OCHRONA ŚRODOWISKA -> Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa zwierząt w województwie podlaskim

Wykaz gatunków zwierząt dziko występujących na terenie województwa podlaskiego, objętych ochroną, zakazy obowiązujące w stosunku do tych gatunków i sposoby ochrony zwierząt.


 


TYPY OCHRONY DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT:

 

1. Ochrona ścisła

2. Ochrona częściowa

3. Ochrona częściowa z możliwością pozyskiwania

 


ZAKAZY WZGLĘDEM ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH TYPOM OCHRONY 1, 2, 3:

 

1. zabijania, okaleczania, chwytania, transporu, pozyskiwania, przetrzymywania oraz posiadania żywych istot

2.* pozyskiwania, przetrzymywania i posiadania martwych zwierząt, w tym spreparowanych oraz ich części i produktów pochodnych

3. niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych

4. niszczenia ich siedlisk i ostoi

5. niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, lęgowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień

6. wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj

7. wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek

8. preparowania martwych zwierząt lub ich części, w tym znalezionych

9.* zbywania, nabywania, oferownia do sprzedaży, wymiany i darowizny zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, ich części i produktów pochodnych

10.* wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych oraz ich części i produktów pochodnych

11. umyślnego płoszenia i niepokojenia

12. fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodaować płoszenia lub niepokojenie ptaków oraz nietoperzy

13. przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca

14. przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych

 

*W przypadku zwierząt objętych typem ochrony 3, zakaz ten nieobowiązuje, jeśli na pozyskanie tych zwierząt otrzymano zgodę wojewody.

 

 

ODSTĘPSTWA OD POWYŻSZYCH ZAKAZÓW W STOSUNKU DO ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ  (Typ 1) i CZĘŚCIOWĄ (Typ2):

 

1. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków

2. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zielni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne

3. chwytania za pozwoleniem wojewody na terenach zabudowanych zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania

4. chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz przetrzymywania w tych ośrodkach na czas odzyskania zdolności samodzielnego życia i przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego

5.* wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;

* nie dotyczy gatunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r., Dz. U. Nr 168, poz. 1764, w załączniku nr 1, oznaczonych symbolem (1),

 


 STREFY OCHRONNE

 

Dla niektórych chronionych gatunków zwierząt  wyznacza się dodatkowo tzw. strefy ochronne ich ostoi lub miejsc rozrodu. Najczęściej stosuje się tą metodę w przypadku ptaków. Polega ona na wyznaczeniu dwóch stref ochronnych wokół ich miejsc gniazdowania. Strefa ochrony całorocznej obejmuje około 100-200 m w promieniu od gniazda. Zabrania się w niej przebywania i wprowadzania jakichkolwiek zakłóceń przez cały rok. Strefa ochrony okresowej sięga do 500 metrów od gniazda, ale wspomniany zakaz obowiązuje tylko w sezonie lęgowym. Wkraczanie do strefy jest możliwe tylko za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Dotyczy to nawet osób, które wyznaczyły te strefy.

 


 

Gatunki nieobjęte ochroną są też chronione!

 

Wszelkie zwierzęta, a także ich siedliska, nieobjęte ochroną prawną, mogą być niszczone / zabijane jedynie w związku z:

-realizacją zadań uzasadnionych potrzebami ochrony przyrody

-prowadzeniem badań naukowych, edukacją

-racjonalną gospodarką

-amatorskim zbiorem na własne potrzeby

-prowadzeniem akcji ratowniczej

-bezpieczeństwem powszechnym, sanitarnym i weterynaryjnym

-ochroną życia i zdrowia ludzi

-zapobieganiem skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniem.

Znaczy to, że bezmyślne zabijanie lub dokuczanie jakimkolwiek gatunkom zwierząt jest wykroczniem wobec prawa.


