PRZYRODA -> Rezerwaty

rezerwat KRZEMIENNE GÓRY

Rezerwat leśny zawierający typowe dla Puszczy Knyszyńskiej zbiorowiska leśne. Tworzą one tu bardzo interesujący szereg ekologiczny od oligotroficznego boru brusznicowego przez bory mieszane, lasy mieszane do eutroficznego lasu świeżego - grądu.


Powierzchnia (ha): 73,56

 

Rok utworzenia: 1987

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚiZN z 29.12.1987 r. (M.P. z 1988 r. Nr 5, poz. 47)

 

Cel ochrony:
Zachowanie w naturalnym stanie typowych dla Puszczy Knyszyńskiej zbiorowisk leśnych występujących na wale kemowym.

 

Opis:

Typ rezerwatu: leśny.
Położony jest w środkowej części Puszczy Knyszyńskiej, w Obrębie i Nadleśnictwie Supraśl. Celem rezerwatu jest ochrona stosunkowo dobrze zachowanego fragmentu Puszczy występującego na wale kemowym. Teren rezerwatu charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą. Występują tu wyniesienia o stromych stokach i wysokości względnej przekraczającej 30 m. Różnice wysokości na terenie rezerwatu wynoszą 45 m - od 135 do 180 m n.p.m. Bogata rzeźba powoduje duże zróżnicowanie i urozmaicenie szaty roślinnej.

W południowej części rezerwatu i miejscami w części środkowej występuje trzcinnikowo - sosnowy bór mieszany Calamagristo - Pinetum. Odznacza się on dorodnym sosnowym drzewostanem z domieszką brzozy i świerka oraz bardzo bogatym runem z licznymi rzadkimi gatunkami, jak głowienka wielokwiatowa Prunella grandiflora, ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum officinale, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, lebiodka pospolita Origanum vulgare, oman wierzbolistny Inula salicina, sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis. Duże powierzchnie zajmuje też trzcinnikowo-świerkowo bór mieszany Calamagristio-Piceetum odznaczający się dorodnym drzewostanem sosnowo-świerkowym z bujnym podszytem złożonym głównie ze świerka. Wśród boru mieszanego niewielkie powierzchnie zajmuje też bór brusznicowy z drzewostanem sosnowym i runem złożonym z borówki brusznicy, borówki czarnej i dobrze wykształconą warstwą mszystą. W północnej części rezerwatu dominuje leszczynowo-świerkowy las mieszany Corylo-Piceetum z drzewostanem złożonym w górnej warstwie z dorodnej sosny i świerka, z domieszką brzozy, osiki i dębu. W dolnej warstwie drzew występuje grab, lipa i podrost świerka. W warstwie krzewów dominuje leszczyna.

Oprócz wielu roślin rzadkich występuje też szereg gatunków podlegających ochronie prawnej. Są to: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak cyprysowaty Diphasium tristachyum, sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis, sasanka otwarta P. patens, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, tajęża jednostronna Goodyera repens, podkolan biały Platanthera bifolia. stanowiące główne składniki jej szaty roślinnej.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Supraśl

 

 

 
Zielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"