ZIELONE WROTA

rezerwat KOZŁOWY ŁUG

Rezerwat w Puszczy Knyszyńskiej chroniący dobrze zachowane torfowisko niskie wraz z borem mieszanym, olsem i łęgiem jesionowo- olszowym. Występują tu rzadkie gatunki roślin, a w miejscu źródliska - także mchów.


Powierzchnia (ha): 139,45

 

Rok utworzenia: 1996

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 25.07.1997 r. (M.P. z Nr 56, poz. 538)

 

Cel ochrony:
Zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z rozległym torfowiskiem odznaczającym się wysokim stopniem naturalności.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.

Położony jest w południowo-zachodniej części Puszczy Knyszyńskiej, 1 km na zachód od Supraśla, na południe od szosy Białystok-Supraśl, na terenie Obrębu i Nadleśnictwa Supraśl. Dojazd autobusem PKS do przystanku Krasne 200m na zachód od granicy rezerwatu.

Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego typowo wykształcone zbiorowiska leśne, reprezentujące serię borów. Ukształtowanie powierzchni rezerwatu urozmaicają wyniesienia morenowe o dość łagodnych stokach. Różnice wysokości na terenie rezerwatu wynoszą 20m - od 130 do 150m n.p.m. Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest bór mieszany z dorodnym drzewostanem sosnowym z domieszką świerka. W runie występuje licznie trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea oraz borówki: czarna Vaccinium myrtillus i brusznica V. vitis-idaea, pszeniec zwyczajny Melamphyrum pratense, kosmatka owłosiona Luzula pilosa, przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, fiołek psi Viola canina, szczawnik zajęczy Oxalis acetosella, turzyca palczasta Carex digitata i in. W warstwie mchów głównymi gatunkami są rakietnik pospolity Entodon schreberi, gajnik lśniący Hylocomium splendens i merzyk pokrewny Mnium affine. Spotyka się tu też podlegające ochronie wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum i tajęża jednostronna Goodyera repens. Miejscami wśród boru mieszanego niewielkie powierzchnie zajmuje ols w mozajce z łęgiem jesionowo-olszowym z młodym drzewostanem olszowym. Wykształcił się on w miejscu dawnych łąk turzycowych. W południowej części rezerwatu występuje też źródlisko dające początek strumieniowi. Występuje tu charakterystyczna roślinność z bardzo bujnie rozwiniętym ostrożeniem warzywnym i rzeżuchą gorzką Cardamine amara.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Sokółka

 

Mapa i położenie obiektu:

 

 Plan ochrony przyrody (na pds. danych Biuletynu Informacji Publicznej UW Białystok):

Rozporządzenie Nr 18/03

Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 lipca 2003 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kozłowy Ług"

Na podstawie art. 13 a ust. 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz.1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Kozłowy Ług", zwany dalej "Planem ochrony".

2. Treść planu ochrony zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Lokalizację rezerwatu przyrody przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.Plan ochrony obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.

§ 4.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jego ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski

Marek Strzaliński

Załącznik Nr 1

do rozporządzenia Nr 18/03

Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 lipca 2003 r.

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Kozłowy Ług''

Rozdział 1

Dane ogólne

§ 1. Podstawę prawną ustanowienia ochrony rezerwatowej obszaru "Kozłowy Ług" stanowi:

1) zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 538) w sprawie uznania obiektu za rezerwat przyrody;

2) obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 2,
poz. 39).

§ 2.1. Powierzchnia rezerwatu wynosi - 140,49 ha, z tego:

1) leśna zalesiona - 134,30 ha;

2) leśna związana z gospodarką leśną - 2,74 ha;

3) nieleśna (bagna) - 3,45 ha.