 


 

SPOSOBY OCHRONY DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT :

 

 

1. Zabezpieczanie ostoi i stanowisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi

2. Wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska zwierząt:

a) reanturyzacja i odtwarzanie siedlisk

b) utrzymywania lub odtwarzania właściwych dla gatunku stosunków wodnych i stanu gleby

c) zapobieganie sukcesji roślinnej przez wypas i koszenie

d) odtwarzanie oraz zakładnie nowych zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych

e) budowanie sztucznych miejsc lęgowych

f) dostosowanie wszelkich zabiegów i prac technicznych do okresów lęgów, rozrodu i hibernacji

g) tworzenie i utrzymywanie korytarzy ekologicznych

h) zapewnianie drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów

i) instalowanie przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi i liniami kolejowymi

k) regulacja liczebności roslin, grzybów i zwierząt mających wpłayw na chronione gatunki

3. Obserwacja i dokumentowanie (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków

4. Zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ
5. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzenie osobników z hodowli ex situ
6. Wspomaganie rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych

7. Przywracanie zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego
8. Przenoszenie zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska
9. Edukacja społeczeństwa i służb ochrony w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony
10. Prowadzenie hodowli zwierząt należących do gatunków chronionych 

11.  Promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych

 


 

Gatunki dziko występujących zwierząt województwa podlaskiego objętych ochroną ścisłą:

 

 

Pijawki (Hirudinea)
Pijawka lekarska - Hirundo medicinalis


Owady (Insecta)

 

Ważki (Odonata)
Iglica mała Nehalennia speciosa
Straszka północna Sympecma paedisca
Trzepią zielona Ophiogomphus cecylia
Żagnica torfowcowa Aeshna subarctica
Żagnica zielona Aeshna viridis
Chrząszcze (Coleoptera)

Biegacz Carabus cancellatus
Biegacz Carabus arcensis
Biegacz Carabus clatratus
Biegacz Carabus convexus
Biegacz Carabus coriaceus
Biegacz Carabus granulatus
Biegacz Carabus hortensis
Biegacz Carabus intricatus
Biegacz Carabus menetriesi
Biegacz Carabus nemoralis
Biegacz Carabus nitens
Biegacz fioletowy Carabus violaceus
Biegacz gładki Carabus glabratus
Bogatek wspaniały Buprestis splendens
Borodziej próchnik Ergates faber
Ciołek matowy Dorcus parallelipipedus
Dębosz Aesalus scarbaeoides
Gracz borowy Tragosoma depsarium
Jelonek rogacz Lucanus cervus
Kałużnica czarna Hydrophilus aterrimus
Kałużnica czarnozielona Hydrophilus piceus
Kozioróg dębosz Cerambyx cedro
Kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus
Pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus
Poraj Dicerta moesta
Pysznik dębowy Eurythyrea ąuercus
Pysznik jodłowy Eurythyrea austriaca
Rozmiazg kolweński Pytho kolwensis
Sprężyk rdzawy Plater ferrugineus
Sredzinka Mesoma mops
Tęcznik Calosoma inąuisitor
Tęcznik liszkarz Calosoma sycofanta
Wynurt Ceruchus chrysomelinus
Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus
Zgniotek szkarłatny Cucujus haematodes
Zmorsznik białowieski Stictoleptura variicornis

Motyle (Lepidoptera)
Czerwończyk fioletek Lycaena helle
Czerwończyk nieparek Lycaena dispar
Dostojka akwilonaris Boloria aąuilonaris
Dostojka eunomia Boloria eunomia
Modraszek arion Maculinea arion
Modraszek eroides Polyommatus eroides
Niepylak mnemozyna - Parnassius mnemosyne
Paź żeglarz Iphiclides podalirius
Postojak wiesioikowiec Proserpinus proserpina
Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia
Przeplatka maturna Euphydryas maturna
Skalnik alcyona Hipparchia alcyone
Strzępotek edypus Coenonympha oedippus
Strzępotek hero Coenonympha hero
Strzępotek soplaczek Coenonympha tulia
Szlaczkoń szaftaniec Colias myrmidone
Szlaczkoń torfowiec Colias palaeno
Wstęgówka bagienka Catocala pacta

Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
Mrówka łąkowa Formica pratensis
Mrówka pniakowa Formica truncorum
Porobnica wlcchatka Anthophora plumipes
Rozrożka chabrowa Tetralonia dentatą
Trzmiel Bombus confusus
Trzmiel Bombus cryptarum
Trzmiel Bombus distinguendus
Trzmiel Bombus hortorum
Trzmiel Bombus humilis
Trzmiel Bombus hypnorum
Trzmiel Bombus jonellus
Trzmiel Bombus lucorum
Trzmiel Bombus magnus
Trzmiel Bombus muscorum
Trzmiel Bombus paratorum
Trzmiel Bombus pascuorum
Trzmiel Bombus pomorum
Trzmiel Bombus ruderarius
Trzmiel Bombus schrencki


Ślimaki (Gastropoda)
Błotniarka otułka Myxas glutinosa
Poczwarówka jajowata Vertigo m.oulinsiana
Poczwarówka zmienna Vertigo genesii
Poczwarówka zwężona Vertigo angustior
Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus


Małże (Bivalvia)
Szczeżuja wielka Anodonta cygnea


Krągłouste (Cyclostomata)
Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis
Minóg strumieniowy Lampetra planeri
Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae


Ryby (Pisces)
Głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus
Koza Cobitis taenia
Piekielnica Alburnoides bipunctatus
Piskorz Misgurnus fossilis
Różanka Rhodeus sericeus
Śliz Nemachilus barbatulus


Płazy (Amphibia)

Grzebiuszka ziemna Pelobates fucus
Kumak nizinny Bombina bombina
Ropucha paskówka Bufo calamita
Ropucha szara Bufo bufo
Ropucha zielona Bufo viridis
Rzekotka drzewna Hyla arborea
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris
Żaba jeziorkowa Rana lessonae
Żaba moczarowa Rana arvalis
Żaba śmieszka Rana ridibunda
Żaba trwana Rana temporaria
Żaba wodna Rana esculenta


Gady (Reptiłia)
Gniewosz plamisty Coronela austriaca
Jaszczurka zwinka Lacerta agillis
Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara
Padalec zwyczajny Anguis fragilis
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
Żmija zygzakowata Vipera berus
Żółw błotny Emys orbicularis

 

Ptaki (Aves)

