ZIELONE WROTA

Wójewódzka Komisja Ochrony Przyrody

W związku ze zmianami kompetencyjnymi wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2008 r. obecnie przy wojewodzie działa jedynie wojewódzka komisja ochrony przyrody.


WOJEWÓDZKA RADA OCHRONY PRZYRODY

 

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

 

Do zadań wojewódzkiej komisji ochrony przyrody należy w szczególności:

 • ocena stanu i potrzeb ochrony przyrody,
 • przygotowywanie opinii i wniosków z zakresu ochrony przyrody oraz opinii dotyczących:
  • powołania dyrektora parku krajobrazowego,
  • powołania wojewódzkiego konserwatora ochrony przyrody,
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez wojewodę, m.in. dotyczących:
  • zniesienia ochrony rezerwatowej,
 • opiniowanie projektów inwestycji i programów wpływających na system obszarów chronionych, w tym regulacji rzek, melioracji bagien i dolin
  rzecznych.

 

Działalność wojewódzkiej komisji ochrony przyrody jest finansowana z budżetu wojewody.

 

Członków wojewódzkiej komisji ochrony przyrody na kadencję trwającą 3 lata w liczbie 20 powołuje wojewoda spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli:

 • nauki,
 • praktyki,
 • sejmiku wojewódzkiego,
 • organizacji społecznych,
 • organizacji gospodarczych.

Wojewódzka komisja ochrony przyrody wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin

 

 

 

 

Aktualizacja: kwiecień 2008