PRZYRODA -> Obszary Chronione Natura 2000 -> Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)

OSO - Puszcza Piska

Obszar leśy na granicy pomiędzy krainą Wielkich Jezior Mazurskich a Niziną Mazurską. Główne rzeki to Krutynia i Pisa. Zawiera wiele jezior. W północno-zachodniej części obszaru znajduje się największe polskie jezioro - Jez. Śniardwy (1 097 km2). Występują głównie lasy iglaste z dominującą sosną.


Czapla siwa

 

 

 

 

NAZWA OSO: PUSZCZA PISKA
KOD OBSZARU: PLB280008
POWIERZCHNIA: 171854 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA OBSZARU PUSZCZA PISKA

OPIS OBSZARU
Obszar leży na granicy pomiędzy krainą Wielkich Jezior Mazurskich a NizinąMazurską. Główne rzeki to Krutynia i Pisa. Zawiera wiele jezior. Wpółnocno-zachodniej części obszaru znajduje się największe polskie jezioro - Jez.Śniardwy (1 097 km2). Występują głównie lasy iglaste z dominującą sosną. Wnasadzeniach liściastych dominują lipa i wiąz. Wokół zbiorników wodnych na terenachpodmokłych występują zarośla olchowe i różnego rodzaju zabagnienia.

Klasy siedlisk

% pokrycia

lasy iglaste

47 %

grunty orne

14 %

zbiorniki wodne

13 %

łąki i pastwiska

10 %

lasy mieszane

8 %

lasy liściaste

4 %

tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych

2 %

tereny luźno zabudowane

1 %

złożone systemy upraw i działek

1 %

STATUS OCHRONY
Występują następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Czaplisko Ławny Lasek(6,8 ha) Jezioro Nidzkie (2934,7 ha) Jezioro Pogubie Wielkie (691,7 ha) Jezioro Warnołty(373,3 ha) Królewska Sosna (103,8 ha) Krutynia (II) (969,3 ha) Krutynia Dolna (I) (273,1ha) Lisiny (Lisunie) (15,8 ha) Pierwos (na granicy) (605,5 ha) Piłaki (52,5 ha) Pupy(58,1 ha) Strzałowo (14,1 ha) Jezioro Łuknajno (710,0 ha) Zakręt (105,8 ha) ParkKrajobrazowy: Mazurski (53655,0 ha) Obszar Chronionego Krajobrazu: "I" OCK woj.warmińsko-mazurskiego Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi.

GATUNKI PTAKÓW WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DYREKTYWY RADY:

Oznaczenia:


Liczebność - wielkość populacji gatunku i jej udział w całkowitej populacjikrajowej; A: 15-100%, B: 2-15%, C: 0-2%, D: nieistotna
Stan zachowania - stopień zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku imożliwości ich regeneracji w przypadku zniekształcenia; A: doskonałe zachowanie, B:dobre zachowanie, C: przeciętny lub zubożały stopień zachowania
Izolacja - stopień izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunkudo naturalnego zasięgu tego gatunku; A: populacja prawie izolowana, B: nie izolowana, alena peryferiach zasięgu gatunku, C: nie izolowana, w obrębie rozległego obszaruwystępowania gatunku
Ocena ogólna - wypadkowa ww. kryteriów
A: znakomita, B: dobra, C: znacząca

PTAKI

Lp

Kod

Nazwa gatunku

Znaczenie obszaru dla gatunku

Liczebność

Stan zachowania

Izolacja

Ocena ogólna

1

A294

Acrocephalus paludicola

D

     

2

A223

Aegolius funereus

B

B

C

B

3

A229

Alcedo atthis

D

     

4

A255

Anthus campestris

D

     

5

A089

Aquila pomarina

B

B

C

B

6

A104

Bonasa bonasia

D

     

7

A021

Botaurus stellaris

C

B

C

C

8

A215

Bubo bubo

B

B

C

B

9

A224

Caprimulgus europaeus

D

     

10

A031

Ciconia ciconia

D

     

11

A030

Ciconia nigra

C

B

C

C

12

A081

Circus aeruginosus

D

     

13

A084

Circus pygargus

C

C

C

C

14

A122

Crex crex

D

     

15

A239

Dendrocopos leucotos

D

     

16

A238

Dendrocopos medius

D

     

17

A236

Dryocopus martius

D

     

18

A379

Emberiza hortulana

D

     

19

A321

Ficedula albicollis

D

     

20

A320

Ficedula parva

D

     

21

A217

Glaucidium passerinum

D

     

22

A127

Grus grus

C

B

C

C

23

A075

Haliaeetus albicilla

B

B

C

B

24

A022

Ixobrychus minutus

D

     

25

A338

Lanius collurio

D

     

26

A246

Lullula arborea

D

     

27

A272

Luscinia svecica

D

     

28

A073

Milvus migrans

D

     

29

A074

Milvus milvus

D

     

30

A072

Pernis apivorus

D

     

31

A234

Picus canus

D

     

32

A120

Porzana parva

D

     

33

A119

Porzana porzana

D

     

34

A193

Sterna hirundo

C

B

C

C

35

A307

Sylvia nisoria

D

     

36

A409

Tetrao tetrix tetrix

B

B

C

B


Materiały pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska orazPodlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Zielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"