PRZYRODA -> Rezerwaty

Obszar: Puszcza Białowieska
Kryteria: lasy , rzeki , rośliny
MAPA:: warstwa: Rezerwaty , obiekt: rezerwat Szczekotowo

27.04.2006

rezerwat SZCZEKOTOWO

Zachowanie w naturalnym stanie rzeki Łutowni w Puszczy Białowieskiej wraz ze skupieniami kurhanów.


Powierzchnia (ha): 36,44

 

Rok utworzenia: 1979

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 16.10.1979 r. (M.P. Nr 26, poz. 141)

 

Cel ochrony:
Zachowanie w naturalnym stanie rzeki Łutowni Puszczy Białowies-kiej wraz ze skupieniami kurhanów.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.
Położony w zachodniej części Puszczy Białowieskiej na terenie Obrębu i Nadleśnictwa Hajnówka. Celem rezerwatu jest ochrona fragmentu Puszczy z największym skupieniem kurhanów z okresu wczesnego średniowiecza oraz pozostałości po smolarniach i węglar- niach z XVIII wieku. Rezerwat obejmuje fragment doliny rzeczki Łutowni z występującymi nad jej brzegami turzycowymi łąkami i przylegający do doliny las, z licznymi różnej wielkości kurhanami. Północno-wschodnią część rezerwatu zajmuje las mieszany reprezentujący zespół grądu miodownikowego Melitti-Carpinetum. Drzewostan tworzy tu grab i dąb, z domie- szką świerka i dorodnej sosny. W podszycie występuje leszczyna, trzmielina brodaw- kowata i gatunki wchodzące w skład drzewostanu: grab, świerk, lipa. W runie spotyka się gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum i gnieźnik leśny Neottia nidus-avis. Środkową część rezerwatu zajmują lasy liściaste reprezentujące zespół grądu Tilio-Carpinetum. W pododdziałach 214 C b oraz 214 D f występuje wiele dorodnych dębów i świerków o charakterze pomnikowym. Duże powierzchnie w zachodniej części ( rezerwatu zajmują młodniki brzozowe i brzozowo-osikowe powstałe w miejscu zrębów zupełnych. W sąsiedztwie rzeczki Łutowni występują lasy łęgowe reprezentujące zespół Circaeo-Alnetum z fragmentami olsu typowego Carici elongatae-Alnetum. Nad brzegami rzeczki Łutowni występują zatorfione turzycowe łąki i o półnaturalnym charakterze. W wielu miejscach opanowywane są one przez olszę i brzozę omszoną. Głównym przedmiotem ochrony jest największe w Puszczy Białowieskiej skupienie wczesnośredniowiecznych kurhanów słowiańskich będących świadectwem osadnictwa na tym terenie. W granicach rezerwatu występuje łącznie 130 kurhanów o średnicy od 3 do 20 m i wysokości od 0,7 do 2 m. Wszystkie one decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wpisane do rejestru zabytków województwa białostockiego. Kurhany są porośnięte lasem. Na wielu z nich rosną drzewa w wieku 150-200 lat. Nad rzeką Łutownią, w południowej części rezerwatu występują pozostałości po węglarniach założonych w XVIII w. i użytkowanych przez mieszkańców istniejącej tu niegdyś osady o nazwie Szczekotowo, zamieszkałej przez sprowadzonych z północnego Mazowsza budników (węglarzy, smolarzy i potażników). Zabytki te mają duże znaczenie dla poznania dziejów zasiedlania Puszczy Białowieskiej, jak i całego dawnego pogranicza polsko-litewsko-ruskiego. W południowo-wschodniej części rezerwatu występują porośnięte lasem ślady zagonów polnych dawnej wsi Szczekotowo.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Hajnówka

 

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"