2. Rezerwat jest położony:

1) wg podziału administracyjnego Polski w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Sokółka;

2) wg podziału przyrodniczo-geograficznego Polski rezerwat ten znajduje się w prowincji Niżu Zachodnio-Rosyjskiego, w podprowincji Wysoczyzn Podlasko-Białoruskich, w makroregionie Niziny Północno-Podlaskiej, w mezoregionie Wysoczyzny Białostockiej;

3) wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej rezerwat położony jest w II Krainie Mazursko-Podlaskiej, w 5 Dzielnicy Wysoczyzny Białostockiej, w mezoregionie Puszczy Knyszyńskiej.

3. W granicach rezerwatu znajduje się zwarty kompleks leśny, obejmujący oddziały: 44 d, f, i, 45 b, f., 46 c, d, h, i, j, k, 47 a, b, g, 58 c, d, 59 a, b, c, d, f, 60 a, b, c, d, f, 61 a, b, d, 72 d, f, g, 73 b, c.

§ 3.Grunty rezerwatu stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Supraśl.

Rozdział 2

Charakterystyka i diagnoza stanu przyrody

§ 4.1. Gleby leśne rezerwatu:

1) torfowe torfowisk przejściowych - 73,12 ha;

2) torfowo-murszowe - 44,49 ha;

3) torfowe torfowisk niskich - 5,27 ha,

4) gruntowo-glejowe właściwe - 3,36 ha;

5) brunatno-rdzawe - 3,22 ha;

6) torfowe torfowisk wysokich - 3,36 ha;

7) czarne ziemie właściwe - 2,78 ha;

8) murszowate właściwe - 1,44 ha.

2. Gleby nieleśne rezerwatu

torfowe - 3,45 ha

§ 5. Siedliska przyrodnicze:

1) Typy siedliskowe: Bb-3,36 ha, BMb-100,11 ha, LMśw-8,13 ha, LMw-0,87 ha, LMb-16,68 ha, Lw-5,15 ha;

2) Zespoły roślinne lasu:

a) Carici chordorrhizae-Pinetum - 65,75 ha;

b) Sphagno - Piceetum alnetosum - 35,28 ha;

c) Salici-Betuletum typicum - 14,87 ha;

d) Pinus-Oxalis - 5,82 ha;

e) Betula-Asarum - 5,02 ha;

f) Vaccinio uliginosi-Pinetum - 3,36 ha;

g) Carici-Agrostietum caninae - 2,54 ha;

h) Carici elongatae-Alnetum typicum - 0,99 ha;

i) Circaeo-Alnetum - 0,37 h;

j) Sphagno-Piceetum typicum - 0,30 ha;

3) Gatunki panujące drzewostanów: So-98,33 ha, Brzom-19,93 ha, Św-2,86 ha, Ol-10,40 ha, Brzb-2,78 ha;

4) Klasy wieku drzewostanów: II - 16,69 ha, III - 30,81 ha, IV - 14,84 ha, V - 34,95 ha,
VI - 35,57 ha, VII - 1,44 ha.

§ 6. W rezerwacie występuje siedlisko przyrodnicze - sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi - Pinetum ) o powierzchni 3,36 ha wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzaju siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029).

§ 7. Rośliny dziko występujące w rezerwacie przyrody przedstawia tabela:

Lp.

Nazwa gatunkowa

(polska i łacińska)

Liczebność

1.

Żurawiec falisty Atrichum undulatum

częsty

2.

Mochwian błotny Aulacomnium palustre %

wyspowo

3.

Blepharostoma trichophyllum &

sporadycznie

4.

Krótosz szorstki Brachythecium rutabulum

wyspowo

5.

Bryum pseudotriquetrum

wyspowo

6.

Calliergon cordifolium

licznie

7.

Mokradłosz kończysty Calliergonella cuspidatum %

sporadycznie

8.

Calypogeia neesiana

wyspowo

9.

Złocieniec Campylium stellatum

wyspowo

10.

Chiloscyphus polyanthos

wyspowo

11.

Drabik krzewkowaty Climacium dendroides %

wyspowo

12.

Widłoząb falisty Dicranum polysetum

licznie

13.

Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium

licznie

14.

Eurhynchium angustirete

licznie

15.