Batalion Philomachus pugnax 
Bączek Ixobrychus minutus 
Bekasik Limnocryptes minimus 
Białorzytka Oenathe oenanthe
Białozór Falco rusticolus 
Biegus zmienny Calidris alpina 
Bielik Haliaeetus albicilla
Błotniak łąkowy Circus pygargus
Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Błotniak zbożowy Circus cyaneus
Bocian biały Ciconia ciconia 
Bocian czarny Ciconia nigra 
Brzegówka Riparia riparia
Brzęczka Locustella luscinioidts
Cierniówka Syfoia communis
Cietrzew Tetrao tetrix 
Cyranka Anas ąuerąuedula
Czajka Vanellus vanellus 
Czapla biała Egretta alba 
Czapla purpurowa Ardea purpurea 
Czeczotka Carduelis flammea 
Czeczotka tundrowa Carduelis hornemanii 
Czyż Carduelis spinus 
Derkacz Crex cmr 
Drozd ciemny Zoothera sibirica
Drozd śpewak Turdus philomelos
Droździk Turdus ilacus
Drzemlik Falco columbarius 
Dubelt Gallinago media 
Dudek U pupa epops
Dymówka Hirundo rustica
Dzierzba czarnoczelna Laniu minor
Dzięcioł białogrzbiety D. leucotos
Dzięcioł czarny Dryocopus martius
Dzięcioł duży Dendrocopos major
Dzięcioł średni Dendrocopos medius
Dzięcioł trójpalczasty D. tridactylus
Dzięcioł zielonosiwy P/CMS canus
Dzięcioł zielony P/cws viridis
Dzięciołek Dendrocopos minor
Dziwonia Carpodacus erythrinus 
Dzwoniec Carduelis chloris 
Gadożer Circaetus galicus
Gągoł Bucephala elongata
Gąsiorek Lanius collurio
Gąsiorek Lanius collurio 
Geś krótkodzioba - Anser brachyrhynchus 
Gęś mała Anser erythropus 
Gil Pyrrhula pyrrhula 
Głuszec Tetrao urugallus 
Górniczek Eremofila alpestris
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes 
Jastrząb Accipiter gentillis
Jemiołuszka Bombycilla garrulus
Jer Fringilla montifringilla 
Jerzyk Apus apus
Kania czarna Milvus nigricans
Kania ruda Milvus mifous
Kawka Corvus monedula 
Kobczyk Falco vespertinus 
Kobuz Falco subbuteo 
Kopciuszek Phoenicurus ochruros
Kos Turdus merula
Kowalik Sitta europaea 
Krakwa Anas strepera
Kraska Coracias garrulus
Krogulec Accipiter nisus
Kropiatka Porzana porzana 
Krwawodziób Tringa totanus 
Krzyżodziób s'wierkowy Loxia curviristra 
Kszyk Gallinago gallinago 
Kukułka Cuculuc canorus
Kulczyk Serinus serinus 
Kulik wielki Numenius arąuata 
Kwiczoł Turdus pilaris
Lelek Caprimulgus europaeus
Łozówka Acrocephalus palustris
Łuskowiec Pinicola enucleator 
Makolągwa Carduelis cannabina 
Mazurek Passer montanus 
Mewa mała Larus minutus 
Mewa pospolita Larus canus 
Mewa siodlata Larus marinus 
Mewa żółtonoga Larus fuscus 
Mucholówka bialoszyja Ficedula albicolUos
Mucholówka mała Ficedula parwa
Mucholówka szara Muscicapa striata
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 
Mysikrólik Regulus regulus
Myszołów Buteo bwteo
Myszołów włochaty Buteo lagopus 
Nur czarnoszyi Gavia arctica 
Nur rdzawoszyi Gavia stellata 
Nurogęś Mergus merganser
Ohar Tadorna tadorna 
Oknówka Delichon urbica
Orlik grubodzioby Aquila clanga 
Orlik krzykliwy Aąuila pomarina 
Ortolan Emberiza hortulana 
Orzechówka Nucifraga caryocatactes 
Orzeł przedni Aąuila chrysaetos 
Orzełek włochaty Heraaetus pennatus 
Ostrygojad Heamatopus ostralegus 
Paszkot Turdus viscivorus
Pełzacz leśny Corthia familiaris 
Pełzacz ogrodowy Corthia brachydactyla 
Perkoz dwuczuby Pediceps cństatus 
Perkoz rdzawoszyi Pediceps grisigena 
Perkoz rogaty Pediceps auritus 
Perkozek Tachybabtus ruficollis 
Piecuszek Phylloscopus trochilus
Piegża Syfoia curruca
Pierwiosnek Phylloscopus collybita
Pleszka Phoenicurus phoenicurus
Pliszka siwa Motacilla alba
Pliszka żółta Motacilla flava
Płaskonos Amw clypeata
Płaskonos Anas clypeata
Płomykówka Tyto alba
Podróżniczek Luscinia svecica
Pokląskwa Saxicola rubetra
Pokrzewka czarnołbista Syfoia atricapilla
Pokrzewka jarzębata Syfoia nisoria
Pokrzewka ogrodowa Sylvia borin
Pokrzywnica Prunella modularis
Poświerka Calcarius lapponicus 
Potrzeszcz Miliana calandra 
Potrzos Emberiza schoeniclus 
Pójdźka Athene noctua
Przepiórka Coturnix coturnix 
Puchacz Bubo bubo
Pustułka Falco tinnunculus 
Puszczyk Strix aluco
Puszczyk mszarny Strix nebulosa
Puszczyk uralski Strix uralensis
Raniuszek Aegithalos caudatus 
Remiz Remiz pendulinus 
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
Rożeniec Anas acuta
Rudzik Erithacus rubecula
Rybitwa białoczelna Sterna albifrons 
Rybitwa białoczelna Sterna albifrons 
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus 
Rybitwa czarna Chlidonias niger 
Rybitwa popielata Sterna paradisaea 
Rybitwa wielkodzioba Sterna caspia 
Rybitwa zwyczajna Sterna hirundo 
Rybołów Pandion haliaetus 
Rycyk Limosa limosa 
Rzepołuch Carduelis flavirostris 
Samotnik Tringa ochropus 
Sierpówka Streptopelia decaocto
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius 
Siewka złota Pluvialis morinellus 
Siewnica Pluvialis sąuatarola

