TURYSTYKA -> Charakterystyka obszaru

Ogólna charakterystyka województwa podlaskiego

Województwo podlaskie, położone w północno-wschodniej Polsce, zajmuje obszar 20,2 tys. km2. Ludność (1,2 mln) stanowi 3,2% ludności Polski. Podlaskie sąsiaduje z województwami:lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim; od wschodu graniczy z Białorusią i Litwą.


 

   

Województwo podlaskie jest regionem wielokulturowym i wielonarodowościowym, gdyż obok Polaków mieszkają tu: Białorusini, Litwini, Romowie, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy, przed II wojną światową także Żydzi. W regionie istnieją liczne obiekty zabytkowe związane z kulturą tych narodów.
   

Środowisko przyrodnicze województwa podlaskiego charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności. Świadczą o tym tutejsze puszcze oraz największy w Europie kompleks bagien. Szczególnąwartość przyrodniczą, historyczną i turystyczną mają cztery parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski, o łącznej powierzchni 92,0 tys. ha. Białowieski Park Narodowy jest jednym z czterech w Polsce rezerwatów biosfery oraz jedynym polskim obiektem przyrodniczym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Ponadto w województwie występują trzy parki krajobrazowe: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Suwalski Park Krajobrazowy, o łącznej powierzchni 88,1 tys. ha. Ważnym obszarem przyrodniczym jest również kompleks Puszczy Augustowskiej. W województwie podlaskim ochroną rezerwatową objęto 14 tys. ha powierzchni (85 rezerwatów), wyznaczono 15 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 471,8 tys. ha i ustanowiono ponad 2 tys. pomników przyrody. Cały obszar województwa leży w strefie Zielonych Płuc Polski. Ochroną prawną objęte jest 32,0% powierzchni regionu, co stawia województwo podlaskie w ścisłej czołówce krajowej. Istnieją tu sprzyjające warunki do rozwoju turystyki przyrodniczej.
   

Województwo podlaskie charakteryzuje się dość wysoką lesistością (29,8%), zróżnicowaną rzeźbą terenu i stosunkowo ubogą siecią hydrograficzną (wody zajmują 1,8% powierzchni). Głównymi ciekami są: Narew, Biebrza, Rospuda i Bug, który jest rzeką graniczną. Obszarem o licznych jeziorach jest północna część województwa.

Głównym materiałem budowlanym na tym obszarze było drewno. Z cegły budowano jedynie obiekty sakralne oraz duże siedziby magnatów.

Walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz dziedzictwokulturowe województwa podlaskiego stwarzają szerokie możliwości rozwoju turystyki. Turystyka w regionie podlaskim już obecnie pełni ważnąfunkcję gospodarczą, a w przyszłości powinna być siła sprawczą rozwoju przedsiębiorczości.

 
Zielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"