Skrzydlik paprociowaty Fissidens adiantoides

wyspowo

16.

Gajnik lśniący Hylocomium splendens %

wyspowo

17.

Łuskolist rozesłany Lepidozia reptans

sporadycznie

18.

Porostnica wielkokształtna Marchantia polymorpha

licznie

19.

Merzyk pokrewny Plagiomnium affine

licznie

20.

Plagiomnium cuspidatum

licznie

21.

Plagiomnium elatum

licznie

22.

Merzyk fałdowany Plagiomnium undulatum

licznie

23.

Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi %

masowo

24.

Knotnik zwisły Pohlia nutans

wyspowo

25.

Płonnik pospolity Polytrichum commune %

masowo

26.

Płonnik strojny Polytrichum formosum

sporadycznie

27.

Płonnik cienki Polytrichum strictum %

sporadycznie

28.

Piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis %

sporadycznie

29.

Merzyk kropkowany Rhizomnium punctatum

wyspowo

30.

Fałdownik trzyrzędowy Rhytidiadelphus triquetrus %

licznie

31.

Sphagnum fimbriatum %

masowo

32.

Sphagnum girgensohnii %

masowo

33.

Sphagnum nemoretum %

masowo

34.

Torfowiec błotny Sphagnum palustre %

licznie

35.

Sphagnum recurvum %

licznie

36.

Torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum %

masowo

37.

Sphagnum warnstorfii %

masowo

38.

Georgia przezroczysta Tetraphis pallucida

wyspowo

39.

Tujowiec tamareszkowy Thuidium tamariscinum %

sporadycznie

40.

Tomenthyphum nitens &

sporadycznie

41.

Rzęsienica kutnerowata Trichocolea tomentella &

sporadycznie

42.

Podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria

licznie

43.

Mietlica psia Agrostis canina

licznie

44.

Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans

często

45.

Zawilec gajowy Anemone nemorosa

licznie

46.

Dzięgiel leśny Angelica sylvestris

sporadycznie

47.

Kopytnik pospolity Asarum europaeum %

sporadycznie

48.

Wietlica samicza Athyrium filix-femina

licznie

49.

Trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea

wyspowo

50.

Trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens

licznie

51.

Czermień błotna Calla palustris

wyspowo

52.

Knieć błotna Caltha palustris

wyspowo

53.

Dzwonek rozpierzchły Campanula patula

licznie

54.

Dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides

sporadycznie

55.

Rzeżucha łąkowa Cardamine pratensis

licznie

56.

Turzyca błotna Carex acutiformis

masowo

57.

Turzyca tunikowa Carex appropinquata

sporadycznie

58.

Turzyca darniowa Carex caespitosa

sporadycznie

59.

Turzyca siwa Carex canescens

często

60.

Turzyca strunowa Carex chordorrhiza &

sporadycznie

61.

Turzyca palczasta Carex digitata

sporadycznie

62.

Turzyca dwupienna Carex dioica &

wyspowo

63.

Turzyca gwiazdkowa Carex echinata

często

64.

Turzyca długokłosa Carex elongata

wyspowo

65.

Turzyca żółta Carex flava

sporadycznie

66.

Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa

sporadycznie

67.

Turzyca życicowa Carex loliacea &

wyspowo

68.

Turzyca pagórkowata Carex montana

wyspowo

69.

Turzyca pospolita Carex nigra

często

70.

Turzyca prosowata Carex panicea

wyspowo

71.

Turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus

wyspowo

72.

Turzyca rzadkokłosa Carex remota

często

73.

Turzyca dzióbkowata Carex rostrata

liczna

74.

Rogownica pospolita Cerastium vulgatum

często

75.

Świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum

wyspowo

76.

Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus

sporadycznie

77.

Śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium

często

78.

Szalej jadowity Cicuta virosa

wyspowo

79.

Czartawa drobna Circaea alpina

licznie

80.

Czartawa pośrednia Circaea intermedia

licznie

81.

Ostrożeń błotny Cirsium palustre

licznie

82.