Sikora bogatka Parus major 
Sikora czarnogłówka Parus montanus 
Sikora czubatka Parus cristatus 
Sikora modraszka Parus caerulus 
Sikora sosnówka Parus ater 
Sikora uboga Parus palustris 
Siniak Columba oenas
Skowronek borowy Lullula arborea
Skowronek polny Alauda arvensis
Słowik szary Luscinia luscinia
Sokół wędrowny Falco peregrinus 
Sowa błotna Asio flammeus

Sowa jarzębata Surnia ulula
Sowa uszta Asio otus
Sowa śnieżna Nyctea scandiaca
Sójka Garrulus glandarius 
Sóweczka Glaucidium passerinum
Srokosz Lanius excubitor
Srokosz Lanius excubitor 
Strumieniówka Locustella fluviatilis
Strzyżyk Troglodytes troglodytes
Swistun Anas penelope
Swistunka Phylloscopus sibilatrix
Szczygieł Carduelis carduelis 
Szlachar Mergus serrator
Szpak Sturnus vulgaris 
Śmieszka Larus ridibundus 
Śnieguła Olectrophenax nivalis 
Świergotek drzewny Anthus trivialis
Świergotek łąkowy Anthus pratensis
Świergotek polny Anthus campestris
Świerszczak Locustella naevia
Trzcinniak Acrocephalus arundinaceus
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
Trznadel białogłowy Emberiza leucocephala       
Trznadel Emberiza citrinella 
Turkawka Streptopelia tortur
Wąsatka Panurus biarmicus 
Wilga Oriolus oriolus 
Włochatka Aegolius funereus
Wodniczka Acrocephalus paludicola
Wodnik Rallus aąuaticus 
Wójcik Phylloscopus trochiloides
Wróbel Passer domesticus 
Zaganiacz Hippolais icterina
Zausznik Pedices nigricollis 
Zięba Fringilla coelebes 
Zimorodek Alcedo atthis
Zniczek Regulus ignicapillus
Żuraw Grus grus 

 

Ssaki (Mammalia)

Borowiaczek Nyctalus leisleri

Borowiec Nyctalus noctula

Gacek brunatny Plecotus auritus
Gronostaj Mustela erminea
Jeż wschodni - Eńnaceus concolor
Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
Karlik większy Pipistrellus nathusii
Koszatka Dryomys nitedula
Łasica Mustela nivalis
Mopek Barbastella barbastella
Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni
Mroczek późny Eptesicus serotinus
Mroczek posrebrzony Vespertilio murinus
Nocek Brandta Myotis brandtii
Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme
Nocek Natterera Myotis nattereri
Nocek rudy Myotis daubentoni
Nocek wąsatek Myotis mystacinus
Norka europejska Mustela lutreola
Orzesznica Muscardinus avellanarius
Popielica Glis glis
Ryjówka aksamitna Sorex araneus
Ryjówka malutka Sorex minutus
Ryjówka średnia Sorex caecutiens
Ryś Lynx lynx
Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens
Smużka Sicista betulina
Wiewiórka pospolita Sciurus yulgaris
Wilk Canis lapus
Zając bielak Lepus timidus
Zębiełek białawy Crocidura leucodon
Żubr Bisn bonasus

 


 

Gatunki dziko występujących zwierząt województwa podlaskiego objętych ochroną częściową:


Skorupiaki
Rak rzeczny Astacus astacus

 

Owady
Mrówka ćmawa Formica polyctena
Mrówka rudnica Formica rufa
Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius
Trzmiel ziemny Bombus terrestris

 

Ślimaki
Ślimak winniczek Helix pomatia

 

Ptaki
Bernikla kanadyjska Branta canadensis
Czapla siwa Ardea cinerea - z wyjątkiem osobników występujących na terenie hodowlanych stawów rybnych

