ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> Fundacje

Fundacja Zielone Płuca Polski

Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-424 Białystok, telef. (085) 7412105, fax (085) 7446871, e-mail:fzpp@fzpp.pl, www.fzpp.pl.


Celem Fundacji jest organizowanie i finansowanie zadań określonych w "Porozumieniu w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej", poprzez:

  • ożywienie oraz proekologiczne ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Zielone Płuca Polski, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, leśnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego,
  • wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych tworzących materialne podstawy rozwoju obszaru Zielone Płuca Polski,
  • pozyskiwanie środków Unii Europejskiej,
  • wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Zielone Płuca Polski w przestrzeni europejskiej,
  • doskonalenie i promocję produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze Zielonych Płuc Polski w polityce przestrzennej i regionalnej Państwa,
  • podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru Zielone Płuca Polski wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy. Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"