Pępawa błotna Crepis paludosa

wyspowo

83.

Kukułka krwista Dactylorhiza incarnata *

sporadycznie

84.

Kukułka plamista Dactylorhiza maculata*

sporadycznie

85.

Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum*

sporadycznie

86.

Śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa

licznie

87.

Narecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana

licznie

88.

Narecznica grzebieniasta Dryopteris cristata

licznie

89.

Narecznica samcza Dryopteris filix-mas

licznie

90.

Narecznica błotna Dryopteris thelypteris

licznie

91.

Wierzbownica błotna Epilobium palustre

licznie

92.

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine*

sporadycznie

93.

Skrzyp bagienny Equisetum fluviatile

sporadycznie

94.

Skrzyp błotny Equisetum palustre

wyspowo

95.

Skrzyp łąkowy Equisetum pratense

licznie

96.

Skrzyp leśny Equisetum sylvaticum

licznie

97.

Wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium

licznie

98.

Wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium

licznie

99.

Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum

licznie

100.

Kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea

wyspowo

101.

Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis

wyspowo

102.

Kostrzewa czerwona Festuca rubra

wyspowo

103.

Wiązówka błotna Filipendula ulmaria

licznie

104.

Poziomka pospolita Fragaria vesca

licznie

105.

Gajowiec żółty Galeobdolon luteum

licznie

106.

Poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit

licznie

107.

Przytulia wonna Galium odoratum.

licznie

108.

Przytulia błota Galium palustre

licznie

109.

Przytulia bagienna Galium uliginosum

licznie

110.

Bodziszek cuchnący Geranium robertianum

często

111.

Kuklik zwisły Geum rivale

licznie

112.

Mannica jadalna Glyceria fluitans

wyspowo

113.

Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis .

masowo

114.

Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum

wyspowo

115.

Niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere

masowo

116.

Sit członowaty Juncus articulatus

wyspowo

117.

Groszek wiosenny Lathyrus vernus

licznie

118.

Bagno zwyczajne Ledum palustre.

licznie

119.

Lilia złotogłów Lilium martagon*

pojedynczo

120.

Listera sercowata Listera cordata*

pojedynczo

121.

Kosmatka owłosiona Luzula pilosa

wyspowo

122.

Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi

licznie

123.

Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum*

licznie

124

Karbieniec pospolity Lycopus europaeus

masowo

125

Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora

licznie

126

Tojeść pospolita Lysimachia vulgaris

licznie

127

Krwawnica pospolita Lythrum salicaria

licznie

128

Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium

masowo

129

Perłówka zwisła Melica nutans

wyspowo

130

Mięta polna Mentha arvensis

wyspowo

131

Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata .

licznie

132

Prosownica rozpierzchła Milium effusum

wyspowo

133

Możylinek trójnerwowy Moehringia trinervia

licznie

134

Trzęślica modra Molinia coerulea

wyspowo

135

Gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora

sporadycznie

136

Sałatnik leśny Mycelis muralis

licznie

137

Niezapominajka błotna Myosotis palustris

licznie

138

Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis*

pojedynczo

139

Gruszkówka (gruszyczka) jednostronna Orthilia secunda

pojedynczo

140

Szczawik zajęczy Oxalis acetosella

licznie

141

Żurawina błotna Oxycoccus palustris

wyspowo

142

Czworolist pospolity Paris quadrifolia

licznie

143

Gnidosz królewski Pedicularis sceptrum-carolinum*

licznie

144

Gorysz błotny Peucedanum palustre

wyspowo

145

Trzcina pospolita Phragmites australis

licznie

146

Zerwa kłosowa Phyteuma spicatum

wyspowo

147.

Biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga

wyspowo

148.

Wiechlina błotna Poa palustris

wyspowo

149.

Wiechlina zwyczajna Poa trivialis

licznie

150.

Wielosił błękitny Polemonium coeruleum*

pojedynczo

151.

Kokoryczka wielkokwiatowa Polygonatum multiflorum

licznie

152.