Gawron Corvus frugilegus
Kormoran czarny Phalacrocorax carbo - z wyjątkiem osobników występujących na terenie hodowlanych stawów rybnych
Kruk Corvus coraz
Mewa białogłowa Larus cachinans
Mewa srebrzysta Larus argentatus
Sroka Pica pica
Wrona siwa Corvus corone

 

Ssaki
Badylarka Micromys minutus
Bóbr europejski Castor fiber
Karczownik Arvicola terrestris - z wyjątkiem osodników występujących na terenie sadów, ogrodów, oraz upraw leśnych
Kret Talpa europaea - z wyjątkiem osobników występujących na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk,ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych i obiektów sportowych
Mysz zaroślowa Apodemus syhaticus
Mysz zielna Apodemus uralensis
Wydra Lutra Lutra - z wyjątkiem osobników występujących na terenie hodowlanych stawów rybnych

 


 

Gatunki dziko występujących zwierząt województwa podlaskiego objętych ochroną częściową, z możliwością ich pozyskiwania:

 

Mrówka ćmawa Formica polyctena - pozyskiwanie części mrowisk

Mrówka rudnica Formica rufa -  pozyskiwanie części mrowisk

Ślimak winniczek Helix pomatina - pozyskiwanie osobników o rozm. muszli >3cm, w okresie od 1 do 30 maja

Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius - pozyskiwanie wiosennych matek

Trzmiel ziemny Bombus terestris - pozyskiwanie wiosennych matek

 


 

Gatunki dziko wystepujących zwierząt dla których ustanawia się strefy ochronne ich ostoi i miejsc rozrodu:

 

Gady:

Gniewosz plamisty Coronella austriaca - cały rok do 100 m, a od 01.03-31.10 - 500 m od miejsc rozrodu i regularnego przebywania (ostoi)

Żółw błotny Emys orbicularis - cały rok 200 m, a od 1.03-30.09 - 500 m od miejsc rozrodu i regularnego przebywania (ostoi)

 

Ptaki:

Bielik Haliaeetus albicilla - cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 - 500 m od gniazda

Bocian czarny Cicornia nigra cały rok 100 m, a 15.03-31.08 - 500 m od gniazda

Cietrzew Tetrao tetrix - tylko od 1.02-31.05 - 500 m od tokowiska

Gadożer Circaetus gallicus - cały rok 200 m, a od 1.03-30.09 - 500 m od gniazda

Głuszec Tetrao urogallus - cały rok 200 m, a od 1.02-31.05 - 500 m od tokowiska

Kania czarna Milvus migrans - cały rok 100 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Kania ruda Milvus milvus - cały rok 100 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Orlik grubodzioby Aquila clanga - cały rok 200 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Orlik krzykliwy Aquila pomarina - cały rok 100 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Orzełek Hieraaetus penatus - cały rok 100 m, a od 1.02-31.08 - 500 m od gniazda

Orzeł przedni Aquila chrysaetos - cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 - 500 m od gniazda

Puchacz Bubo bubo - cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 - 500 m od gniazda

Rybołów Pandion haliaetus - cały rok 200 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Sokół wędrowny Falco peregrinus - cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 - 500 m od gniazda

Szlachar Mergus serrator - cały rok strefa obejmuje zalesioną część wyspy, gdzie gniazduje

Ślepowron Nycticorax nicticorax - cały rok strefa obejmuje kolonię lęgową

 

Ssaki:

Nietoperze - zimowiska, w których w ciągu ostatnich, kolejnych 3 lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników, sterfa ochronna obejmuje pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze

Wilk Canis lupus - od 1.04-15.07 - 500 m od nory

 

 

Strefa ochrony całorocznej obejmuje około 100-200 m w promieniu od gniazda/ tokowiska/ ostoi. Zabrania się w niej przebywania i wprowadzania jakichkolwiek zakłóceń przez cały rok.

Strefa ochrony okresowej sięga dalej - do 500 metrów od gniazda/tokowiska/ostoi ale wspomniany zakaz obowiązuje tylko w ściśle wyznaczonym okresie.

Wkraczenie do każdej z tych stref jest możliwe tylko za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
Zielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"