ZIELONE WROTA

rezerwat MIĘDZYRZECZE

Zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej odznaczającego się urozmaiconą rzeźbę terenu oraz występowaniem licznych źródlisk.


Powierzchnia (ha): 249,86

Rok utworzenia: 1990

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 25.06.1990 r. (M.P. z Nr 31, poz. 248)

Cel ochrony:
Zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej odznaczającego się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz występowaniem licznych źródlisk.

Opis:
typ rezerwatu: leśny
Położony w północno-wschodniej części Puszczy Knyszyńskiej (Rys. 25) w obrębie Sokółka Nadleśnictwa Supraśl, na północ od miejscowości Międzyrzecze (Rys. 29). Dojazd autobusem PKS do przystanku Kopna Góra 2 km na południe od rezerwatu. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie Fragmentu Puszczy Knyszyńskiej odznaczającego się typowo dla Puszczy wykształconymi zbiorowiskami leśnymi i obecnością rzadkich składników flory, wśród których jest wiele gatunków podlegających ochronie prawnej. Teren rezerwatu odznacza się urozmaiconą rzeźbą. występują tu liczne wyniesienia o stromych stokach i znacznych wysokościach względnych. Różnice wysokości bezwzględnych wynoszą 30 m (od 137 do 167 m n.p.m.). W zachodniej części rezerwatu występuje zatorfiona dolina, dnem której płynie wartki strumień Kowszówka zasilany różnymi źródliskami. Głownym typem lasu na terenie rezerwatu jest bór mieszany Calamagrostio-Piceetum z drzewostanem złożonym z sosny z dużym udziałem świerka. Świerk występuje też bardzo licznie w podroście i podszycie wykazując wyraźną ekspansję charakterystyczną ogólnie dla tego typu lasu. w warstwie krzewów nieliczną domieszkę stanowi leszczyna oraz dąb i jarzębina, rzadziej wiciokrzew, suchodrzew i trzmielina brodawkowata. W runie złożonym głównie z borówki czarnej występuje dość licznie trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea, konwalia dwulistna Majanthemum bifolium i inne oraz gatunki ciepłolubne jak kończyna długokłosa Trifolium rubens dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, kokoryczka wonna Polygonatum odoratum oraz gatunki chronione: tajęża jednostronna Goodyera repens, arnika górska Arnica montana, lilia złotogłów Lilium martagon. W kilku miejcach , na niedużych powierzchniach (oddział 165, 184), na siedlisku boru mieszanego występują młodniki brzozowe powstałe z samosiewu na miejscu zrębów zupełnych z licznym podszytem świerkowym z domieszką dębu. W południowo-wschodniej części rezerwatu, na wyniesieniach, na kilkuarowych powierzchniach występuje trzcinnikowo- sosnowy kserotermiczny bór mieszanyCalamagrostio Pinetum z licznymi gatunkami ciepłolubnymi w runie, jak pięciornik biały Potentilla alba, lepnica zwisła Silene nutans, traganek duński Astragalus danicus, kończyna długokłosa Trifolium rubens, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora. Głównie w tym zespole leśnym rośnie sasanka otwarta Pulsatilla patens. Na stokach wyniesień wśród boru mieszanego występuje w wielu miejscach bór sosnowy Vacinnio vitis-idaeae-Pinetum z dominacją w runie borówki czarnej i borówki brusznicy. W obniżeniach między wyniesieniami i w sąsiedztwie doliny strumienia Kowszówka występuje leszczynowo świerkowy las mieszany Corylo0Piceetum, odznaczający się obecnością dębu w drzewostanie oraz graba i rzadko lipy w podroście, a w warstwie krzewów bujnie rozwija się leszczyna. W dośc bogatym runie spotyka się gatunki chronione, jak wawrzynek wilczełyko daphne mezereum, lilia złotogłów Lilium martagon i orlik pospolity Aguilegiavulgaris. Elementem bardzo wzbogacającym szatę roślinną rezerwatu jesy dolina strumienia Kowszówka. Nad samym brzegiem strumieniem występuje łęg jesionowo-olszowy Circaeo Alnetum. Rosną tu m.in. obecnie dość rzadkie składniki naszej flory jak parzydło leśne Aruncus silvester rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium, szczyr trwały Mercurialis perennis, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, szakłak pospolity Rhamnus cathartica, perz psi Agropyron caninum oraz gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, storczyk plamisty Dactylorhiza maculata, kruszczyk szreokolistny Epipactis helleborine, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak wroniec Huperzia selago. W dolinie strumienia Kowszówka w wielu miejscach występują źródliska z typowo wykształconymi zbiorowiskami roślinności źródliskowej. W strumieniu odznaczającym sie wartkim nurtem znajdują sie głazy porośnięte mszakami, wśród których jest szereg gatunków rzadkich. Miejscami dno strumienia pokrywają kamienie tworzące bruk porośnięty mchami wodnymi. cennym uzupełnieniem roślinności leśnej rezerwatu jest też torfiasta łąka przylegająca do północno-zachodniego naroża oddziału 166. Rośnie tu wiele interesującychroślin, które w miarę postępu prac melioracyjnych zanikają, stając się coraz rzadszymi składnikami naszej flory. Przetrwać więc mogą tylko w rezerwatach.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Szudziałowo

