ROLNICTWO -> Programy rolnośrodowiskowe -> Pakiety programu rolnośrodowiskowego na lata 2007 -2013

Pakiet 4: Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych

„Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych” ma na celu przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk rolniczych; szczególnie łąk, pastwisk oraz marginalnych gruntów rolniczych o wysokich walorach przyrodniczych. W swoim zakresie zawiera 9 wariantow.


Wariant 4.1. – Mechowiska i szuwary wysokoturzycowe
Wariant 4.2. – Łąki trzęślicowe i selernicowe
Wariant 4.3. – Pół naturalne łąki wilgotne „kaczeńcowe”
Wariant 4.4. – Pół naturalne łaki siedlisk świeżych
Wariant 4.5. – Murawy ciepłolubne
Wariant 4.6. – Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe
Wariant 4.7. -  Słonorośla
Wariant 4.8. – Torfowiska wysokie, przejściowe i trzęsawiska
Wariant 4.9. – Luźne murawy napiaskowe

 

W pakiecie tym kładzie się nacisk na przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo. Jest to nowo wprowadzony pakiet, który nie występował w planie na 2004 - 2006.


Płatności za działania w ramach pakietu: Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w ramach programu rolno środowiskowego są o 20% niższe niż płatności za takie same działania podejmowane na obszarach Natury 2000. Płatność jest przyznawana tylko i wyłącznie w przypadku posiadania przez producenta rolnego operatu przyrodniczego zawierającego identyfikację siedlisk i gatunków.


Wymogi w ramach poszczególnych wariantów są identyczne jak wymogi zawarte w działaniu dotyczącym płatności na obszarach rolnych Natura 2000.


Na obszarze objętym pakietem „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych” zakazuje się:

 

 • przeorywania,
 • wałowania,
 • stosowania ścieków i osadów ściekowych,
 • stosowania podsiewu,
 • stosowania pestycydów i herbicydów.


Graniczny termin pokosów – do 30 października.

 


Wariant 4.1. – Mechowiska i szuwary wysokoturzycowe

 

Wariant 4.1. Mechowiska i szuwary wysokoturzycowe obejmuje siedliska określane według klasyfikacji Natura 2000 jako:

 

 • torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) (oprócz zbiorowisk ze związku
     Rhynchosporion),
 • górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230),
 • torfowiska nakredowe (7210) (należące do Caricion davallianae) – siedlisko priorytetowe,
 • torfowiska nakredowe (7210) (należące do Magnocaricion) siedlisko priorytetowe, oraz szuwary wysokoturzycowe które nie zostały przyjęte na listę siedlisk Natura 2000.

 

Wymogi wariantu:


1. koszenie:

 • minimum 20%, a maksimum 50 % powierzchni rocznie,
 • w terminie od dnia 10 lipca,
 • ręczne lub mechaniczne sprzętem, w taki sposób, aby nie niszczyć struktury roślinności i gleby; zakaz stosowania sprzętu o nacisku większym niż 0,5 kg/cm kwadratowy, z wyjątkiem gruntów zamarzniętych,
 • wysokość koszenia 10-15 cm*,
 • zakaz koszenia od zewnątrz do wewnątrz działki,
 • stosowanie wypłaszaczy w czasie koszenia,
 • usunięcie ściętej biomasy.


2. nawożenie - zakaz


3. wypas - zakaz


Proponowana wysokość płatności: w trakcie opracowywania
Podwyższona płatność za prowadzenie monitoringu w areale występowania wodniczki.

Agnieszka Owczarczuk

 


Wariant 4.2. Łąki trzęślicowe i selernicowe

 

 

Wariant 4.2. łąki trzęślicowe i selernicowe obejmuje siedliska określane według klasyfikacji Natura 2000 jako: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) oraz łąki selernicowe (6440)


 

Wymogi wariantu:


1. koszenie raz w roku, w terminie od dnia 1 września; pozostawienie 5-10% działki rolno środowiskowej nieskoszonej w ciągu całego roku, technika koszenia pozwalająca na zachowanie kępowej struktury runi, dopuszczalne koszenie ręczne lub mechaniczne sprzętem o jednostkowym nacisku na grunt nie przekraczającym 2kg/cm 2, wysokość koszenia 10-15 cm, zakaz koszenia od zewnątrz do wewnątrz działki, stosowanie wypłaszaczy w czasie koszenia, usunięcie ściętej biomasy,


2. nawożenie - zabronione


3. prowadzenie wypasu jest zabronione

 

Proponowana płatność – w trakcie opracowywania i dostępna będzie na stronie  http:// www.minrol.gov.pl

 

 


Wariant 4.3. Łąki wilgotne „kaczeńcowe”

 
Wariant 4.3. Łąki wilgotne „kaczeńcowe” obejmuje podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne.

 

Wymogi wariantu:

 

 • koszenie: 2 razy w roku, dopuszcza się 1 raz w roku,
 • pierwszy pokos nie wcześniej niż 10 lipca, drugi pokos dopuszcza się po 1 sierpnia,
 • wysokość koszenia 10-15 cm,
 • koszenie ręczne lub mechaniczne sprzętem o jednostkowym nacisku na grunt nie przekraczającym 2kg/cm 2 ,
 • zakaz koszenia od zewnątrz do wewnątrz działki,
 • usunięcie ściętej biomasy,
 • obowiązek stosowania wypłaszaczy w czasie koszenia,
 • obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolno środowiskowej nieskoszonej w ciągu całego roku,
 • zakaz nawożenia (dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem przy użytkowaniu jako łąki dwukośnej)
 • Proponowana wysokość płatności – w trakcie opracowywania
   

Wariant 4.4. – Łąki świeże

 

Wariant 4.4. Łąki świeże obejmuje siedliska określane według klasyfikacji Natura 2000 jako: część niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (6510, bez 6510-4 czyli ciepłolubnych łąk pienińskich) oraz górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (6520).

