PRZYRODA -> Rezerwaty

rezerwat UROCZYSKO DZIERZBIA

Chroni typowo wykształcone zbiorowiska lasów łęgowych, olsów i grądów, w dolinie rzeki Dzierzbia wraz z dopływającymi do niej strumieniami. Znajduje sie 14 km na północ od Łomży i 2,5 km na zachód od miejscowości Stawiski.


Powierzchnia (ha): 71,80

 

Rok utworzenia: 2001

 

Powstały na podstawie aktu:
Rozporządzenie Nr 8/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2001r. (Dz. Urz. W.P. Nr 8, poz. 148).

 

Cel ochrony:

Zachowanie w stanie naturalnym typowo wykształconych zbiorowisk lasów łęgowych i olsów, stanowiących istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.
Leży w zatorfionej dolinie rzeki Dzierzbia. Stoki doliny są miejscami bardzo strome, a u ich podnóży występuje wiele źródlisk zasilających rzekę. W sąsiedztwie strumieni rośnie łęg gwiazdnicowo - olszowy z drzewostanem olszowym i podszyciem z leszczyną, trzmieliną zwyczajną, wiciokrzewem i dereniem świdwą. Wśród ziół można tu spotkać m. in. gwiazdnicę gajową, gajowca żółtego, podagrycznika pospolitego i storczyka plamistego. Mimo młodego drzewostanu zbiorowisko to ma zupełnie naturalny charakter.

Na glebach mułowo-torfowych w południowej części rezerwatu wystepuje łęg jesiono-olszowy, zaś pokłady torfowe porasta ols porzeczkowy. Inne typy lasów spotykane w Uroczysku to grądy z dębem, grabem i lipą oraz wieloma rzadkimi roślinami np. lilią złotogłów, wawrzynkiem wielczełykiem, turówką leśną i fiołkiem przedziwnym. W północno-wschodnje części rezerwatu występuje sosnowo-dębowy bór mieszany - zespół rzadki dla Wysoczyzny Kolneńskiej. Wschodnią część rezerwatu zajmuje miejscami dąbrowa świetlista z sosną, brzozą brodawkowatą i bogatą warstwą ziół z bardzo rzadkim goryszem sinym. Również bogata jest flora źródlisk znajdujących się na terenie Uroczyska. W sumie stwierdzono w rezerwacie ponad 200 gatunków roślin naczyniowych i 8 gatunków będących pod całkowitą ochroną np.: widłak wroniec, widłak spłaszczony, widłak jałowcowaty, pomocnik baldaszkowaty, storczyk plamisty, lilia złotogłów.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Stawiski
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"