PRZYRODA -> Rezerwaty

rezerwat SIEMIANÓWKA

Zachowanie fragmentu Puszczy Białowieskiej odznaczającego się bogactwem szaty roślinnej z dominującymi zbiorowiskami leśnymi bagiennymi, występującymi na obrzeżu górnej Narwi, w sąsiedztwie zb. Siemianówka.


Powierzchnia (ha): 224,54

Rok utworzenia: 1995

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 27.06.1995 r. (M.P. z Nr 33, poz. 404)

Cel ochrony:
Zachowanie fragmentu Puszczy Białowieskiej odznaczającego się bogactwem szaty roślinnej z dominującymi zbiorowiskami leśnymi bagiennymi, występującymi na obrzeżu górnej Narwi, w sąsiedztwie zb. Siemianówka.

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.
Położony jest w północno-wschodniej części Puszczy Białowieskiej na terenie obrębu i nadleśnictwa Browsk); 0,5 km na wschód od wsi Biabia Góra. Dojazd autobusem PKS z Hajnówki do przystanku Babia Góra. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy od­znaczającego się bogactwem szaty roślinnej, występującego na obrzeżu rozległej, zator­fionej doliny Górnej Narwi, w sąsiedztwie zbiornika wodnego Siemianówka. Położenie w bezpośrenim sąsiedztwie nowo zbudowanego zbiornika retencyjnego pozwoli na pełnienie przez rezerwat funkcji monitoringu ekologicznego, informującego o kierunku i charakterze zmian zachodzących w przyrodzie Puszczy Białowieskiej w wyniku spiętrzenia wód w zbiorniku Siemianówka. Teren rezerwatu jest dość płaski, na znacznej powierzchni zabagniony, wzniesiony 147 m n.p.m. W południowej części rezerwatu, w oddziałach 8A i 8B występuje słabo zaznaczone wyniesienie w postaci wąskiego wału, biegnące w kierunku wschód - zachód. Największą powierzchnię (około 60 %) zajmuje zespół olsu Carici elongatae-AI­netum o charakterystycznej kępkowo-dolinkowej strukturze. Odznacza się on wysokim stopniem naturalności. Drzewostan tworzy olsza czarna z domieszką świerka i brzozy omszonej, rzadziej sosny. W warstwie krzewów pokrywającej 20 -30 % powierzchni dominuje kruszyna. Nie wielką domieszkę stanowi jarzębina, porzeczka czarna, porzecz­ka ezerwona, wierzba szara i uszata oraz podszyt i podrost gatunków tworzących drzewostan. W warstwie ziół dominują gatunki bagienne, zajmująee podtopione dolinki: turzyca błotna Carex acutifórmi.s, narecznica błotna Dryopteris thelypteris, trzcina pospolita Phragmites communis, przytułią błotna Galium palustre i wiełe innych. Na kępkach występują gatunki oligotroficzne, jak borówka czarna Vaccinium myrtillus, gruszyczka jednostronna Pirola secunda oraz mchy. Zespół olsu wykształca się na glebach torfowych siłnie podtopionych, z wodą utrzymującą się na powierzchni gleby przez wiele miesięcy. Z olsami sąsiaduje zwykle zespół łęgu jesionowo-olszowego Circaeo- Alnetum. Szezególnie dużą powierzchnię zajmuje on w oddziale 8D. Drzewostan składa się głównie z olszy czarnej ze znaczną domieszką jesionu. Niewielką domieszkę stanowią świerk, brzoza omszona i grab. W warstwie krzewów występują głównie leszczyna i podrost jesionu. W bujnie rozwiniętej warstwie ziół głównymi składnikami są pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, wietlica samicza Athyrium filix femina, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, turzyca odłegłokłosa Carex remota, rzeżucha gorzka Cardamine amara, śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium i inne. W warstwie mchów występuje głównie merzyk Mnium elatum i merzyk fałdowany M. undulatum. Łęg jesionowo-olszowy zajmuje silnie wilgotne gleby torfowo-mułowe. W sąsiedztwie ołsów występuje też w wielu miejscach (głównie w oddziałach 4C i 4D) bór świerkowy torfowcowy Sphagno girgensohnii- Piceetum. Odznacza się on drzewo­stanem świerkowym z niewielką domieszką sosny i olszy czarnej. W słabo rozwiniętej warstwie ziół występują głównie borówka czarna, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, rzadziej inne. Warstwa mchów, po­krywająca 60-90 % powierzchni złożona jest głównie z trofowców. W kiłku miejscach w zatorhonych obniżeniach niewiełkie powierzchnie zajmuje bór bagienny (łochyniowy) Vaccinio uliginosi-Pinetum z dość rzadkim drzewostanem sosnowym. W warstwie krzewów występuje słabo rosnący świerk oraz brzoza omszona i brodawkowata. W runie dominują krzewinki: borówka bagienna Vaccinium uliginosum, borówka czarna, bagno zwyczajne Ledum palustre, modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia oraz wełnianka pochowowata Eriophorum vaginatum. W warstwie mchów pokrywającej 80-90 % powierzchni dominują torfowce. W sąsiedztwie boru bagiennego występuje bór sosnowy wilgotny, zwany borem czernicowym lub trzęślicowym Vaccinio myrtilli-Pinetum, z dorodnym drzewostanem sosnowym z domieszką świerka, rzadziej brzozy brodawkowatej lub omszonej. W warst­wie krzewów występuje dość licznie podszytowy świerk oraz kruszyna, rzadziej brzoza omszona i jarzębina. W runie dominuje bujnie rozwinięta borówka czarna i trzęślica modra Molinia coerulea. W bujnie rozwiniętej warstwie mszystej głównymi gatunkami są rokietnik pospolity Entodon schreberi, gajnik lśniący H~~locomium splendens, widłoząb falisty Dicranum undulatum. Zespół ten wykształca się w miejscach płaskich na glebie mineralnej z płytko leżącym poziomem wody gruntowej. Miejsca wyniesione zajmuje bór sosnowy brusznicowy Vaceinio vitis-idaeae-Pine­tum. Drzewostan o dość małym zwarciu złożony jest z sosny z niewielką domieszką świerka, rzadziej brzozy brodawkowatej. W warstwie krzewów występuje głównie świerk. Niewielką domieszkę stanowią: jarzębina, brzoza brodawkowata, leszczyna i jałowiec. W runie głównymi składnikami są borówki: czarna i brusznica oraz pszeniec zwyczajny, kostrzewa owcza, rzadziej inne. Warstwę mchów, pokrywającą 30-40 % powierzchni tworzą głównie rokietnik pospolity i widłoząb falisty. Flora rezerwatu liczy ponad 200 gatunków roślin naczyniowych, wśród których jest kilka podlegających ochronie. Są to widłak jałowcowaty, widłak goździsty Lycopodium clavatum, brzoza niska Betula humilis, listera sercowata Listera cordata, tajęża jednostron­ńa Goodyera nepens. Bardzo bogata jest też flora mszaków zawierająca w swym składzie kilka rzadkich gatunków.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Narewka

 

 

Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"