 

 

 

 

 


 

Plan ochrony przyrody (na pds. danych Biuletynu Informacji Publicznej UW Białystok):

Rozporządzenie Nr 19/03

Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 lipca 2003 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Międzyrzecze”

Na podstawie art. 13 a ust. 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Międzyrzecze” zwany dalej „Planem ochrony”.

2. Treść planu ochrony zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Lokalizację rezerwatu przyrody przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Plan ochrony obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jego ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski

Marek Strzaliński

Załącznik nr 1

do rozporządzenia Nr 19/03

Wojewody Podlaskiego

z dnia.16 lipca 2003 r.

Planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Międzyrzecze''

Rozdział 1

Dane ogólne

§ 1. Podstawą prawną ochrony rezerwatowej stanowi:

1) zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 31, poz. 248);

2) obwieszczenia Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 2, poz. 39).

§ 2. 1. Powierzchnia rezerwatu wynosi 250,27 ha, z tego:

1) leśna zalesiona - 240,63 ha;

2) leśna związana z gospodarką leśną - 7,72 ha;

3) grunty rolne - Ł VI-1,06 ha;

4) grunty zakrzaczone - Lz VI - 0,86 ha.

2. Rezerwat jest położony:

1) wg podziału administracyjnego Polski: w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Szudziałowo;

2) wg podziału przyrodniczo-geograficznego Polski: w prowincji Niżu Zachodnio-Rosyjskiego, podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej, makroregionie Niziny Północnopodlaskiej, mezoregionie Wysoczyzny Białostockiej;

3) wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej rezerwat ten położony jest w II Krainie Mazursko-Podlaskiej, w 5 Dzielnicy Wysoczyzny Bielsko-Białostockiej, w mezoregionie Puszczy Knyszyńskiej.

3. W granicach rezerwatu znajduje się:

1) kompleks leśny, obejmujący oddziały: 165, 166, 167 a, g, 184, 185, 202, 203, 204 a, b, c, d, f, g, h, 221, 222;

2) enklawa gruntów rolnych wsi Suchy Gród.

§ 3. Grunty rezerwatu stanowią własność:

1) Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Supraśl - 249,21 ha.