Rdest wężownik Polygonum bistorta

licznie

153.

Rdest ostrogorzki Polygonum hydropiper

licznie

154.

Pięciornik gęsi Potentilla anserina

licznie

155.

Pięciornik kurze ziele Potentilla erecta

licznie

156.

Głowienka pospolita Prunella vulgaris

wyspowo

157.

Orlica pospolita Pteridium aquilinum

masowo

158.

Gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia

wyspowo

159.

Jaskier płomiennik Ranunculus flammula

licznie

160.

Jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus

wyspowo

161.

Jaskier wielki Ranunculus lingua

wyspowo

162.

Jaskier rozłogowy Ranunculus repens

licznie

163.

Malina właściwa Rubus idaeus

licznie

164.

Malina kamionka Rubus saxatilis

wyspowo

165.

Szczaw zwyczajny Rumex acetosa

licznie

166.

Tarczyca pospolita Scutellaria galericulata

licznie

167.

Psianka słodkogórz Solanum dulcamara

licznie

168.

Nawłoć pospolita Solidago virga-aurea

licznie

169.

Gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea

licznie

170.

Gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum

licznie

171.

Gwiazdnica błotna Stellaria palustris

licznie

172.

Niebielistka trwała Swertia perennis*

pojedynczo

173.

Siódmaczek leśny Trientalis europaea

licznie

174.

Koniczyna długokłosowa Trifolium repens

wyspowo

175.

Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica

masowo

176.

Borówka czarna Vaccinium myrtillus

licznie

177.

Borówka bagienna Vaccinium uliginosum

licznie

178.

Borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea

licznie

179.

Przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga

licznie

180.

Przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys

licznie

181.

Przetacznik leśny Veronica officinalis

licznie

182.

Wyka płotowa Vicia sepium

wyspowo

183.

Fiołek torfowy Viola epipsila &

sporadycznie

184.

Fiołek przedziwny Viola mirabilis

sporadycznie

185.

Fiołek błotny Viola palustris

wyspowo

186.

Fiołek leśny Viola reichenbachiana

licznie

187.

Fiołek Rivina Viola riviniana

licznie

188.

Brzoza niska * Betula humilis

pojedynczo

189.

Leszczyna pospolita Corylus avellana

licznie

190.

Trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus

licznie

191.

Trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus

licznie

192.

Kruszyna pospolita Frangula alnus %

masowo

193.

Jałowiec pospolity Juniperus communis

wyspowo

194.

Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum

wyspowo

195.

Szakłak pospolity Rhamnus catharticus

wyspowo

196.

Porzeczka czerwona Ribes spicatum

licznie

197.

Wierzba uszata Salix aurita

licznie

198

Wierzba szara Salix cinerea

licznie

199.

Wierzba pięciopręcikowa Salix pentandra

licznie

200.

Wierzba rokita Salix rosmarinifolia &

wyspowo

201.

Bez koralowy Sambucus racemosa

wyspowo

202.

Jarząb pospolity Sorbus aucuparia

licznie

203.

Olsza czarna Alnus glutinosa

licznie

204.

Brzoza brodawkowata Betula pendula

licznie

205.

Brzoza omszona Betula pubescens

licznie

206.

Świerk pospolity Picea abies

licznie

207.

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris

licznie

208.

Topola osika Populus tremula

wyspowo

209.

Lipa drobnolistna Tilia cordata

licznie

210.

Dąb szypułkowy Quercus robur

częsty

* gatunki objęte ochroną ścisłą

. gatunki objęte ochroną częściową

& gatunki rzadkie

§ 8. Zwierzęta dziko występujące i ich siedliska

Na terenie rezerwatu oraz w niedalekim sąsiedztwie stwierdzono występowanie 154 gatunków ptaków, w tym 101 gatunków lęgowych. Z 55 gatunków ssaków występuje tu m. in.: jeleń szlachetny (Cervus elaphus), łoś (Alces alces), sarna (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), ryś (Lynx lynx), żubr (Bison bonasus) oraz wiele gatunków drobnych ssaków jak ryjówka aksamitna (Sorex araneus), nornica ruda (Clethrionomys glareolus), darniówka zwyczajna (Microtus subterraneus), koszatka (Dryomys nitedula).

