ZIELONE WROTA

Inspekcja Sanitarna

Uprawnienia inspekcji sanitarnej związane są głównie z przeciwdziałaniem takim naruszeniom prawa, w wyniku ktróych dochodzi do sytuacji stanowiącej zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.


Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Zajmuje się nadzorem nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych,
  szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,
 • zdrowotnymi żywności i żywienia,
 • higieny wypoczynku i rekreacji.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) własciwy insepktor sanitarny:

 • uzgadniania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniuje projekty
  o których mowa w art. 40 Poś, odpowiednio:
  • Główny Inspektor Sanitarny – w odniesieniu do postępowań przeprowadzanych przez centralne organy administracji rządowej;
  • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – w odniesieniu do pozostałych postępowań, z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • państwowy powiatowy inspektor sanitarny – w odniesieniu do postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzenneg
 • uzgadnia wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wydaje opinie w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, odpowiednio
  • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - w odniesieniu do przedsięwzięć obligatoryjnie wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  • państwowy powiatowy inspektor sanitarny - w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane,
 • opiniuje projekt rozporządzenia wojewody w sprawie utworzenia strefy przemysłowej.

W świetle ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 72, poz. 628 zezm.) inspektor:

 • może wydać decyzję o wstrzymaniu działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w razie niedopełnienia wymagań, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 i 4a tej ustawy o odpadach przez posiadacza odpadów, zgłoszonego do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - jeżeli niespełnianie ww. wymagań stanowi zagrożenie zdrowia i życia ludzi;
 • ustala na wniosek ww. posiadacza odpadów termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a w razie ich nieusunięci w tym terminie wstrzymuje działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 • wstrzymuje użytkowanie składowiska odpadów w razie niedopełnienia przez zarządzającego składowiskiem odpadów obowiązków, o których mowa w art. 59 ust. 1. ustawy o odpadach - w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi;
 • ustala, na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a w razie nieusunięcia ich w tym terminie wstrzymuje użytkowanie składowiska odpadów.

Ponadto:

 • Opiniuje uchwałę rady gminy ustalającą szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.)
 • wykonuje kontrolę stanu jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności oraz w kąpieliskach - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zm.)

Aktualizacja: kwiecień 2008 r.