2) grunty prywatne - 1,06 ha;

Rozdział 2

Charakterystyka i diagnoza stanu przyrody

§ 4. 1. Gleby leśne rezerwatu:

1) rdzawe bielicowe (RDb) - 1,87 ha;

2) rdzawe właściwe (RDw) - 204,69 ha;

3) rdzawe brunatne (RDbr) - 7,51 ha;

4) gruntowoglejowe właściwe (Gw) - 5,00 ha;

5) gruntowoglejowe murszaste (Gms) - 4,60 ha;

6) gruntowoglejowe murszowe (Gm) - 2,30 ha;

7) torfowe torfowisk niskich (Tu) - 21,44 ha;

8) czarne ziemie murszaste (CZms) - 1,80 ha.

2. Gleby rolnicze rezerwatu:

torfowa - Ł VI 1,06 ha.

§ 5. Siedliska przyrodnicze:

1) Typy siedliskowe: Bśw-1,37 ha, BMśw-212,95 ha, BMw-9,87 ha, LMw-16,44 ha,
Ol-0,86 ha.

2) Zespoły roślinne lasu:

a) Calamagrostio arundinaceae- Piceetum - 194,52 ha;

b) Betulo pubescentis-Piceetum - 12,37 ha;

c) Corylo-Piceetum - 12,31 ha;

d) Vaccinio myrtilli-Pinetum - 12,10 ha;

e) Sphagno girgensohnii-Piceetum - 8,70 ha;

f) Calamagrostio-Pinetum - 3,10 ha;

g) Vaccinio vitis- ideae Pinetum - 1,87 ha;

h) Piceo-Alnetum - 1,64 ha;

i) Circaeo-Alnetum - 1,30 ha;

j) Caricetum fusco-paniceae - 0,71 ha;

k) Carici elongatae-Alnetum - 0,70 ha;

l) Cardaminetum amarae - 0,60 ha;

m) Caricetum rostratae - 0,35 ha.

3) Gatunki panujące drzewostanów: So-208,99 ha, Św-24,27 ha, Brz-7,37 ha, Ol-0,86 ha;

4) Powierzchnie drzewostanów według klas wieku: Ia-3,27 ha, Ib-6,51 ha, IIa-0,72 ha, IIb-6,56 ha, IIIa-1,30 ha, IIIb-4,87 ha, IVa-16,41 ha, IVb-13,04 ha, Va-23,95 ha, VI-164,86 ha.

§ 6. W rezerwacie występuje siedlisko przyrodnicze - borealna świerczyna na torfie (Sphagno-girgensohnii-Piceetum) o powierzchni 8,70 ha wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzaju siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029).

§ 7. Rośliny dziko występujące w rezerwacie przyrody przedstawia tabela:

Lp.

Nazwa gatunkowa (polska i łacińska )

Liczebność

1.

Olsza czarna Alnus glutinosa

pojedynczo

2.

Brzoza omszona Betula pubescens

sporadycznie

3.

Brzoza brodawkowata Betula pendula

licznie

4.

Grab zwyczajny Carpinus betulus

sporadycznie

5.

Czeremcha zwyczajna Padus avium

sporadycznie

6.

Świerk pospolity Picea abies

licznie

7.

Sosna pospolita Pinus sylvestris

licznie

8.

Topola osika Populus tremula

pojedynczo

9.

Dąb szypułkowy Quercus robur

pojedynczo

10.

Jarząb pospolity Sorbus aucuparia

licznie

11.

Lipa drobnolistna Tilia cordata

sporadycznie

12.

Wrzos zwyczajny Calluna vulgaris

pojedynczo

13.

Leszczyna pospolita Corylus avellana

licznie

14.

Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum *

sporadycznie

15.

Trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus

sporadycznie

16.

Trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus

sporadycznie

17.

Kruszyna pospolita Frangula alnus

licznie

18.

Jałowiec pospolity Juniperus communis

pojedynczo

19.

Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum

pojedynczo

20.

Porzeczka alpejska Ribes alpinum

pojedynczo

21.

Porzeczka czerwona Ribes spicatum

sporadycznie

22.

Malina właściwa Rubus idaeus

licznie

23.

