych spotyka się na niewielkich powierzchniach wilgotny bór czernicowy Vaccinio myrtilli-Pinetum. W oddziałach 259 i 271 na wyniesieniach występuje sosnowo-świerkowy bór mieszany Calamagrostio-Piceetum oraz bór brusznicowy Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum oraz leszczynowo-świerkowy las mieszany Corylo-piceetum z dorodnym drzewostanem świerkowym i bogatym podszytem złożonym głównie z leszczyny i świerka oraz domieszki jarzębiny , kruszyny , trzmieliny brodawkowatej . W oddziale 246 dość dużą powierzchnię zajmuje bór bagienny (łochyniowy) Vaccinio uliginosi-pinetum występujący na terenie Puszczy Knyszyńskiej rzadko .W oddziale 246 i 258 wśród olsów duże powierzchnie zajmują bezleśne torfowiska niskie z interesującą roślinnością reprezentujące kilka turzycowych zespołów roślinnych .W granicach rezerwatu występuje szereg roślin podlegających ochronie gatunkowej :widłak jałowcowy Lycopodium annotinum ,widłak wroniec Huperzia selago ,wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine , kruszczyk błotny E. palustris, storczyk krwisty Dactylorhiza incarnata, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, lilia złotogłów Lilium martagon, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, sasanka otwarta Pulsatilla patens oraz wiele gatunków rzadkich, jak turzyca życicowa Carex loliocea , turzyca nitkowata C.lasiocarpa , turzyca dwupienna C.dioica , turzyca bagienna C. limosa , jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum , czarcikęsik Kluka Succisella infexa , traganek duński Astragalus danicus , koniczyna łubinowata Trifolium lupinaster i inne. Rezerwat stanowi ostoję żubrów, których jest w Puszczy Knyszyńskiej ok.15 sztuk. Spotkać tu można też jelenia, łosia, dzika, lisa, jenota, a nawet rysia i wilka.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Szudziałowo