PRZYRODA -> Rezerwaty

rezerwat GRĄD RADZIWIŁŁOWSKI

Rezerwat leśny chroniący typowe dla Wysoczyzny Drohickiej zbiorowisko wielogatunkowego lasu liściastego. Wyróżnia się dorodnym drzewostanem, złożonym głównie z dębu szypułkowego w wieku do 170 lat i brzozy brodawkowatej.


Powierzchnia (ha): 24,16

 

Rok utworzenia: 1990

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 25.06.1990 r. (M.P. z Nr 31, poz. 248)

 

Cel ochrony:
Zachowanie naturalnego fragmentu dawnej Puszczy Nurzeckiej, dobrze wykształconego grądu typowego oraz szeregu gatunków chronionych roślin.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny


Położony w zachodniej części Obrębu i Nadleśnictwa Nurzec, 3 km na północny-wschód od wsi Radziwiłłówka. Dojazd autobusem PKS do miejscowości Radziwiłłówka, stąd 3 km drogą asfaltową w kierunku Nurca. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu lasu charakterys­tycznego dla Wysoczyzny Drohickiej.

 

Teren rezerwatu jest płaski, wzniesiony średnio 185 m n.p.m., lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Różnice wysokości nie przekraczają 2 m.

 

Jest to wielogatunkowy las liściasty ze zwartym drzewostanem złożonym w górnej warstwie z dębu szypułkowego w wieku 140 - 170 lat z niewielką jednostkową domieszką brzozy brodawkowatej, rzadziej osiki, lipy drobnolistnej i sosny. Niższą warstwę drzewostanu tworzy grab z niewielką domieszką klonu i lipy drobnolistnej.

We wschodniej części rezerwatu udział sosny jest większy. W warstwie krzewów rozwiniętej dość słabo występuje głównie leszczyna, rzadziej trzmielina brodowakowata i podszyt gatunków tworzących drzewostan. W runie wiosną dominuje zawilec gajowy Anemone nemorosa, później głównymi gatunkami stają się przylaszczka pospolita Nepatica nobilis, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, marzanka wonna Asperula odorata oraz szczawik zajęczy Oxalis acetosella i konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium. Na całej powierzchni las jest bardzo jednorodny. Pod względem fitosocjologicznym reprezentuje on zespół grądu Tilio-Carpinetum. Jest on dość bogaty florystycznie. Wykształca się na glebach brunatnych wytworzonych ze zwałowych piasków gliniastych. Jest to trwały typ lasu, uwarunkowany głównie czynnikami glebowymi.

Na terenie rezerwatu występuje kilka roślin podlegających ochronie gatunkowej. Są to: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum - bardzo rozpowszechniony na tym terenie, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, podkolan biały Platanthera b folża i lilia złotogłów Lilium martagon. Ponadto rosną tu, dziś już dość rzadkie: zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictroides i turówka leśna Hierochloe australis.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Mielnik

 

 

 

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"