PRZYRODA -> Rezerwaty

rezerwat NIEZNANOWO

Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej z dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi grądowymi i bagiennymi oraz typu boru mieszanego.


Powierzchnia (ha): 27,49

Rok utworzenia: 1974

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 16.09.1974 r. (M.P. Nr 32, poz. 194)

Cel ochrony:
Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej z dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi grądowymi i bagiennymi oraz typu boru mieszanego.

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.
Położony jest w zachodniej części Puszczy Białowieskiej w obrębie Leśna w Nadleśnictwie Hajnówka. Obejmuje cały oddział 488 C. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej z kilkoma dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi z durym udzialem dorodnych dębów, z których wiele ma wymiary drzew pomnikowych. Teren rezerwatu jest plaski, wzniesiony średnio 156 m n.p.m. Różnica wysokości na terenie całego rezerwatu nic paekracza 2 m. W wielu miejscach występują zabagnienia. W marcu 1983 roku huraganowe wiatry spowodowały wywrócenie i wyłamanie wielu drzew. Miejscami powstaly dość duże gniazda, które zostały uprzątnięte i sztucznie zalesione, głównie dpbem. Jedno z takich gniazd jest widoczne w północno-zachodniej części rezerwatu. Większość powierzchni rezerwatu zajmuje mozaikowy układ grądu murszowego Tilio-Carpinetum circeatosum i łęgu jesionowo-olszowego Circueo Alnetum. Oba zespoly tworzą układ przestaennie nierozdzielny. Miejscami powierzchniowo przewala łęg, w innych natomiast znacznie większą powierzchnię (70 - 80 %) zajmuje zespół grądu. Grąd murszowy ma drzewostan złożony z graba, dębu i świerka z domieszką olszy, jesionu, lipy, rzadziej klonu. Liczne dęby osiągają tu wymiary drzew pomnikowych. W warstwie krzewów występuje głównie leszczyna oraz nielicznie trzmielina zwyczajna Evonymus europaea, jarzębina Sorbus oucuparia, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum oraz podszyt gatunków wchodzących w skład drzewostanu. W dość bogatym runie obok gatunków grądowych, jak gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, podagrycznik Aegopodium podagraria, prasownica rozpierzchła Milium effusum, marzanka wonna Asperula odorata, jaskier kosmaty Ranunculus lunuginosus, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis i inne, występują gatunki łęgowe: skrzyp leśny Equisetum silvaticum, czartawa drobna Circaea alpina oraz rośliny borowe, jak gruszyczka jednostronna Pirola secunda, borówka czarna Vuccinium myrtillus, rzadziej inne. Łęg jesionowo-olszowy odznacza się drzewostanem złożonym z olszy czarnej z domieszką jesionu i świerka. W runie występuje m. in. turzyca odległokłosa Carex remota, śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium, niecierpek pospolity lmpatiens noli-tangere, jaskier kaszubski Ranunculus cassubicus, kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea, liczne gatunki grądowe oraz nielicznie występujące niektóre gatunki olsowe: psianka słodkogórz Solanum dulcamara, karbieniec pospolity Lykopus europaeus, turzyca długokłosa Carex elongata. Ł.ęg jesionowo-olszowy zajmuje dużą powierzchnię w północno-wschodniej części rezerwatu. W środkowej, południowej i południowo-wschodniej części rezerwatu niewielkie podtopione zagłębienia zajmuje ols Carici elongatae-Alnetum o charakterystycznej kępiastej strukturze. Drzewa - olsza oraz stanowiące niewielką domieszkę - świerk i jesion występują na kępach, na których rośnie też większość roślin runa. W pod- topionych dolinkach występują rośliny bagienne: kosaciec żółty Iris pseudoacnrus, manna jadalna Glyceria fluitans, tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora, jaskier wielki Ranun- culus lingua, wierzbownica błotna Epilobium palustre, kropidło wodne Oenanthe aquatica i inne oraz niektóre rośliny wodne, jak okrężnica bagienna Hottonia palustris i rzęsa drobna Lemna minor. W południowo-wschodniej części rezerwatu na powierzchni ok. 1 ha występuje grąd żyzny Tilio-Carpinerum stachyetosum z dużym udziałem czosnku niedźwiedziego Allium ursinum. Wiosną w okresie kwitnienia tworzy on na dnie lasu zielony kobierzec gęsto przetykany bielą kwiatów. Wraz z czosnkiem niedźwiedzim występują licznie zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictroides, zawilec żółty Anemnne ranuneuloides, kokorycz pełna Corydalis .solida, złoć żółta Gagea lutea i inne. W południowo-zachodniej części rezerwatu występuje dębowo-świerkowy bór mieszany wilgotny Querco-Piceetum z drzewostanem złożonym ze świerka z domieszką dorodnych dębów i brzozy brodawkowatej i omszonej. Runo jest tu bardzo ubogie złożone z borówki czarnej, siódmaczka leśnego, konwalijki dwulistnej, trzcinnika leśnego i kilku innych. W warstwie mchów pokrywającej około 20 % powierzchni głównymi składnikami są płonnik strojny Polytrichum attenuatum, widłoząb miotłowy Dicranum scoparium, tujowiec tamaryszkowy Thuidium tamariscifolium i nielicznie występujących kilka innych.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Hajnówka

 

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"