Borówka czarna Vaccinium myrtillus

licznie

24.

Borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea

pojedynczo

25.

Kalina koralowa Viburnum opulus

sporadycznie

26.

Krwawnik pospolity Achillea millefolium

pojedynczo

27.

Podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria

sporadycznie

28.

Mietlica pospolita Agrostis vulgaris

pojedynczo

29.

Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans

pojedynczo

30.

Zawilec gajowy Anemone nemorosa

pojedynczo

31.

Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum

pojedynczo

32.

Orlik pospolity Aquilegia vulgaris *

sporadycznie

33.

Kopytnik pospolity Asarum europaeum

sporadycznie

34.

Trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea

licznie

35.

Klinopodium pospolite Clinopodium vulgare

pojedynczo

36.

Knieć błotna Caltha palustris

sporadycznie

37.

Rzeżucha łąkowa Cardamine pratensis

sporadycznie

38.

Turzyca palczasta Carex digitata

sporadycznie

39.

Turzyca długokłosa Carex elongata

pojedynczo

40.

Turzyca żółta Carex flava

sporadycznie

41.

Turzyca pospolita Carex fusca

sporadycznie

42.

Turzyca pagórkowata Carex montana

sporadycznie

43.

Turzyca rzadkokłosa Carex remota

sporadycznie

44.

Turzyca dzióbkowata Carex rostrata

sporadycznie

45.

Turzyca prosowata Carex panice

sporadycznie

46.

Turzyca gwiazdkowata Carex echinata

pojedynczo

47.

Wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium

sporadycznie

48.

Pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata *

pojedynczo

49.

Śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium

sporadycznie

50.

Czartawa drobna Circaea alpina

pojedynczo

51.

Konwalia majowa Convallaria majalis

licznie

52.

Pępawa błotna Crepis paludosa

pojedynczo

53.

Śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa

sporadycznie

54.

Wierzbownica górska Epilobium montanum

sporadycznie

55.

Wierzbownica błotna Epilobium palustre

sporadycznie

56.

Wierzbownica bladoróżowa Epilobium roseum

sporadycznie

57.

Wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium

sporadycznie

58.

Kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea

sporadycznie

59.

Kostrzewa owcza Festuca ovina

pojedynczo

60.

Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis

sporadycznie

61.

Kostrzewa czerwona Festuca rubra

sporadycznie

62.

Wiązówka błotna Filipendula ulmaria

sporadycznie

63.

Poziomka pospolita Fragaria vesca

licznie

64.

Gajowiec żółty Galeobdolon luteum

pojedynczo

65.

Przytulia błotna Galium palustre

pojedynczo

66.

Przytulia bagienna Galium uliginosum

sporadycznie

67.

Bodziszek cuchnący Geranium robertianum

sporadycznie

68.

Bodziszek czerwony Geranium sanguineum

sporadycznie

69.

Tajęża jednostronna Goodyera repens *

sporadycznie

70.

Bluszcz pospolity Hedera helix *

sporadycznie

71.

Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis

pojedynczo

72.

Jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella

sporadycznie

73.

Jastrzębiec baldaszkowy Hieracium umbellatum

sporadycznie

74.

Niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere

sporadycznie

75.

Strzęplica Koeleria polonica

sporadycznie

76.

Groszek czerniejący Lathyrus niger

sporadycznie

77.

Groszek żółty Lathyrus pratensis

sporadycznie

78.

Groszek wiosenny Lathyrus vernus

sporadycznie

79.

Rzęsa drobna Lemna minor

sporadycznie

80.

Rzęsa trójrowkowa Lemna trisulca

sporadycznie

81.

Lilia złotogłów Lilium martagon *

sporadycznie

82.

Kosmatka owłosiona Luzula pilosa

licznie

83.

Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi

sporadycznie

84.

Tojeść pospolita Lysimachia vulgaris

sporadycznie

85.

Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium

masowo

86.

Pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense

masowo

87.

Perłówka zwisła Melica nutans

pojedynczo

88.

Miodownik melisowaty Melittis melissophyllum

sporadycznie

89.

Mięta nadwodna Mentha aquatica

sporadycznie

90.

Możylinek trójnerwowy Moehringia trinervia

pojedynczo

91.

Sałatnik leśny Mycelis muralis

sporadycznie

92.

Niezapominajka błotna Myosotis palustris

pojedynczo

93.

Storczyk krwisty Orchis incarnata *

sporadycznie

94.

Storczyk szerokolistny Orchis latifolia *

sporadycznie

95.

Szczawik zajęczy Oxalis acetosella

licznie

96.

Czworolist pospolity Paris quadrifolia

sporadycznie

97.

Gruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha

sporadycznie

98.

Gruszyczka jednostronna Pyrola secunda

pojedynczo

99.

Babka lancetowata Plantago lanceolata

sporadycznie

100.

Wiechlina Poa angustifolia

licznie

101.

Wiechlina zwyczajna Poa trivialis

sporadycznie

102.

Kokoryczka wonna Polygonatum odoratum

pojedynczo

103.

Pięciornik kurzyślad Potentilla erecta

pojedynczo

104.

Piórosz pierzasty Ptilium crista castrensis

sporadycznie

105.

Jaskier ostry Ranunculus arce

sporadycznie

106.

Jaskier rozłogowy Ranunculus repens

sporadycznie

107.

Szelężnik spóźniony Rhinanthus serotinus

sporadycznie

108.

Szczaw zwyczajny Rumex acetosa

sporadycznie

109.

Malina kamionka Rubus saxatilis

pojedynczo

110.

Fałdownik trzyrzędowy Rhitidiadelphus triquestrus

wyspowo

111.

Wężymord humilis Scorzonera humilis

sporadycznie

112.

Nawłoć pospolita Solidago virgaurea

pojedynczo

113.

Gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea

sporadycznie

114.

Gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum

sporadycznie

115.

Czarcikęs łąkowy Succisa pratensis

sporadycznie

116.

Siódmaczek leśny Trientalis europaea

licznie

117.

Koniczyna dwukłosowa Trifolium alpestre

sporadycznie

118.

Koniczyna łąkowa Trifolium pratense

sporadycznie

119.

Koniczyna biała Trifolium repens

sporadycznie

120.

Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica

licznie

121.

Przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga

sporadycznie

122.

Przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys

pojedynczo

123.

Przetacznik leśny Veronica officinalis

pojedynczo

124.

Wyka płotowa Vicia sepium

sporadycznie

125.

Fiołek psi Viola canina

sporadycznie

126.

Fiołek przedziwny Viola mirabilis

sporadycznie

127.

Fiołek błotny Viola palustris

sporadycznie

128.

Fiołek Rivina Viola riviniana

pojedynczo

129.

Fiołek leśny Viola sylvestris

pojedynczo

130.

Pajęcznica samicza Athyrium filix-femina

pojedynczo

131.

Drabik drzewkowaty Climacium dendroides

sporadycznie

132.

Widłoząb miotlisty Dicranum scoparium

sporadycznie

133.

Widłoząb fałdowany Dicranum undulatum

pojedynczo

134.

Nerecznica samcza Dryopteris filix-mas

sporadycznie

135.

Nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana

licznie

136.

Rokietnik pospolity Entodon schreberi

licznie

137.

Skrzyp łąkowy Equisetum pratense

sporadycznie

138.

Skrzyp leśny Equisetum sylvaticum

pojedynczo

139.

Gajnik lśniący Hylocomium splendens

licznie

140.

Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum *

sporadycznie

141.

Merzyk pokrewny Mnium affine

pojedynczo

142.

Merzyk Mnium elatum

pojedynczo

143.

Merzyk falisty Mnium undulatum

pojedynczo

144.