Rozdział 3

Cele ochrony

§ 9. Celem ochrony jest zachowanie rozległego torfowiska, będącego w początkowym stadium sukcesji leśnej, odznaczającego się wysokim stopniem naturalności oraz występowaniem wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych.

Rozdział 4

Obszary ochrony częściowej

§ 10. Obszar ochrony częściowej obejmuje 140,49 ha. Na terenie rezerwatu "Kozłowy Ług" nie została wprowadzona ochrona ścisła czy też krajobrazowa.

Rozdział 5

Program działań ochronnych

§ 11. Obszary ochrony częściowej:

Działania ochronne

Zakres działań

monitorowanie stanu lasu i zagrożeń drzewostanów

kontrola stanu sanitarnego w drzewostanach szczególnie narażonych na czynniki chorobowe

ograniczenie stosowania preparatów chemicznych na rzecz biologicznych

- stosowanie bio-olejów w piłach spalinowych
i środkach technicznych,

- pułapki feromonowe (zwalczanie i prognozowanie pojawu szkodników wtórnych),

- w razie konieczności używanie preparatów chemicznych najmniej szkodliwych dla środowiska.

Rozdział 6

Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody

§ 12. Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody przedstawia tabela:

Lp.

Zagrożenia

Sposób eliminacji i

minimalizacji zagrożeń

Kto realizuje

1.

zagrożenia ze strony grzybów (huby i opieńka) oraz uszkodzenia w częściach odziomkowych drzew,

unikać zranień, zrywkę drewna prowadzić po uprzednio wyznaczonych szlakach ciągnikami nasiębiernymi

Nadleśniczy

2.

używanie środków chemicznych w ochronie przyległych do rezerwatu drzewostanów,

zakaz używania

Nadleśniczy

3.

postępujące obniżenie poziomu wód gruntowych na torfowiskach,

działania w kierunku poprawy retencji

Nadleśniczy

4.

zgryzanie nalotów
i podrostów przez zwierzynę płową.

zabezpieczyć

Nadleśniczy

Rozdział 7

Obszary i sposoby ich udostępniania dla celów naukowych

§ 13. Obszary i sposoby ich udostępniania dla celów naukowych i turystycznych przedstawia tabela:

Cel udostępnienia

Obszary

udostępnienia

Sposób

udostępnienia

Kto realizuje

badania

naukowe

teren rezerwatu

zgoda na wejście

Wojewoda Podlaski

Rezerwat jest mało atrakcyjny turystycznie z uwagi na znaczne oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych i słabą sieć dróg leśnych. Ponadto w rezerwacie występują duże powierzchnie zbiorowisk bagienno-torfowiskowych, których szata roślinna i podłoże glebowe charakteryzują się niską odpornością na presję turystyczną. Z powyższych względów rezerwat nie jest udostępniany turystom.

Rozdział 8

Opis sposobów ochrony

§ 14. Ochrona gleb polega na wprowadzeniu do powszechnego stosowania bio-olejów w piłach spalinowych i w celu uniknięcia skażenia gleby.

§ 15.1. Sposoby ochrony ekosystemów leśnych polegają na:

1) dostosowaniu okresu pozyskania drewna do terminów najmniejszego zagrożenia lasu od owadów, wiatru i śniegu oraz możliwości wykorzystania przez zwierzynę płową cienkiej kory na drzewach leżących, a także do okresów nie kolidujących z porą wprowadzenia lęgów przez ptaki;

2) upewnieniu się, że przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych i przebudowy drzewostanu czy na terenie objętym zabiegami nie występują rośliny prawnie chronione,

3) prowadzeniu zrywki drewna ciągnikami nasiębiernymi, po uprzednio wyznaczonych szlakach;

