OCHRONA ŚRODOWISKA -> Prawo, ustawy, programy

Założenia polityki gospodarki odpadami w województwie podlaskim

Ustawa o odpadach wprowadziła w życie obowiązek sporządzenia planów gospodarki odpadami, które powinny być podstawowym narzędziem służącym do uregulowania i uporządkowania działań władz lokalnych w zakresie gospodarki odpadami.


Według powyższej ustawy plany gospodarki odpadami tworzone są w celu "osiagnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, określonych w ustawie, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska".


 

Należy stwierdzić, iż plan gospodarki odpadami pozwala bardziej precyzyjnie określać koszty systemu gospodarki odpadami i tworzy podstawy do analiz i ocen inwestycji, które powinny być zrealizowane w celu prawidłowego funkcjonowania tego systemu.

 


Plany gospodarki odpadami opracowuje się na szczeblu krajowym i wojewódzkim powiatowym i gminnym.

 

Celem głównym Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego jest zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.


 

Cele na lata 2003 - 2006:

 1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa. 
 2. Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 
 3. Osiągniecie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury - 45%, opakowania ze szkła - 35%, opakowania z tworzyw sztucznych - 22%, opakowania metalowe - 35%, opakowania wielomateriałowe - 20%, odpady wielkogabarytowe - 26% odpady budowlane - 20%, odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) - 22% 
 4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

Cele na lata 2007 - 2014:

 1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych. 
 2. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 
 3. Osiągniecie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury - 50%, opakowania ze szkła - 45%, opakowania z tworzyw sztucznych - 30%, opakowania metalowe - 45%, opakowania wielomateriałowe - 30%, odpady wielkogabarytowe - 50% odpady budowlane - 40% odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) -50%

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjecie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

 

 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów. 
 2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej). 
 3. Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.
 4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
 5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
 6. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych. 
 7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych. 
 8. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a które będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych. 
 9. Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych. 
 10. Zintensyfikowanie działań skierowanych na zapobieganie zanieczyszczeniu odpadami lasów, terenów przy trasach przelotowych i terenów przylegających do cieków wodnych. 
 11. Uwzględnianie w gminnych planach gospodarki odpadami rozwiązań dotyczących odpadów pozostawionych przez przekraczających granice oraz opracowania i wdrożenia skutecznego systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów przed zamknięciem składowiska.

Docelowym założeniem rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi jest utworzenie Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO), do których należałyby poszczególne gminy.

Przy doborze gmin do poszczególnych ZZO uwzględniono "zasadę bliskości" wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz.628 ze zm.) oraz istniejące już porozumienia międzygminne.

Założono wyposażenie ZZO w linie do segregacji odpadów lub w urządzenia do doczyszczania surowców wtórnych ze zbiórki selektywnej, instalacje do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów resztkowych. Zebrane selektywnie odpady komunalne z terenów poszczególnych gmin mają być kierowane do ZZO natomiast pozostałe odpady będą deponowane na lokalnych składowiskach do czasu ich zapełnienia.

 

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wybrano wariant zakładający funkcjonowanie w województwie 9 zakładów zagospodarowania odpadów:

 

 1. Suwałki - region suwalski 
 2. Dolistowo Stare (zakład recyklingu), Mońki (zakład fermentacji, składowisko), Augustów (składowisko) - region biebrzański 
 3. Łomża - region łomżyński
 4. Białystok, Hryniewicze - region białostocki 
 5. Wysokie Mazowieckie - region wysokomazowiecki 
 6. Hajnówka - region Puszczy Białowieskiej 
 7. Bielsk Podlaski - region Puszczy Białowieskiej 
 8. Siemiatycze - region siemiatycki - Bugu 
 9. Sokółka - region sokólskiZielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"