Pleszanka pospolita Pellia epiphylla

sporadycznie

145.

Skosatka Plagiochila maior

sporadycznie

146.

Płonnik Polytrichum attenuatum

pojedynczo

147.

Orlica pospolita Pteridium aquilinum

pojedynczo

148.

Torfowiec Sphagnum apiculatum

sporadycznie

149.

Torfowiec szerokolistny Sphagnum palustre

pojedynczo

150.

Tujowiec tamaryszkolistny Thuidium tamariscifolium

pojedynczo

* - gatunki objęte ochroną całkowitą

• - gatunki objęte ochroną częściową

§ 8. Zwierzęta dziko występujące w rezerwacie przyrody:

Na terenie rezerwatu oraz niedalekim sąsiedztwie stwierdzono występowanie 154 gatunków ptaków, w tym 101 gatunków lęgowych. Rezerwat jest również ostoją i miejscem bytowania wielu gatunków drobnych ssaków. Spotyka się tu takie gatunki jak: rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens), ryjówka aksamitna (Sorex araneus), nornica ruda (Clethrionomys glareolus), darniówka zwyczajna (Microtus subterraneus), smużka (Sicista betulina), orzesznica (Muscardinus avellana), nornik bury (Microtus agrestis) zwyczajny (M. arvalis) i północny. Z dużych ssaków występuje tu: jeleń (Cervus elaphus), łoś (Alces alces), sarna (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), ryś (Lynx lynx). W dolinie strumienia występują bobry (Castor fiber).

Rozdział 3

Cele Ochrony

§ 9. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z licznymi źródliskami i zbiorowiskami roślinnymi, jak też wielu chronionych gatunków roślin.

Rozdział 4

Obszary ochrony częściowej

§ 10. Obszar ochrony częściowej obejmuje 250,27 ha.

Na terenie rezerwatu Międzyrzecze nie została wprowadzona ochrona ścisła czy też krajobrazowa.

Rozdział 5

Program działań ochronnych

§ 11. Obszary ochrony częściowej.

Działania ochronne

Zakres działań

unaturalnienie drzewostanów

regulacja składu gatunkowego upraw i młodników z uwzględnieniem typów siedlisk (czyszczenie wczesne, późne, stabilizacyjne i sanitarne)

monitorowanie stanu lasu i zagrożeń drzewostanów

kontrola stanu sanitarnego

ograniczanie stosowania preparatów chemicznych na rzecz biologicznych

- stosowanie bio-olejów w pilarkach spalinowych

- pułapki feromonowe

Rozdział 6

Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody

§ 12. Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody przedstawia tabela:

Lp.

Zagrożenia

Sposób eliminacji
i minimalizacji zagrożeń

Kto realizuje

1.

zagrożenia ze strony grzybów (huba i opieńka) oraz uszkodzenia
w częściach odziomkowych drzew

unikać zranień, zrywkę drewna prowadzić po uprzednio wyznaczonych szlakach ciągnikiem nasiębiernym

Nadleśniczy

2.

używanie środków chemicznych w ochronie drzewostanów przyległych do rezerwatu

zakaz używania

Nadleśniczy

3.

postępujące obniżenie poziomu wód gruntowych

działania zmierzające do poprawy retencji w rezerwacie (tolerowanie stanowisk bobrów)

Nadleśniczy

4.

zgryzanie nasadzeń w uprawie

zabezpieczyć

Nadleśniczy

Rozdział 7

Obszary i sposoby udostępniania rezerwatu dla celów naukowych i turystycznych

§ 13. Obszary i sposoby udostępniania rezerwatu dla celów naukowych i turystycznych przedstawia tabela:

Lp.