4) nie stosowaniu metod wyznaczania i znakowania drzew polegających na ich ranieniu,

5) stosowaniu środków technicznych chroniących drzewa przed uszkodzeniami powstającymi w trakcie zrywki;

6) preferowaniu środków mechanicznych w zabezpieczeniu upraw i młodników;

7) kontroli stanu sanitarnego drzewostanów szczególnie narażonych na czynniki chorobowe;

8) dążeniu do utrzymania liczebności szkodników na poziomie nie zagrażającym wystąpieniu szkód istotnych (gradacji);

9) stosowaniu pułapek feromonowych do zwalczania i prognozowania pojawu szkodników wtórnych;

10) ochronie drapieżnej entomofauny, mogącej w określonych warunkach sprzyjać walce ze szkodnikami owadzimi.

2. Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów dokonywane poprzez regulację składu gatunkowego zgodnie z siedliskiem:

Typ siedliskowy lasu

Zespół leśny

Warianty składów gatunkowych drzewostanów w poszczególnych fazach rozwojowych

 

Faza inicjalna

Faza optymalna

Faza terminalna

Bór bagienny

Vaccinio uliginosi - Pinetum

So 90-100

Brzom 5-10

Św -

So 50-80

Brzom 5-20

Św do 5

So 40-70

Brzom 5-20

Św do 5

Las mieszany bagienny Bór mieszany bagienny Las mieszany wilgotny

Sphagno - Piceetum typicum

Św 50-70

So 30-40

Ol 5-20

Brzom do 5

Św 50-70

So 30-40

Ol 5-10

Brzom do 5

Św 60-80

So 20-30

Ol do 5

Brzom

Sphagno - Piceetum alnetosum

So 70-80

Św 20-30

Ol 5-10

Brzom 5-10

So 60-80

Św 10-20

Ol do 5

Brzom do 5

So 60-90

Św 5-20

Ol do 5

Brzom -

Sphagno - Piceetum alnetosum

Św 40-60

Ol 20-30

So 20-30

Brzom 10-20

Św 50-70

Ol 10-20

So 10-20

Brzom 5-10

Św 60-80

Ol 5-20

So 5-20

Brzom -

Salici - Betuletum typicum

Ol 60-80

Brzom 20-30

So 10-20

Św 10-20

Iwa do 5

Ol 50-70

Brzom 20-30

So 5-10

Św 5-10

Iwa do 5

Ol 50-70

Brzom 10-20

So 5-10

Św 5-10

Iwa -

Carici - Agrostietum caninae

Św 30-50

So 30-50

Db 10-20

Ol 5-10

Kl 5-10

Lp 5-10

Św 20-40

So 20-40

Db 5-10

Ol do 5

Kl do 5

Lp do 5

Św 20-40

So 20-40

Db do 5

Ol do 5

Kl do 5

Lp -

Betula - Asarum

Brzom 40-50

Św 30-50

Ol 20-30

So 5-10

Os -

Brzom 30-60

Św 20-40

Ol 10-20

So do 5

Os do 5

Brzom 20-40

Św 10-40

Ol 5-20

So do 5

Os -

Pinus - Oxalis

Św 30-50

So 30-50

Db 10-20

Brz 10-20

Ol do 5

Kl do 5

Lp do 5

Św 20-40

So 20-40

Db 10-20

Brz 5-10

Ol do 5

Kl do 5

Lp do 5

Św 20-40

So 20-40

Db 5-10

Brz -

Ol do 5

Kl -

Lp -

Las mieszany świeży

Pinus - Oxalis

Św 20-40

So 20-40

Db 20-40

Gb 10-20

Kl 5-10

Lp 5-10

Św 20-30

So 20-30

Db 20-30

Gb 10-20

Kl 5-10

Lp 5-10

Św 10-30

So 10-30

Db 10-30

Gb do 5

Kl do 5

Lp do 5

Las wilgotny

Betula - Asarum