 

Wymogi wariantu:
Koszenie:

 • raz w roku lub 2 razy w roku, pierwszy pokos nie wcze ś niej ni ż 10 czerwca, drugi pokos dopuszczalny po 1 lipca,
 • wysokość koszenia: 5 - 10 cm,
 • zakaz koszenia od zewnątrz do wewnątrz działki,
 • pozostawienie 5-10% działki rolno środowiskowej nieskoszonej w ciągu całego roku;
 • usunięcie ściętej biomasy,
 • stosowanie wypłaszaczy w czasie koszenia.
   

Wariant 4.5. - Murawy ciep ł olubne

 

Wariant 4.5. murawy ciepłolubne obejmuje siedliska określane według klasyfikacji Natura
2000 jako:

 • ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (6120) - jako siedlisko o znaczeniu priorytetowym,
 • murawy kserotermiczne (6210), w których za priorytetowe uważa się płaty z istotnymi stanowiskami storczykowatych, ciepłolubne łąki pienińskie (6510-4). promocję ekstensywnego użytkowania. glaucae, a także zespół Anthyllidi-Trifolietum montanii.

 

Wymogi wariantu:
Podstawą użytkowania muraw ciepłolubnych jest ekstensywny wypas przy odpowiedniej obsadzie zwierząt, dopuszcza się również użytkowanie kośne.

 

Użytkowanie pastwiskowe:

 

 • obsada zwierz ą t od 0,4 do 0,6 DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP/ha,

 

Koszenie:

 • raz w roku lub wypas ekstensywny,
 • pokos nie wcześniej ni ż 1 lipca,
 • pozostawienie 15-20 działki rolno środowiskowej nieskoszonej w ciągu ca ł ego roku,
 • zakaz koszenia od zewnątrz do wewnątrz działki,
 • stosowanie wypłaszaczy w czasie koszenia,
 • wysokość koszenia 10-15 cm,
 • usunięcie ściętej biomasy.

Na obszarze objętym wariantem 4.5. zakazuje się :

 • budowania nowych systemów melioracyjnych,
 • nawożenia.
   

Wariant 4.6.– Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe

 

Wariant 4.6. bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe obejmuje siedliska określane według

klasyfikacji Natura 2000 jako: bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (6230), w których za priorytetowe uważa się tylko płaty bogate florystycznie.

 

Wymogi wariantu:

 • Wypas ekstensywny,
 • obsada zwierzą t od 0,4 do 0,6 DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP/ha,
 • sezon pastwiskowy trwa co najmniej 90 dni, począwszy od dnia 20 maja, a kończąc nie później ni ż 15 października, na obszarach zalewowych termin rozpoczęcia wypasu nie wcześniej niż w dwa tygodnie po ustąpieniu wód,
 • wypas obejmuje bydło, konie lub owce (także inne zwierzęta, jeżeli jest to zgodne z celami ochrony danego zbiorowiska).

 

Na obszarze objętym działaniem 4.7. zakazuje się :

 • nawożenia,
 • budowania nowych systemów melioracyjnych.

 

 Wariant 4.7. – Słonorośla

 

Wariant 4.7. słonorośla obejmuje siedliska określane według klasyfikacji Natura 2000 jako: śródlądowe błotniste solniska z solirodem (1310), solniska nadmorskie (1330), oraz śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (1340) jako siedlisko o znaczeniu priorytetowym.

 

Wymogi wariantu:
Wypas ekstensywny:

 • obsada zwierząt od 0,5 do 1 DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 10 JP/ha,
 • sezon pastwiskowy trwa co najmniej 100 dni, począwszy od dnia 1 maja, a kończąc nie później ni ż 15 października, na obszarach zalewowych termin rozpoczęcia wypasu nie wcześniej niż w dwa tygodnie po ustąpieniu wód,
 • w przypadku licznego występowania trzciny należy stosować wypas kwaterowy, który powinien zaczynać się od kwater z dużym udziałem trzciny i stopniowo przechodzić na typowe słonawy,
 • wypas obejmuje bydło, konie lub owce (także inne zwierzęta, jeżeli jest to zgodne z celami ochrony danego zbiorowiska);

 

Na obszarze objętym wariantem 4.7. zakazuje się :

 • nawożenia. 

Wariant 4.8. Torfowiska wysokie, przejściowe i trzęsawiska

 

Wariant 4.8. torfowiska wysokie, przejściowe i trzęsawiska obejmuje siedliska określane według klasyfikacji Natura 2000 jako:

 • torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (7110) – jako siedlisko o znaczeniu priorytetowym,
 • torfowiska wysokie zdegradowane - zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji (7120),
 • część torfowisk przejściowych i trzęsawiska (7140) (zbiorowiska ze związku Rhynchosporion, nawiązujące do torfowisk przejściowych i wysokich zbiorowiska Caricion lasiocarpae)
 • oraz obniżenia na podłożu z roślinnością ze zw. Rhynchosporion (7150)

 

Wymogi wariantu:

 • brak użytkowania rolniczego.

Wariant 4.9. Luźne murawy napiaskowe

 

Wariant 4.9. luźne murawy napiaskowe obejmuje siedliska określane według klasyfikacji Natura 2000 jako: wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (2330)

 

Wymogi wariantu:

 • brak użytkowania rolniczego

Płatność za wymienione powyżej warianty sa w trakcie opracowania. 

 
Zielone Wrota 2006-2018 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"