Cel udostępniania

Obszary udostępniania

Sposób udostępniania

Kto realizuje

1.

badania naukowe

teren rezerwatu

zgoda na wejście

Wojewoda Podlaski

2.

turystyka

po wyznaczonych w terenie szlakach poprowadzonych po drogach leśnych

turystyka piesza, konna, rowerowa oraz na przejazdy ludności miejscowej ciągnikami wraz ze sprzętem rolniczym

Nadleśniczy

Rozdział 8

Opis sposobów ochrony

§ 14. Ochrona gleb polegać będzie na stosowaniu bio-olejów w pilarkach spalinowych.

§ 15. 1. Ochrona ekosystemów leśnych polegać będzie na:

1) dostosowaniu okresu pozyskania drewna do terminów najmniejszego zagrożenia lasu od owadów, wiatru i śniegu oraz możliwości wykorzystania przez zwierzynę płową cienkiej kory na drzewach leżących, a także do okresów nie kolidujących z porą wyprowadzania lęgów przez ptaki;

2) upewnieniu się, że przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych czy na terenie objętym zabiegiem nie występują rośliny prawnie chronione;

3) prowadzeniu zrywki drewna ciągnikami nasiębiernymi;

4) unikaniu metod wyznaczania i znakowania drzew poprzez ich ranienie;

5) stosowaniu środków technicznych osłaniających drzewa przed uszkodzeniami w trakcie zrywki;

6) preferowaniu środków technicznych w zabezpieczaniu upraw i młodników;

7) kontroli stanu sanitarnego drzewostanów;

8) stosowaniu pułapek feromonowych do zwalczania i prognozowania pojawu szkodników wtórnych;

9) ochronie drapieżnej entomofauny.

2. Należy wykonywać zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów poprzez regulację stanu gatunkowego zgodnie z siedliskiem, kierując się następującymi wskazaniami:

Typ siedliskowy lasu

Zespól leśny

Warianty składów gatunkowych drzewostanów
w poszczególnych fazach rozwojowych

 

Faza inicjalna

Faza optymalna

Faza terminalna

Bór świeży

Vaccinio vitis-ideae-Pinetum

So 80-100

Brzb 10-20

Św -

70-90

5-10

do 5

40-70

-

5-10

Bór mieszany świeży

Calamagrostio-Pinetum

So 70-90

Db 10-30

Brzb 5-10

50-70

20-30

do 5

30-60

20-40

-

Calamagrostio-Piceetum

So 85-95

Św 5-15

Db 10-20

Brzb 5-10

Os do 5

Gb -

Lp -

Kl -

30-50

30-50

5-10

do 5

do 5

do 5

do 5

do 5

20-40

40-70

do-5

-

-

do-5

do-5

do-5

Vaccinio vitis-ideae-Pinetum

So 70-90

Św 0-5

Brzb 10-20

Os 5-10

50-70

10-20

do 5

do 5

40-60

10-30

-

-

Corylo-Piceetum

Św 30-40

So 40-50

Db 20-30

Lp 5-10

Kl 5-10

Brzb do 5

Os do 5

40-60

20-30

10-20

5-10

do 5

do 5

do 5

40-70

5-20

5-10

5-10

do 5

do 5

-

Vaccinio myrtilli-Pinetum

Bór mieszany wilgotny

So 30-50

Św 10-20

Db 5-10

Brzom 5-10

Ol do 5

Kl do 5

Lp -

40-50

10-30

do 5

do 5

do 5

do 5

do 5

40-60

20-30

do 5

do 5

-

-

-

Betulo pubescentis-Piceetum

Bór mieszany wilgotny

Brzom 40-50

Św 30-50

Ol 20-30

So 5-10

Os -

30-60

20-40

10-20

do 5

do 5

20-40

10-40

5-20

d0 5

-

Las mieszany wilgotny

Sphagno Girgensohnii-Piceetum

Św 40-60

Ol 20-30

So 20-30

Brzom 10-20

50-70

10-20

10-20

5-10

60-80

5-20

5-20

-

 

