OCHRONA ŚRODOWISKA -> Producenci urządzeń i technologii

Odnawialne źródła energii

Za odnawialne źródła energii, należy uznać takie źródła, co do których można stwierdzić, że: ich zasoby są nieprzerwanie uzupełniane w procesach naturalnych, można nimi zarządzać w sposób, który zapewnia, że nie zostaną one uszczuplone, mają stosunkowo niewielki wpływ na środowisko.


- co to jest energia odnawialna?

 

Energia odnawialna, a raczej energia ze źródeł odnawialnych to energia cieplna lub elektryczna uzyskiwana z przetworzenia energii wiatru, wody, promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne) lub nawet światła (ogniwa fotowoltaiczne), ciepła z wnętrza ziemi (geotermalna), spalania biomasy.

Jako biomasę wykorzystuje się najczęściej:

 • drewno odpadowe,
 • odchody zwierząt,
 • osady ściekowe,
 • słomę,
 • rośliny energetyczne.


W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać takie rośliny, jak:

 • wierzba wiciowa (Salix viminalis),
 • ślazowiec pensylwański lub inaczej malwa pensylwańska (Sida hermaphrodita),
 • topinambur czyli słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus),
 • róża wielokwiatowa znana też jako róża bezkolcowa (Rosa multiflora),
 • rdest sachaliński (Polygonum sachalinense),
 • trawy wieloletnie, jak np:
  • miskant olbrzymi czyli trawa słoniowa (Miscanthus sinensis gigantea),
  • miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus),
  • spartina preriowa (Spartina pectinata),
  • palczatka Gerarda (Andropogon gerardi),

- skąd bieże się zauważalne zwiększenie zainteresowania się tematyką OZE?


Podstawowym źródłem zanieczyszczenia atmosfery jest ciągle energetyka. Stąd również dyrektywy  europejskie nakładają na nas obowiązek zmiany struktury źródeł pozyskiwania energii.
Również plan energetyczny Województwa Podlaskiego, który powstał z inicjatywy Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią i został wydany w większym nakładzie w ramach projektu "Czyste Podlasie" jest materializacją tych dyrektyw.
Głównym argumentem potwierdzającym konieczność stosowania alternatywnych źródeł energii jest fakt iż roczna produkcja energii elektrycznej przez odnawialne źródło o mocy 160 kw. zapobiega wyemitowaniu do atmosfery następujących zanieczyszczeń:

 • dwutlenek siarki 2.000kg,
 • dwutlenek azotu l. 500kg,
 • dwutlenek węgla 250.000kg,
 • pyły i żużle 17.500kg,

Zaangażowanie się wielu instytucji, na przykład  w kampanię upowszechniającą wiedzę na temat OZE jest wiec naturalna i konieczna.

 

- dlaczego warto wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych?

 

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku. Odnawialne źródła są dostępne za darmo (energia słońca, wiatru, biogazu) lub po niewielkich kosztach (słoma, drewno).
Korzyści wynikające z zastosowania odnawialnych źródeł energii:
a) ekonomiczno – społeczne - wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii - w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych:
- zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii
- stworzenie warunków konkurencji między producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania)
- stworzenie nowych stanowisk pracy (redukcja bezrobocia w regionach rolniczych)
- zagospodarowanie nieużytków na produkcję rolną dla sektora paliwowo - energetycznego)
- wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej (zbóż, ziemniaków, roślin oleistych oraz odpadów np. słomy)
b) ekologiczne:
- zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych
- redukcja efektu cieplarnianego
- zmniejszanie ilości odpadów
- uregulowanie stosunków wodnych
c) zdrowotne:
- ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska.

 


- czy wykorzystanie alternatywnych źródeł energii to tylko moda czy konieczność?


W ciągu najbliższych lat energia ze źródeł odnawialnych stanowić będzie więc znaczący składnik bilansu energetycznego Unii Europejskiej. Integracja z Unią Europejską z jednej strony zobowiązuje nasz kraj do podejmowania działań na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z drugiej strony daje szansę na skorzystanie z istotnej pomocy Unii Europejskiej.