Db 40-60

Brz 20-30

Js 5-10

Św 5-10

Wz 5-10

Lp 5-10

Db 20-50

Brz 20-30

Js 5-10

Św 5-10

Wz 5-10

Lp 5-10

Db 20-50

Brz 20-30

Js do 5

Św do 5

Wz do 5

Lp do 5

Oles

Carici alongatae - Alnetum

Ol 89-90

Js 10-20

Św 5-10

Brzom 5-10

Czm -

Ol 50-70

Js 10-30

Św 5-20

Brzom do 5

Czm 5-10

Ol 30-70

Js 5-30

Św 5-20

Brzom do 5

Czm do 5

Oles jesionowy

Circaea - Alnetum

Ol 50-60

Js 30-40

Db 5-10

Wz 5-10

Lp 5-10

Gb -

Iwa 5-10

Os 5-10

Brzb do 5

Kl 5-10

Czm 5-10

Ol 40-70

Js 30-60

Db do 5

Wz do 5

Lp do 5

Gb 5-10

Iwa do 5

Os do 5

Brzb do 5

Kl do 5

Czm 5-10

Ol 30-60

Js 20-60

Db do 5

Wz do 5

Lp do 5

Gb do 5

Iwa -

Os -

Brzb -

Kl do 5

Czm do 5

§ 16. Ochrona gatunków zwierząt dziko występujących i ich siedlisk polega na:

1) wykonywaniu inwentaryzacji i określeniu gatunków będących przedmiotem szczególnej troski;

2) stabilizacji stosunków wodnych;

3) wzbogaceniu nisz ekologicznych, w tym ochrona drzew murszastych, dziuplastych
i martwych;

4) ograniczeniu penetracji rezerwatu do ściśle określonych tras i ścieżek, zachowanie ciszy;

5) przestrzeganiu zakazów zawartych w akcie prawnym ustanawiającym rezerwat.

Rozdział 9

Ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

§ 17. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy utrzymać dotychczasowe przeznaczenie terenu przylegającego do obszaru rezerwatu przyrody.

Rozdział 10

Zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywania

§ 18. Plan zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych

Lp.

Zadania ochronne

Lokalizacja

Powierzchnia manipulacyjna (ha)

Jednostka realizująca

1.

czyszczenia wczesne w gniazdach

44 d

2,86

Nadleśnictwo Supraśl

2.

trzebież w przegęszczeniach

- 46 c (4 Ol 3 So 2 Św 1 Brzom 42 l. zd. 0,8 faza drągowiny),

- 58 c (5 Brzom 4 Ol 1 Św - 60 l. zd. 0,7 faza optymalna wczesna),

- 59 a (8 So 1 Św 1 Os 75 l. zd. 0,9 faza optymalna wczesna),

- 59 f (5 So 2 Św 105 l, 1 Os 1 Ol 65 l. 1 Św 55 l. zd.1,0 faza optymalna wczesna),

- 60 c (So 65 l. zd. 0,9 faza optymalna wczesna),

- 72 d (4 Brzb 3 Ol 2 Św 1 So 65 l. zd. 0,7 faza optymalna wczesna),

- 72 f (7 Brzom 2 Ol 1 Św 30 l. zd. 0,8 faza drągowiny),

- 73 c (4 Brzb 3 Św 2 Ol 1 So 60 l. zd. 1,0 faza optymalna wczesna).

23,18

Nadleśnictwo Supraśl

3.

odnowienie luk

60 c

0,23

Nadleśnictwo Supraśl

4.

kontrola stanu sanitarnego

44 d, 45 b, 46 i, 46 j, 47 b, 59 b, 59 c, 59 f, 60 a, 60 d, 61 b, 61 d, 73 c

70,35

Nadleśnictwo Supraśl

5.

bez zabiegów gospodarczo-ochronnych

44 i, 45 f, 46 d, 46 h, 46 k, 47 a, 47 g, 59 d, 60 b, 60 f, 61 a, 72 g, 73 b

44,08

Nadleśnictwo Supraśl