Piceo-Alnetum

Ol 50-60

Św 30-40

Js 10-20

Brzom 5-10

Db Wz -

30-60

30-50

5-10

do 5

5-10

30-60

30-60

do 5

-

do 5

 

Vaccinio myrtilli-Pinetum

So 30-50

Db 5-10

Brzom 5-10

Św do 5

Ol do 5

Kl -

Lp -

40-50

10-20

10-20

10-20

do 5

do 5

do 5

40-60

10-20

5-10

10-20

do 5

-

-

 

Circaeo-Alnetum

Ol 50-60

Js 30-40

Db 5-10

Wz 5-10

Lp 5-10

Os 5-10

Brzb do 5

Kl 5-10

Czm 5-10

40-70

30-60

do 5

do 5

do 5

do 5

do 5

do 5

5-10

30-60

20-60

do 5

do 5

do 5

-

-

do 5

do 5

Oles

Carici elongatae-Alnetum

Ol 80-90

Js 10-20

Św 5-10

Brzom 5-10

Czm -

50-70

10-30

5-20

do 5

5-10

30-70

5-30

5-20

do 5

do 5

§ 18. Ochrona gatunków zwierząt dziko występujących i ich siedlisk polegać będzie na:

1) wykonywaniu inwentaryzacji gatunków szczególnej troski;

2) stabilizacji stosunków wodnych;

3) wzbogacaniu nisz ekologicznych, w tym ochrona drzew murszastych, dziuplastych i martwych;

4) ograniczeniu penetracji rezerwatu do ściśle określonych tras, zachowaniu ciszy;

5) przestrzeganiu zakazów zawartych w akcie prawnym ustanawiającym rezerwat.

§ 19. Lokalizację miejsc obiektów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej ustala się następująco:

Urządzenie, obiekt

Lokalizacja

Opis urządzenia

tablica informacyjna

oddz 221a

oddz.165b

tablica informująca o powierzchni i zakazach rezerwatu

Rozdział 9

Ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

§ 20. Przeznaczenie terenu przyległego do rezerwatu. Obszary przyległe do granic rezerwatu „Międzyrzecze” winne pozostać w dotychczasowym przeznaczeniu, tj. jako tereny rolno-leśne.

Rozdział 10

Zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywania

§ 21. Plan zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych przedstawia tabela:

Lp.

Zadanie ochronne

Lokalizacja

Powierzchnia manipulacyjna

(ha)

Jednostka realizująca

1.

czyszczenia wczesne

166 d, 165c

2,41

Nadleśniczy

2.

czyszczenia późne

184f, 204c

6,51

Nadleśniczy

3.

trzebieże w przegęszczeniach

- 165d (6 Brz 40 lat 4 Św 35 lat, zd. 0,7 faza drągowiny BMśw),

- 184a (5 Św, 5 Brz 30 lat zd. 0,8 faza drągowiny BMśw),

- 184d (5 Św, 5 Brz 30 lat zd. 0,8 faza drągowiny BMśw),

- 204a (6 So, 2 Brz, 1at, Św 60 lat, 1 Św 40 lat. zd. 0,8 faza drągowiny BMśw),

- 204b (8 So 2 Brz 42 lat zd. 0,8 faza drągowiny BMśw),

- 204h (6 So, 3 Brz, 1Św 37 lat zd. 0,8 faza drągowiny BMśw).

9,83

Nadlśniczy

4.

kontrola stanu sanitarnego

165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167g, 184c, 184g, 185a, 185c, 202a, 202b, 202c, 203a, 203b, 203c, 203d, 221a, 221c, 222a, 222c, 222d, 222g, 222h

176,06

Nadleśniczy

5.

bez zabiegów gospodarczo-ochronnych

166c, 184b, 185b, 204d, 204f, 204g, 221b, 221d, 222b, 222f

46,68

Nadleśniczy

6.

bez zabiegów gospodarczo-ochronnych

E

1,06

prywatny właściciel gruntu