Obecnie udział energii ze źródeł odnawialnych w zapotrzebowaniu Unii Europejskiej na energię pierwotną wynosi 6%. Udział energii odnawialnej w 1995 roku w wybranych państwach Unii Europejskiej wynosił: w Austrii – 24,3%, Danii – 7,3%, Francji – 7,1%, Niemczech – 1,8%, Holandii –1,4%, Szwecji – 25,4%. W Białej Księdze Unii Europejskiej wskazano na konieczność wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii do 12 % w bilansie pozyskania energii pierwotnej do roku 2010.
Nasz cel strategiczny dotyczący udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym w 2010 roku jest prawie o połowę mniejszy od zadania, jakie postawiła sobie Unia Europejska. Jednakże prognozy udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju nie wskazują, aby udział ten do 2010 roku mógł być większy niż 7,5%. W tym czasie zostaną sprawdzone i zweryfikowane zaproponowane w przedkładanej strategii mechanizmy i przygotowane nowe rozwiązania. Jednocześnie, z uwagi na specyficzne uwarunkowania, bezzwłocznie należy przystąpić do opracowania programów rozwoju dla poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, które przyczyniłyby się do lepszej realizacji celów strategicznych. Działania te powinny pozwolić na podwojenie udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo–energetycznym kraju w perspektywie roku 2020 w stosunku do roku 2010 i uzyskanie tej wartości na poziomie 14%.

 

- a co w związku z energetyką odnawialną polskie prawodawstwo?

 

Polski Sejm w nawiązaniu do uchwały z 1990 r. dotyczącej polityki energetycznej, uznał w lipcu 1999 r., że użytkowanie odnawialnych źródeł energii umożliwi osiągnięcie korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych, a wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powinien stać się integralnym elementem zrównoważonego rozwoju państwa.

W Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku. znalazł się zapis: Polska nie posiada dużego potencjału energii odnawialnej (brak znaczących zasobów energii wodnej. Konsekwencją takiego stanowiska jest określenie udziału OZE w strukturze zużycia energii w roku 2020 w zależności od przyjętego scenariusza gospodarczego rozwoju (od „przetrwania” do „postępu–plus”) na 5,2 – 6,4%. Ministerstwo Gospodarki jako wartość bazową udziału OZE podaje 5,1%, zatem prognozozany wzrost jest nadzwyczaj skromny.
W Strategii rozwoju energetyki odnawialnej wyznaczono cele ilościowe udziału energii ze źródeł odnawialnych w latach 2010 i 2020 odpowiednio na poziomie 7,5 oraz 14% w bilansie energii pierwotnej, w stosunku do obecnych 2,5–5,1% (według różnych szacunków). Głównym źródłem wzrostu wykorzystania energii odnawialnej ma być biomasa (92–95% do roku 2010).
W II Polityce ekologicznej państwa (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r.) wskazuje się na konieczność zwiększania udziału energii odnawialnej w zaspokojeniu potrzeb energetycznych, aby do 2010 podwoić udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym, a w 2025 uzyskać poziom wykorzystania energii odnawialnej porównywalny ze średnimi wskaźnikami w państwach Unii Europejskiej. W Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002–2010, zakłada się opracowanie programów wykonawczych do Strategii rozwoju energetyki odnawialnej wraz z działaniami promocyjnymi i rozwojem doradztwa, zwiększenie zaangażowania i poprawa efektywności wykorzystania środków publicznych (budżetowych, pozabudżetowych i pomocowych) wydatkowanych na rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz ustalenie preferowanych regionów rozwoju energetyki odnawialnej oraz włączenie problematyki energii odnawialnej do wytycznych dotyczących sporządzania regionalnych i lokalnych planów energetycznych oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Bardziej szczegółowo i w sposób zintegrowany ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej określa te zadania Polityka ekologiczna państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007–2010.
Ustawa – Prawo ochrony środowiska stwarza możliwości i zachęca do rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego szczególnie istotny jest art. 17, w którym stwierdza się m.in., że problematyka odnawialnych źródeł energii musi znajdować swoje odbicie w programach ochrony środowiska
Zgodnie z art. 16 ustawy – Prawo energetyczne, sporządzane przez przedsiębiorstwa energetyczne plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło muszą uwzględniać zagadnienia energetyki odnawialnej. Natomiast organy gminy mają obowiązek sporządzania założeń lub planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 19 i 20) również uwzględniając wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"