PRZYRODA -> Rezerwaty

rezerwat POGORZELCE

Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze zbiorowiskami leśnymi grądowymi, z dużym udziałem lipy drobnolistnej.


Powierzchnia (ha): 6,15

Rok utworzenia: 1974

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 16.09.1974 r. (M.P. Nr 32, poz. 194)

Cel ochrony:
Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze zbiorowiskami leśnymi grądowymi, z dużym udziałem lipy drobnolistnej.

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.
Położony jest w środkowej części Puszczy Białowieskiej w Obrębie Zwierzyniec w Nadleśnictwie Białowieża. Obejmuje niewielką część oddziału 252 B. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy z dużym udziałem lipy drobnolistnej w drzewostanie. Las w granicach rezerwatu reprezentuje grąd żyzny Tilio-Carpinetum stachyeto.sum. Obecnie stare lipy tworzące górną warstwę drzew zaczynają obumierać. Ich miejsce zajmuje młode pokolenie lip. Obok lipy licznie występuje w drzewostanie grab oraz świerk, pojedynczo klon, rzadziej jesion i dąb. Warstwa krzewów rozwija się dość słabo. Jej głównym składnikiem jest leszczyna. W runie dominują gatunki żyznych siedlisk: gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, marzanka wonna Asperula odorata, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, turzyca leśna Carex silvatica, kopytnik pospolity Asarum europaeum, czartawa pośrednia Circaea intermedia oraz mniej licznie szczyr trwały Mercurialis perennis, piżxnaczek wiosenny Adoxa moschatellina, czyściec leśny Stachys silvatica, miodunka ćma Pulmonaria obscura i wiele innych. Z gatunków prawnie chronionych występuje w wielu miejscach wawrzynek wilczełyko Daphne meaereum oraz rzadko gnieźnik leśny Neottia nidus-avis. W zachodniej części rezerwatu niewielką powierzchnię zajmuje grąd wilgotny turzycowy Tilio-Carpinetum caricetosum remotae z turzycą odległokłosą Carex remota.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Białowieża

 

 

 

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"