OCHRONA ŚRODOWISKA -> Prawo, ustawy, programy

Program ochrony środowiska województwa podlaskiego

Program ochrony środowiska na lata 2003-2006 sporządzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 27 czerwca 2003 r. - Uchwała Nr IX/81/0.


Zgodnie z założeniami Programu racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego – w warunkach powszechnego dostępu do dóbr przyrody – wymaga powszechnego stosowania proekologicznych metod gospodarowania oraz podejmowania działań sprzyjających zachowaniu potencjału przyrodniczego regionu.

 

Realizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006, zmierzająca do zachowania walorów środowiska naturalnego oraz poprawy jego stanu na obszarach zdegradowanych, uzależniona jest od upowszechnienia informacji o planowanych kierunkach rozwoju oraz uzyskania akceptacji społecznej dla podejmowanych działań.

 

Główne cele Programu przewidują:

 

 1. zachowanie oraz odtwarzanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych,
 2. ochronę zasobów i poprawę jakości wód podziemnych, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb i powierzchni ziemi,
 3. ochronę zasobów wód powierzchniowych, poprawę ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu,
 4. poprawę stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi,
 5. poprawę jakości powietrza atmosferycznego,
 6. zmniejszenie dyskomfortu pracy i zamieszkiwania na terenach zurbanizowanych,
 7. ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz sprawne usuwanie ich skutków,
 8. wzrost wiedzy społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,
 9. wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych województwa.

Wymienione cele realizowane będą poprzez działania o charakterze inwestycyjnym i organizacyjno – prawnym, zmierzające do eliminacji lub zmniejszania natężenia oddziaływania czynników zagrażających zasobom i jakości środowiska naturalnego oraz do odtwarzania użytkowanych zasobów.

 

Działanie te, to przede wszystkim:

 1. monitorowanie stanu środowiska oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń,
 2. racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych; zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności produkcji oraz zmniejszanie poboru wody na cele komunalne,
 3. zmniejszanie ilości wytwarzanych ścieków, odpadów stałych oraz pyłów i gazów,
 4. unieszkodliwianie czynników zagrożenia dla środowiska,
 5. aktywna ochrona przyrody i krajobrazu,
 6. mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych.

Dokonana w Programie szczegółowa analiza stanu zasobów i jakości środowiska województwa podlaskiego wykazła, że do najważniejszych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w najbliższych latach zliczono:

 

W zakresie ochrony wód:

 • zakończenie budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w: Kolnie (ochrona wód rzeki Łabna), Drohiczynie (ochrona wód rzeki Bug), 
 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w: Białymstoku (ochrona wód rzeki Białej-dopływ Supraśli), Bielsku Podlaskim (ochrona wód rzeki Białej – dopływ Orlanki), Ciechanowcu (ochrona wód rzeki Nurzec), Dąbrowie Białostockiej (ochrona wód rzeki Biebrza), Dowspudzie gm. Raczki (ochrona wód rzeki Rospuda), Grajewie (ochrona wód rzeki Ełk), Krypnie (ochrona wód rzeki Biebrza), Mielniku (ochrona wód rzeki Bug), Narwi (ochrona wód rzeki Narew), Nurcu Stacji (ochrona wód rzeki Nurzec), Siemiatyczach (ochrona wód rzeki Kamianki), Zambrowie (ochrona wód rzeki Jabłonki), 
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnych w całym województwie proporcjonalnie do stopnia zwodociągowania terenów.

W zakresie ochrony powietrza:

 • modernizacja spalarni odpadów medycznych w szpitalach w Łomży (zadanie już zakończone) i w Suwałkach, 
 • zadania zmierzające do zmniejszania emisji pyłu w miastach Białystok, Łomża i Suwałki, 
 • zadania zmierzające do stopniowego eliminowania paliw węglowych stosowanych w ciepłownictwie i zastępowania ich mniej uciążliwymi dla środowiska, w tym biomasą.

W zakresie edukacji ekologicznej:

 

 • budowa ośrodków edukacji ekologicznej: Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Grajewie, Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Narewce, Stacji Edukacyjnej „Wigry”, Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Białymstoku.

Zadania priorytetowe w zakresie gospodarki odpadami znajdują się w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

 

W harmonogramach realizacji Programu zadania podzielone zostały na:

      

 • zadania własne samorządu województwa obejmujące przedsięwzięcia finansowane w całości lub częściowo ze środków pozostających w dyspozycji samorządu województwa. Obejmują one przede wszystkim zadania o charakterze organizacyjno-prawnym;
 • zadania samorządów gminnych i powiatowych obejmujące przedsięwzięcia finansowane w całości lub częściowo ze środków pozostających w dyspozycji gmin i powiatów, których uszczegółowienie znajdzie się w gminnych i powiatowych programach ochrony środowiska, 
 • zadania koordynowane i realizowane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz przez podmioty gospodarcze.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na zarząd województwa obowiązek sporządzenia co 2 lata raportu z wykonania programu ochrony środowiska i przedłożenia go sejmikowi województwa.

 

W dniu 28 listopada 2005 r. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIII/411/05 przyjął Raport z wykonania w latach 2003 - 2004 Programu Ochrony Środowiska Województwa Podalskiego na lata 2003 - 2006.
Zielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"